پايان نامه با موضوع نقش  بردن ذهن پژوهشگر به خطا

پايان نامه با موضوع نقش بردن ذهن پژوهشگر به خطا

مهر ۴, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 روش شناسی حقوق بین الملل با رویکرد فلسفی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست

 عنوان                                                     صفحه                                                      

چكيده…………………………….. ۱

مقدمه ……………………………. ۳

بخش اول- کلیات……………………………۹

فصل اول-آشنایی با اصول روش شناسی………………….۱۰

بند اول- تعاریف…………………………………۱۰

بند دوم- موضوع روش شناسی…………………………۱۱

بند سوم-روش و روش شناسی………………………….۱۲

۱-۳-روش شناسی نوع اول و دوم………………………۱۲

۲-۳-روش شناسی در معنای محدود و وسیع در حقوق بین الملل.۱۲

۳-۳-کاربردهای اصطلاح روش………………………….۱۳

بند چهارم-رابطه روش شناسی با روش تحقیق و پژوهش……..۱۴

بند پنجم-رابطه روش شناسی با هستی شناسی و معرفت شناسی..۱۵

۱-۵-هستی شناسی………………………………….۱۵

۲-۵- معرفت شناسی(بحث شناسی)………………………۱۷

۱-۲-۵- تقسیمات کلی در معرفت شناسی…………………۱۸

۳-۵- تحلیل رابطه معرفت شناسی و هستی شناسی………….۱۹

بند ششم- بحث شکاکیت………………………………۲۰

۱-۶-کلیات ……………………………………. ۲۰                

۲-۶- شرح موضوع…………………………………..۲۱ 

 

بندهفتم-طبقه بندی مراتب شناسی از دیدگاهفیلسوفان مخالف. ۲۱

 

۱-۷-ماهیت شناخت………………………………..۲۲

 

۲-۷-حد شناسایی   ……………………………..۲۲

 

۳-۷-معیار شناسایی  ……………………………..۲۳

 

۴-۷-اعتبارشناسایی………………………………۲۳     

 

بند هشتم-منشاء شناخت…………………………….۲۳ 

 

۱-۸- تجربه…………………………………… ۲۴

   

۲-۸-اشکالات اصالت تجربه…………………………. ۲۴

۱-۲-۸-اشکال اول………………………………….۲۵

۲-۲-۸-اشکال دوم……………………………….. ۲۵

۳-۲-۸-اشکال سوم……………………………….. ۲۵

۴-۲-۸-اشکال چهارم……………………………… ۲۵

۵-۲-۸-اشکال پنجم…………………………………۲۶

۳-۸- عقل………………………………………..۲۶

۴-۸- دو حوزه حدس و عشق……………………………۲۶

بند نهم- بحث حجیَت………………………………..۲۷

۱-۹-دکارت……………………………………….۲۸

۲-۹-متکلمین……………………………………..۲۸

بند دهم-رابطه روش شناسی و نظریه……………………۲۸

بند یازدهم- تعامل روش ش ناسیو علم………………….۲۹

بند دوازدهم-روش شناسی و فلسفه……………………..۲۹

فصل دوم-رویکرد فلسفی

بند اول –انواع رویکردها…………………………..۳۱

۱-۱-رویکرد درونی و برونی………………………….۳۱

۲-۱-رویکردتک منظری و چند منظری…………………….۳۲

بند دوم- رویکرد فلسفی…………………………….۳۲

بند سوم-حیطه شناسی مباحث فلسفی در حقوق بین الملل…….۳۵

۱-۳-موضوعات درونی حقوق……………………………۳۷

۲-۳-موضوعات بیرونی حقوق…………………………..۳۷

بخش دوم-روش شناسی حقوق بین الملل در ساحت هستی شناسی و

 معرفت شناسی

فصل اول-هستی شناسی حقوق بین الملل

بند اول –کلیات…………………………………….۴۰

بند دوم-انکارکنندگان حقوق بین الملل………………….۴۱

۱-۲-آیا جامعه بین المللی وجود دارد…………………..۴۲

۱-۱-۲-پاسخ………………………………………..۴۳

۲-۲-نظر کانت در باب ماهیت جامعه بین المللی……………۴۴

۳-۲-آیا در روابط بین المللی قواعد حقوقی حکمفرماست……..۴۶

۱-۳-۲-پاسخ………………………………………..۴۶

۴-۲-نظریه کانت در باب امکان وجود قواعد حقوقی در حقوق بین

الملل ……………………………………………۴۷

۵-۲-مساله ی عدم وجود دستگاه دادگستری بین المللی……….۴۸

۱-۵-۲-پاسخ………………………………………..۴۸

 

 

۲-۵-۲-نظر کانت در باب عوامل بازدارنده ی حقوق بین الملل…۴۹

۶-۲-شبهه ی عدم وجود یا عدم ضمانت اجرای حقوق بین الملل….۵۱

۱-۶-۲-پاسخ………………………………………..۵۱

۲-۶-۲-نظر کانت در باب ضمانت اجرا در حقوق بین الملل…….۵۲

۳-۶-۲-علل مخالفت کانت باوجود یک حکومت جهانی برای تضمین و

مطلب مشابه :  سنجش نوآوری های لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در کتاب حدود-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

اجرای حقوق بین الملل……………………………….۵۳

بند سوم-نظریه مارتین کاسکه نیمی در نفی موجودیت حقوق بین

الملل…………………………………………….۵۴

بند چهارم-نتیجه……………………………………۵۵

فصل دوم-معرفت شناسی حقوق بین الملل

بند اول –کلیات…………………………………….۵۸

بند دوم-اهمیت این نوع روش شناسی در حقوق بین الملل……..۶۱

بند سوم- تقسیم بندی مکتب ها…………………………۶۳

بند چهارم-مکتب حقوق طبیعی…………………………..۶۴

۱-۴- معرفت شناسی مبدأ ومنشأ حقوق طبیعی……………….۶۵

۲-۴-انتقاد بر مکتب حقوق طبیعی……………………….۶۶

۳-۴- روش استنتاج در مکتب حقوق طبیعی………………….۶۷

۵-۴-انتقاد بر روش استنتاجی حقوق طبیعی………………..۶۸

بند پنجم- روش شناسی مکتب حقوقی جدید………………….۶۹

بند ششم-مکتب حقوق ارادی…………………………….۷۰

۱-۶-نقد…………………………………………..۷۰

۲-۶-روش استنتاجی در مکتب حقوق ارادی………………….۷۱

۱-۲-۶-نقد…………………………………………۷۱

بند هفتم-پوزیتیویسم اثبات گرایی……………………..۷۲

۱-۷-روش شناسی مکتب پوزیتیویسم……………………….۷۴

۱-۱-۷-تجربه گرایی………………………………….۷۴

۲-۱-۷-تعارض اخلاق با جامعه شناسی……………………..۷۵

۳-۱-۷-ماتریالیسم(مادی گرایی)فلسفی و تاریخی……………۷۵

۲-۷-اثرات پوزیتیویسم حقوقی در حقوق بین الملل………….۷۶

 

۳-۷-نقد…………………………………………..۷۶

 

بند هشتم –مکتب رئالیسم سیاسی………………………..۷۷

۱-۸-رئالسیم و حقوق بین الملل………………………..۷۷

۲-۸-رئالیسم نئو کلاسیک………………………………۷۹

۳-۸-رئالیسم خردگرا…………………………………۷۹

۴-۸-نقد…………………………………………..۸۰

فصل سوم-معرفت شناسی منابع حقوق بین المللل

بند اول –اهمیت معرفت شناسی منابع حقوق بین الملل……….۸۱

بند دوم-معرفت شناسی منابع حقوق بین الملل ازمنظر رئالیسم..۸۲

بند سوم-معاهده از نظر رئالسیم……………………….۸۲

۱-۳-وضعیت های پیش از معاهده…………………………۸۳

۱-۱-۳-وضعیت همسازی منافع……………………………۸۳

۲-۱-۳-وضعیت معمای هماهنگی…………………………..۸۴

۳-۱-۳-وضعیت هارمونی………………………………..۸۵

۴-۱-۳-وضعیت معمای زندانی……………………………۸۵

۲-۳-جایگاه هنجاری معاهده منعقده در حالت معمای زندانی…..۸۶

بند چهارم-عرف از منظر رئالیسم……………………….۹۰

۱-۴- عنصر اعتقادی حقوقی وتحلیل فلسفی آن………………۹۱

بخش سوم-روش های استننتاج و پژوهش در حقوق بین الملل

فصل اول-روش های استنتاج در حقوق بین الملل

بند اول-دیباچه…………………………………….۹۸

بند دوم-جایگاه روش منطقی در تحلیل حقوق بین الملل………۹۸

۱-۲-روش قیاسی……………………………………..۹۹

۲-۲-قیاس در حقوق وحقوق بین الملل……………………۱۰۰

بند سوم روش استقرایی………………………………۱۰۲

۱-۳-استقراء در حقوق بین الملل………………………۱۰۲

۲-۳-تحلیل فلسفی استقراء در حقوق بین المللل…………..۱۰۴

بند چهارم-بت های ذهنی……………………………..۱۰۴

 

۱-۴-بت های قبیله ای و طایفه ای……………………..۱۰۵

۲-۴-بتهای غار…………………………………….۱۰۵

۱-۲-۴- مثال در حقوق بین الملل………………………۱۰۶

۳-۴- بتهای بازاری…………………………………۱۰۷

۴-۴-بتهای نمایشی………………………………….۱۰۷

بند پنجم- بتهارا بشکن……………………………..۱۰۹

۱-۵-همه بتها نمی شکنند…………………………….۱۰۹

بند ششم-روش علمی………………………………….۱۱۰

فصل دوم-روش پژوهش در حقوق بین الملل

بند اول-دیباچه……………………………………۱۱۱

بند دوم-رابطه روش پژوهش و روش شناسی در حقوق بین الملل…۱۱۲

بند سوم- مواد پژوهش در حقوق بین الملل……………….۱۱۳

بند چهارم- پژوهش توصیفی در حقوق بین الملل……………۱۱۳

۱-۴-روش همبستگی…………………………………..۱۱۴

۲-۴-پدیده شناسی…………………………………..۱۱۴

بند پنجم – پژوهش هنجاری در حقوق بین الملل……………۱۱۵

بندششم- پژوهش فرا حقوقی در حقوق بین الملل……………۱۱۵

۱-۶-فلسفه حقوق بین الملل…………………………..۱۱۵

۲-۶-معناشناسی در حقوق بین الملل…………………….۱۱۶

مطلب مشابه :  پايان نامه با عنوان رسیدگی حقوقی به اختلافات بین المللی

۳-۶-متن پژوهی…………………………………….۱۱۶

۴-۶-تفسیر………………………………………..۱۱۷

۱-۴-۵- روش های تفسیر………………………………۱۱۷

۵-۵-منطق خطایی در حقوق بین الملل……………………۱۱۹

بند ششم-مراحل پژوهش در حقوق بین الملل با رویکرد فلسفی و

روش شناسی………………………………………..۱۲۰

۱-۶-انتخاب موضوع………………………………….۱۲۰

۲-۶-یافتن موضوع پژوهش……………………………..۱۲۱

۳-۶-ویژیگی های موضوع پژوهش…………………………۱۲۱

۴-۶- کتابشناسی……………………………………۱۲۲

۵-۶-جمع آوری و پردازش اطلاعات……………………….۱۲۲

۱-۵-۶-اطلاعات باید کافی و کامل باشد………………….۱۲۳

۲-۵-۶-اطلاعات باید صادق باشد………………………..۱۲۳

۳-۵-۶-اطلاعات باید دقیق باشد………………………..۱۲۴

۴-۵-۶-اطلاعات باید مستند باشد……………………….۱۲۶

۶-۶-نگارش………………………………………..۱۲۷

نتیجه گیری……………………………………….۱۲۸

فهرست منابع………………………………………۱۳۲

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق

در مباحث و موضوعات مختلف حقوق بین الملل پژوهش ها شده است اما کمتر کسی درمورد اینکه چگونه بایددراین رشته تحقیق و پژوهش کرد ، پژوهش کرده است . ازآنجایی که در درس  سمـینار، روش های شکلی پژوهش و مراحل آن به دانشجویان آموزش داده می شود جای این مباحث ، یعنی هدایت صحیح ذهن برای کشف حقایق و مصون ماندن از خطاهایی که نادانسته اکثر پژوهشگران به دام آن می افتند ، خالی است و می تواند به عنوان یک نمونه خوب آموزشی برای دانشجویان باشد؛ چرا که در عین پرداختن به قواعد ماهوی تحقیق، سعی شده در توضیح شرایط شکلی تحقیق نیز هدف تحقیق را دنبال کند ومی تواند راهنما و راهبر دانشجویان باشد انشا الله . از آنجا که این حوزه بسیار وسیع است و شاید خود بتواند یک پایان نامه چند صد صفحه ای باشد لذا  به اختصار مطالبی بیان شده که برای عموم دانشجویان علی الخصوص دانشجویان حقوق مفید باشد