پايان نامه با موضوع نقش برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

پايان نامه با موضوع نقش برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

مهر ۴, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مطالعات خارجی

 • ژوگمين و همکاران[۱] در مقاله خود در سال ۲۰۰۳ تحت عنوان” تجزيه و تحليل كاربرد ارزش گذاري مشروط در چين به منظور اندازه‌گيري ارزش اقتصادي كل تقويت خدمات اكوسيستمي در منطقه “اجینا[۲]” از طريق مصاحبه حضوري و جداگانه با نمونه‌اي شامل ۷۰۰ خانوار ساكن در منطقه و با به كارگيري روش ارزش گذاري مشروط و مدل‌‌هاي پارامتريك[۳] به منظور تخمين مقدار تمايل به پرداخت افراد جهت تقويت و تجديد خدمات اكوسيستم اجینا به نتايج ذيل دست يافتند:
 • ميزان تمايل به پرداخت خانوارها به منظور تقويت و تجديد خدمات اكوسيستم اجینا معادل مبلغ متوسط سالانه ۳۷/۱۹ يوان برآورد گرديد كه در اين ميان ميزان ميانگين سالانه تمايل به پرداخت خانوارهاي ساكن در منطقه رودخانه اصلي ۷۸/۲۰ يوان بود و خانوارهاي ساكن در ساير بخش‌هاي حوضه رود هي[۴]” تمايل به پرداخت مبلغ متوسط سالانه ۴۱/۱۴ يوان را داشتند.
 • با در نظر گرفتن تفاوت‌هاي جغرافيايي منطقه و لحاظ نمودن يك دوره زماني ۲۰ ساله، مجموع ارزش حال منافع حاصل از تجديد و تقويت خدمات اكوسيستمي منطقه اجینا ، ۳۳/۵۵ ميليون يوان برآورد گرديد.
 • نتايج تجربي حاصل از اين مطالعه نشان داد كه علي‌رغم وجود تفاوت‌هاي نهادي و فرهنگي ميان كشورهاي توسعه يافته غربي و چين، با طراحي محتاطانه و به كار گرفتن فرآيند پيش آزمون در روش ارزش گذاري مشروط مي‌توان از اين روش در كشور چين نيز استفاده نمود.
 • موپلوا و همکاران[۵] در مطالعه خود در سال ۲۰۰۷، با عنوان “درك توريست‌ها و تمايل به پرداخت آن‌ها براي هزينه‌هاي پارك: مطالعه موردي توريستهاي آزاد[۶] و مشتريان[۷] تورهاي مسافرتي در منطقه حفاظت شده مرمی” آفریقا[۸] ، با استفاده از روش ارزش‌گذاري مشروط و با نظرسنجي از يك نمونه ۵۰۰ نفري از طريق پرسشنامه به نتايج ذيل دست يافتند:
 • بين مقادير ذكر شده تمايل به پرداخت افراد و درآمد آن‌ها ارتباط مثبت وجود دارد.
 • بازديدكنندگان خارجي در مقايسه با بازديدكنندگان از ساير كشورهاي آفريقايي، بالاترين تمايل را براي پرداخت وروديه و هزينه‌هاي اقامت دارند.
 • توريست‌ها مهم‌ترين دلايل خود را براي پرداخت وروديه افزايش يافته، بهبود خدمات سايت تفريحي و صرف وجوه جمع‌آوري شده جهت نگهداري از منطقه ذكر نمودند.
 •  بين مقادير ذكر شده تمايل به پرداخت و سن پاسخ دهندگان رابطه منفي وجود دارد.
 • كي لي[۹] و مجلد[۱۰] در سال ۲۰۰۷، در مطالعه اي تحت عنوان” ارزيابي منابع اكوتوريسم با استفاده از روش ارزش گذاري مشروط (منطقه غيرنظامي كره[۱۱])” با به كارگيري روش ارزش گذاري مشروط و پرسشنامه انتخاب دوگانه و تخمين مدل‌هاي لاجيت به نتايج زير دست يافتند:
مطلب مشابه :  پايان نامه با موضوع نقش تحقیقات از محو شدن تجار از صحنه تجاری و اقتصادی

[۱] – Zhogmin et all, 2003

۲ – Ejina

[۳] – Parametric Models

[۴] – Hei Basin

[۵]-Mmopelwa et all,2007

[۶]– Self – Administered Turists

[۷]– Client

[۸] Moremi, Botswana, Africa

[۹] – Choong – Ki Lee

[۱۰] – James W.Mjelde

[۱۱] – Korean Demilitarized Zone ( DMZ )

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق:

 • تعیین عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر (بر اساس سطح معنی‌داری ضرایب تخمینی)
 • تعیین اولویت عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مالیات بر کربن (بر اساس میزان ضرایب در تخمین اثرات نهایی روش لاجیت)
 • تحلیل و درک مکانیزم و چگونگی اثرگذاری عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بر میزان تمایل به پرداخت (بر اساس نتایج تحقیقات و مطالعات گذشته)
 • تعیین سیاست‌های مناسب جهت اجرای سیاست مالیات بر کربن

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط