پايان نامه با موضوع نقش جدا سازی محکومین از متهمین

پايان نامه با موضوع نقش جدا سازی محکومین از متهمین

مهر ۴, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل فقهی حقوقی قرار بازداشت موقت در دادرسی کیفری ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

  • تعریف بازداشت موقت:

بازداشت: در ترمینولوژی، حقوق بازداشت، چنین معنی شده است. «بازداشت، جلوگیری از آزادی شخص یا مال معین است»[۱]

در فقه بازداشت را امساک گویند. بازداشت در لغت به معنی مضایقه نیز هست. علاوه بر آن بازداشت به معنای، ممانعت، جلوگیری، توقیف و حبس هم آمده است.[۲]

در لغت نامه دهخدا، بازداشت کردن به معنای: ممانعت کردن، توقیف کردن و بازداشتن به معنای «لایق حفظ و نگهداری، کسی که در خور بازداشت و توقیف است» آمده است. [۳]

واژه بازداشت، تداعی کننده سلب آزادی است با این که بیش از دویست تعریف برای آن (آزادی) ذکر شده است. [۴]

در عربی، واژه بازداشت مترادف است با: التوقیف الموقت، الحبس بقصد الاستیثاق، الایقاب التحفظی، حبس ذی الشبهه، الحبس الاحتیاطی.

بازداشت موقت نگهداری متهمی است که مجرم بودن او ثابت نشده است و ممکن است برائت او ثابت گردد.[۵]

نگهداری شخصی در جایی، تا این که در صورت اتهام، گناهکار یا بی گناهی وی ثابت شود یا اگر فرد شروری است دیگران از شر وی در امان باشند.[۶]

در قانون اصول محاکمات جزایی ۱۲۹۰ از کلمۀ توقیف احتیاطی به جای «بازداشت موقت» استفاده شده که در تعریف توقیف احتیاطی می توان گفت توقیف احتیاطی یعنی بازداشت متهم در تمام یا قسمتی از مرحله بازپرسی، قبل از آن که به موجب حکم دادگاه محکوم گردد.

اما به هر حال دو اصطلاح «بازداشت موقت» و «توقیف احتیاطی» به جای همدیگر به کار رفته و تفاوت چندانی با هم ندارند. البته به نظر می رسد با توجه به این که در قانون آیین دادرسی دادگاه_ های عمومی و انقلاب در امور کیفری و امور مدنی از کلمه «توقیف» بیشتر برای ضبط اموال استفاده شده، این اصطلاح، حوزه شمول بیشتری نسبت به بازداشت داشته باشد. به هر حال، در هر مورد، آزادی شخص سلب شده و از خروج و رهایی او جلوگیری به عمل می آید.

مطلب مشابه :  سنجش حقوق افراد غیر نظامی ،مجروحین و اسیرا ن در جنگ دریایی طبق کنوانسیونهای مرتبط-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

علی ایحال در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ از این تأسیس حقوقی تعریفی نشده است. اساتید و حقوق دانان تعاریفی از بازداشت موقت نموده اند که ذیلاً به مواردی اشاره می کنیم:

[۱] . لنگرودی ، دکتر محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق،جلد۱، چاپ پنجم،انتشارات گنج دانش،۱۳۷۶، ص ۱۸۱

[۲] . معین ، محمد، فرهنگ فارسی معین،جلد ۲، چاپ نهم، انتشارات امیرکبیر، سال ۱۳۷۵ ص ۴۵۴

[۳] . دهخدا ، علی اکبر،فرهنگ فارسی دهخدا، جلد ۹، چاپ هشتم ،انتشارات سیروس،۱۳۷۹، ص ۳۷۳

[۴] . منتظر قائم ، مهدی، آزادی های شخصی و فکری از نظر امام خمینی و مبنای فقهی آن، ،چاپ اول، انتشارات عروج،۱۳۸۵، ص ۱۵

[۵] . فتحی بهنسی ، احمد، الموسوعة الجنائیة فی الفقه الاسلامی،چاپ پنجم،بیروت،انتشارات دار الشروق،۱۳۶۱ ص ۹۲

[۶] . محمد بن عبدالله ، احمد، حکم الحبس فی الاسلامیه،جلد۱،بیروت،انتشارات دار العربی،۱۳۷۲، ص ۱۴۸

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوالات تحقیق:

۱-آیا بازداشت موقت با مبانی شرعی سازگار دارد ؟

۲- آیا بازداشت موقت توجیه حقوقی دارد ؟

۳- آیا راهکا رها یی در جهت تقلیل حرفه ای شدن بازداشت شدگان وجود دارد ؟