پايان نامه با موضوع نقش برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

سپتامبر 25, 2016 Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مطالعات خارجی

 • ژوگمين و همکاران[1] در مقاله خود در سال 2003 تحت عنوان” تجزيه و تحليل كاربرد ارزش گذاري مشروط در چين به منظور اندازه‌گيري ارزش اقتصادي كل تقويت خدمات اكوسيستمي در منطقه “اجینا[2]” از طريق مصاحبه حضوري و جداگانه با نمونه‌اي شامل 700 خانوار ساكن در منطقه و با به كارگيري روش ارزش گذاري مشروط و مدل‌‌هاي پارامتريك[3] به منظور تخمين مقدار تمايل به پرداخت افراد جهت تقويت و تجديد خدمات اكوسيستم اجینا به نتايج ذيل دست يافتند:
 • ميزان تمايل به پرداخت خانوارها به منظور تقويت و تجديد خدمات اكوسيستم اجینا معادل مبلغ متوسط سالانه 37/19 يوان برآورد گرديد كه در اين ميان ميزان ميانگين سالانه تمايل به پرداخت خانوارهاي ساكن در منطقه رودخانه اصلي 78/20 يوان بود و خانوارهاي ساكن در ساير بخش‌هاي حوضه رود هي[4]” تمايل به پرداخت مبلغ متوسط سالانه 41/14 يوان را داشتند.
 • با در نظر گرفتن تفاوت‌هاي جغرافيايي منطقه و لحاظ نمودن يك دوره زماني 20 ساله، مجموع ارزش حال منافع حاصل از تجديد و تقويت خدمات اكوسيستمي منطقه اجینا ، 33/55 ميليون يوان برآورد گرديد.
 • نتايج تجربي حاصل از اين مطالعه نشان داد كه علي‌رغم وجود تفاوت‌هاي نهادي و فرهنگي ميان كشورهاي توسعه يافته غربي و چين، با طراحي محتاطانه و به كار گرفتن فرآيند پيش آزمون در روش ارزش گذاري مشروط مي‌توان از اين روش در كشور چين نيز استفاده نمود.
 • موپلوا و همکاران[5] در مطالعه خود در سال 2007، با عنوان “درك توريست‌ها و تمايل به پرداخت آن‌ها براي هزينه‌هاي پارك: مطالعه موردي توريستهاي آزاد[6] و مشتريان[7] تورهاي مسافرتي در منطقه حفاظت شده مرمی” آفریقا[8] ، با استفاده از روش ارزش‌گذاري مشروط و با نظرسنجي از يك نمونه 500 نفري از طريق پرسشنامه به نتايج ذيل دست يافتند:
 • بين مقادير ذكر شده تمايل به پرداخت افراد و درآمد آن‌ها ارتباط مثبت وجود دارد.
 • بازديدكنندگان خارجي در مقايسه با بازديدكنندگان از ساير كشورهاي آفريقايي، بالاترين تمايل را براي پرداخت وروديه و هزينه‌هاي اقامت دارند.
 • توريست‌ها مهم‌ترين دلايل خود را براي پرداخت وروديه افزايش يافته، بهبود خدمات سايت تفريحي و صرف وجوه جمع‌آوري شده جهت نگهداري از منطقه ذكر نمودند.
 •  بين مقادير ذكر شده تمايل به پرداخت و سن پاسخ دهندگان رابطه منفي وجود دارد.
 • كي لي[9] و مجلد[10] در سال 2007، در مطالعه اي تحت عنوان” ارزيابي منابع اكوتوريسم با استفاده از روش ارزش گذاري مشروط (منطقه غيرنظامي كره[11])” با به كارگيري روش ارزش گذاري مشروط و پرسشنامه انتخاب دوگانه و تخمين مدل‌هاي لاجيت به نتايج زير دست يافتند:

[1] – Zhogmin et all, 2003

2 – Ejina

[3] – Parametric Models

[4] – Hei Basin

[5]-Mmopelwa et all,2007

[6]– Self – Administered Turists

[7]– Client

[8] Moremi, Botswana, Africa

[9] – Choong – Ki Lee

[10] – James W.Mjelde

[11] – Korean Demilitarized Zone ( DMZ )

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق:

 • تعیین عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر (بر اساس سطح معنی‌داری ضرایب تخمینی)
 • تعیین اولویت عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مالیات بر کربن (بر اساس میزان ضرایب در تخمین اثرات نهایی روش لاجیت)
 • تحلیل و درک مکانیزم و چگونگی اثرگذاری عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بر میزان تمایل به پرداخت (بر اساس نتایج تحقیقات و مطالعات گذشته)
 • تعیین سیاست‌های مناسب جهت اجرای سیاست مالیات بر کربن

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط