پايان نامه با عنوان مال دخیل در موضوع مسئولیت مدنی درتعیین ضوابط حاکم بر تشخیص دادگاه صالح

پايان نامه با عنوان مال دخیل در موضوع مسئولیت مدنی درتعیین ضوابط حاکم بر تشخیص دادگاه صالح

مهر ۵, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  دادگاه صالح در دعوی مسئولیت مدنی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب

    عنوان                                                                            صفحه

چکیده. ۱

مقدمه. ۲

سوالات تحقیق. ۴

فرضیات تحقیق. ۴

روش تحقیق. ۵

موانع تحقیق. ۵

تبیین و توجیه پلان. ۵

بخش اول: کلیات.. ۸

فصل اول: مفهوم و قلمرو مسئولیت مدنی. ۱۰

مبحث اول: مفهوم مسئولیت مدنی. ۱۱

گفتار اول: تعریف مسئولیت مدنی. ۱۱

بند اول: تعریف لغوی مسئولیت مدنی. ۱۱

بند دوم: تعریف اصطلاحی مسئولیت مدنی. ۱۲

گفتار دوم: مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی. ۱۵

بند اول: وجوه تشابه. ۱۵

بند دوم: وجوه تمایز. ۱۶

گفتار سوم: مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری. ۱۸

بند اول: وجوه تشابه. ۱۸

بند دوم: وجوه تمایز. ۱۹

مبحث دوم: قلمرو مسئولیت مدنی. ۲۱

گفتار اول: مسئولیت قراردادی. ۲۳

بند اول: وجود قرارداد معتبر. ۲۴

بند دوم: ضرورت تخلف از انجام تعهدات. ۲۵

بند سوم: ورود ضرر توسط یکی از طرفین قرارداد به طرف مقابل. ۲۶

بند چهارم: وجود رابطه سببیت بین نقض قرارداد و ضرر وارده. ۲۷

گفتاردوم: مسئولیت خارج از قرارداد. ۲۸

بند اول: غصب. ۲۹

بند دوم: اتلاف. ۳۰

بند سوم: تسبیب. ۳۰

بند چهارم: استیفاء. ۳۱

فصل دوم: مبانی و منابع مسئولیت مدنی. ۳۳

مبحث اول: مبانی مسئولیت مدنی. ۳۳

گفتار اول: مبانی فقهی مسئولیت مدنی. ۳۴

بند اول: قاعده لاضرر. ۳۴

بند دوم: قاعده اتلاف. ۳۶

بند سوم: قاعده تسبیب. ۳۸

بند چهارم: ضمان ید. ۴۰

بند پنجم: قاعده غرور. ۴۱

بند ششم: ضمان تعدی و تفریط. ۴۳

گفتار دوم: مبانی نظری مسئولیت مدنی. ۴۴

بند اول: نظریه تقصیر. ۴۴

بند دوم: نظریه فرض تقصیر. ۴۵

بند سوم: نظریه خطر یا مسئولیت عینی. ۴۶

بند چهارم: نظریه مسئولیت شدید یا ایمنی. ۴۷

گفتار سوم: مبانی عرفی و فقهی مسقط مسئولیت مدنی. ۴۸

بند اول: قاعده هشدار خطر. ۴۸

بند دوم: قاعده مقابله باخسارت. ۴۹

بند سوم: قاعده احسان. ۵۰

مطلب مشابه :  بررسی جایگاه اراضی ملی در انفال-پايان نامه ارشد حقوق

بند چهارم: قاعده استیمان. ۵۱

بند پنجم: قاعده اقدام. ۵۱

مبحث سوم: منابع مسئولیت مدنی. ۵۲

گفتار اول: قانون مدنی. ۵۲

گفتار دوم: قانون مسئولیت مدنی. ۵۳

گفتار سوم: قانون مجازات اسلامی. ۵۳

بخش دوم: بررسی دادگاه صلاحیت دار در دعاوی مسئولیت مدنی.. ۵۵

فصل اول: دادگاه صالح در دعاوی مسئولیت مدنی مربوط به اموال منقول  ۵۸

مبحث اول: صلاحیت و انواع آن. ۵۹

گفتار اول: تعریف و مفهوم صلاحیت. ۵۹

بند اول: تعریف صلاحیت. ۵۹

بند دوم: مفهوم  صلاحیت. ۶۰

گفتار دوم: انواع صلاحیت. ۶۱

بند اول: صلاحیت ذاتی. ۶۱

بند دوم: صلاحیت نسبی. ۶۳

بند سوم: صلاحیت محلی. ۶۴

۱- اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده.. ۶۵

۲- مستثنیات اصل صلاحیت  دادگاه محل اقامت خوانده.. ۶۶

۱-۲- تعیین دادگاه معین.. ۶۷

۱-۱-۲- دعاوی مربوط به اموال غیر منقول.. ۶۷

۲-۱-۲- دعاوی راجع به ترکه متوفی.. ۶۸

۳-۱-۲- دعوای توقف.. ۶۹

۴-۱-۲- دعوای اعسار.. ۷۰

۵-۱-۲- دعوای خسارت.. ۷۰

۶-۱-۲-دعوای طاری.. ۷۲

۷-۱-۲- دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال.. ۷۳

۲-۲- صلاحیت دادگاه های متعدد.. ۷۳

۱-۲-۲- انتخاب اقامتگاه.. ۷۳

۲-۲-۲- دعاوی بازرگانی و دعاوی منقول ناشی از عقد و قرارداد.. ۷۴

۳-۲-۲- تعدد خواندگان، تعدد اموال غیرمنقول.. ۷۴

مبحث دوم: نقص قانون در مورد ضابطه ارایه شده در خصوص دادگاه صالح  ۷۵

گفتار اول: سابقه تقنینی. ۷۵

گفتار دوم: نقص قانون در اجرای اصل. ۷۶

مبحث سوم: فرض صلاحیت دادگاه غیر از محل اقامت خوانده. ۸۱

فصل دوم: دادگاه صالح در دعاوی مسئولیت مدنی مربوط به اموال غیرمنقول  ۸۴

مبحث اول: تشخیص منقول یا غیر منقول بودن مال موضوع دعوی مسئولیت مدنی  ۸۸

گفتار اول: مال غیرمنقول انواع آن. ۸۸

بند اول: تعریف مال غیرمنقول. ۸۸

بند دوم: انواع مال غیرمنقول. ۸۸

۱- مال غیرمنقول ذاتی.. ۸۹

۲- مال غیرمنقول عرضی.. ۸۹

۳- مال غیرمنقول حکمی.. ۹۰

۴- مال غیرمنقول تبعی.. ۹۱

گفتار دوم: مال منقول و انواع آن. ۹۲

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد: بررسی ارتباط قانون حقوقی نظارت برنمایندگان مجلس

بند اول: تعریف مال منقول. ۹۲

بند دوم: انواع مال منقول. ۹۲

۱- منقول ذاتی.. ۹۲

۲- مال منقول حکمی.. ۹۳

مبحث دوم: خسارت وارده به منقول در اثر مال غیرمنقول. ۹۴

مبحث سوم: خسارت وارده به غیرمنقول دراثر مال منقول. ۱۰۲

فصل سوم: دادگاه صالح در مسئولیت مدنی با فرض عنصرخارجی. ۱۰۹

مبحث اول: صلاحیت دادگاه وقانون. ۱۱۳

مبحث دوم: وقوع حادثه بین ایرانی وخارجی مقیم ایران. ۱۱۹

مبحث سوم: وقوع حادثه بین ایرانی وخارجی مقیم خارج. ۱۲۰

مبحث چهارم: وقوع حادثه بین دوخارجی در ایران. ۱۲۴

مبحث پنجم: وقوع حادثه بین دوایرانی درخارج. ۱۲۷

نتیجه گیری و پیشنهادات. ۱۲۹

منابع. ۱۳۳

چکیده انگلیسی. ۱۳۹

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق:

در این تحقیق سعی بر آن شده است که به سوالات اساسی ذیل پاسخ گفته شود:

۱)آیا طرح دعاوی در محاکم بر مبنای مسئولیت مدنی در تعیین دادگاه صلاحیت دار موثر است؟

۲)آیا درطرح یک دعوای ناشی از مسئولیت مدنی منشا و موضوع دعوی درتعیین دادگاه صلاحیت دار تاثیر دارد؟

۳)وجود عنصر خارجی چه نقشی در تعیین دادگاه و قانون صالح به رسیدگی در یک دعوای مسئولیت مدنی دارد؟