پايان نامه با موضوع جایگاه ونقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی

سپتامبر 24, 2016 Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی جایگاه ونقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند دوم- رابطه حاکميت و مداخله بشر دوستانه در رويه سازمان ملل

به هنگام تدوين منشور ملل متحد، بر اصول «تساوي حاکميت ها»، «منع توسل به زور» و «منع مداخله» تأکيد شد. بند اول ماده 2، تصريح مي کند «سازمان ملل بر پايه اصل تساوي حاکميت کليه اعضاي آن استوار است.» مطابق بند چهارم ماده 2 منشور ملل متحد، دولت ها ملزم هستند در روابط بين المللي خود از توسل به تهديد يا کاربرد زور خودداري نمايند. طبق بند هفت ماده 2 منشور«هيچ يک از مقررات مندرج در منشور، ملل متحد را مجاز نمي دارد در اموري که ذاتاً جزو  صلاحيت داخلي هر کشوري است، دخالت نمايد و اعضا را نيز ملزم نمي کند چنين موضوعاتي را تابع مقررات اين منشور قرار دهند. ليکن اين اصل به اعمال اقدامات قهري پيش بيني شده در فصل هفتم لطمه وارد نخواهد آورد.»

اين ممنوعيت بر اساس ماده 51 منشور، لطمه اي به حق طبيعي دفاع مشروع وارد نمي سازد. ماده 42 منشور نيز استثناي ديگري نسبت به اين قاعده در نظر مي گيرد. طبق اين ماده، شوراي امنيت مي تواند عليه دولت هايي که به نقض يا تهديد صلح يا تجاوز مي پردازند، اعمال زور نمايد. رويه سازمان ملل نشان مي دهد که حاکميت هر دولت در امور داخلي خود تا آن جا که با حقوق ساير دولت ها برخورد مي کند و يا يکي از حقوق اساسي انسان را مورد تهديد قرار مي دهد، محدوديت مي پذيرد.[1] اقداماتي که در جهت حفظ حقوق بشر انجام گرفته است، به خوبي نشان مي دهد که مي توان روزنه هايي در اصل عدم مداخله بدين منظور گشود، بي آن که با بند هفت ماده 2 تعارضي به وجود آيد. به دنبال پايان يافتن جنگ سرد و فعال شدن سازمان ملل در برخورد با مسائل مربوط به صلح و امنيت بين المللي، اين سازمان در بعضي موارد به تخطي از حدود اختيارات و ناديده انگاشتن حاکميت دولت ها و مداخله در امور داخلي آن ها متهم شده و به خاطر عدم رعايت منشور مورد انتقاد واقع شده است.

«خاوير پرز دکوئيار»، دبير کل اسبق سازمان ملل متحد در نطقي که در بهار سال 1991 ايراد کرد در مورد مداخله گفت: «بايد با موضوع به نحوي محتاطانه و متهورانه برخورد کرد. محتاطانه از اين لحاظ که اصل حاکميت را نمي توان به چالشي بنيادي طلبيد. متهورانه به اين دليل که احتمالا ما به مرحله اي از تکامل اخلاقي و احساسي در تمدن غرب رسيده ايم که در آن تجاوز گسترده و تعدي نسبت به حقوق انساني ديگر قابل تحمل نيست.» [2]و سپس نتيجه مي گيرد «اصل عدم مداخله در امور داخلي دولت ها نمي تواند به عنوان مانعي باشد که در پشت آن دولت ها مبادرت به نقض گسترده و سيستماتيک حقوق بشر نمايند.» [3] در سال 1992 «پطروس غالي»، دبير کل وقت سازمان ملل در نامه اي به شوراي امنيت که به عنوان «دستورکاري براي ديپلماسي صلح پيشگيرانه» معروف شد، مي نويسد: «احترام به حاکميت … براي هر گونه پيشرفت مشترک بين المللي امري حياتي است. ولي زمان حاکميت مطلق و انحصاري سپري شده است و تئوري آن هيچ گاه با واقعيت منطبق نبوده است.» وي در اين نامه، تنها راه جلوگيري از مداخله ديگر کشورها در امور داخلي يک کشور را اجراي هر چه دقيق تر و کامل تر تعهداتي دانست که دولت مورد نظر نه تنها در قبال شهروندان خود بلکه در مقابل ديگر دولت ها دارد.[4]

1- اقدامات مجمع عمومي: مجمع عمومي سازمان ملل طي تعدادي از قطعنامه ها و اعلاميه هايي که به تصويب رسانيده به موضوع اصل عدم مداخله پرداخته است. اعلاميه سازمان ملل در زمينه عدم مداخله که در قالب قطعنامه شماره 31/21 مجمع عمومي در 1965 به تصويب رسيد بر حق  کشورها در زمينه انتخاب و اداره امور خود بدون هرگونه دخالت خارجي تأکيد ورزيد. اين اعلاميه صريحاً مداخلاتي را که حاکميت و استقلال سياسي کشورها را تهديد مي کند ممنوع اعلام نمود.

[1] -مولايي، يوسف، «استقلال، دموکراسي و حقوق بشر»، نشريه نامه سفید، شماره 28، دي ماه 1382، ص 25

[2]– جني ام. ليونز، «مداخله بين المللي، حاکميت دولت و آينده جامعه بين المللي»، ترجمه خجسته عارف نيا، اطلاعات سياسي و اقتصادي، سال هشتم، شماره 11 و 12، مرداد و شهريور 1373، ص 4.

[3]– کرمي ،جهانگير ، شوراي امنيت سازمان ملل متحد و مداخله بشردوستانه، (تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1375)، صص 82-81.

[4]-B. Botrous Ghali, An Agenda for Peace Preventive Diplomacy, UN Doc. A/47/227, S/24/111, 17 June 1992

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدفی که بر این پژوهش به نظر می رسد این است که شباهت و تفاوتهای عمده حقوق بشر دوستانه اسلام با اسناد بین المللی بر محقق روشن شده و اینکه قواعد اسلام در چهارده قرن پیش ، در زمان وقوع جنگ، چه حقوق بشر دوستانه و آدابی را در نظر گرفته است؟ از طرفی در اسلام و عرصه بین الملل چه اقشار و گروه هایی از جنگ مصون هستند؟ و اینکه بر محقق روشن شود چه قواعدی در مورد حقوق بشر دوستانه به تصویب رسیده و تا چه میزان دارای ضمانت اجراست  می تواند از اهداف این تحقیق به حساب آید.

ج- پرسش های تحقیق

پرسش اصلی تحقیق:

1-حقوق بشر دوستانه در اسلام با حقوق بشر دوستانه ای که در اسناد بین المللی وجود دارد تا چه حدی با یکدیگر مطابقت دارند؟

پرسش های فرعی تحقیق:

2-نگاه اسلام به حقوق بشر دوستانه چگونه است و از چه جایگاهی برخوردار می باشد ؟

3-در زمان درگيري هاي مسلحانه ، چه حمايتي براي افراد در نظر گرفته شده است؟

4-با توجه به کنوانسیون های بین المللی چه اقداماتي با ناقضین حقوق بشردوستانه پيش بيني شده است ؟