پايان نامه با موضوع نقش ريشة حقوق بشردوستانه در اسلام و تاکید کتاب مقدس قرآن

پايان نامه با موضوع نقش ريشة حقوق بشردوستانه در اسلام و تاکید کتاب مقدس قرآن

مهر ۳, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی جایگاه ونقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند چهارم ـ انسانى بودن……………………………….………………………………………………………………………………….۶۰

مبحث دوم- قواعد حقوق بشر دوستانه در اسلام………………………….…………..…….………………………………۶۲

گفتار اول- تفكيك بين نظاميان و غير نظاميان……………………………….……..……….…………………………………۶۲

بنداول- حقوق غير نظاميان در جنگ از ديدگاه قرآن…………………………….……………………………………..۶۳

بند دوم-  حقوق غير نظاميان از ديدگاه روايات و سيره ائمه معصومين (ع…………………………………….۶۴

بند سوم- حقوق غير نظاميان از ديدگاه فقه.…………………………………………………………………………………..۶۸

گفتار دوم – حمایت از غیر نظامیان در اسلام.……………………………………………………………………………….۷۰

بند اول- اطفال تبعه دشمن….………………………………………………………………………………………………………..۷۰

بند دوم-  حقوق زنان………………………………………………………………………………………………………………………۷۰

بند سوم- حمایت از افراد سالمند…………………………………………………………………………………………………..۷۲

بند چهارم-  حمایت از بيماران، مجروحان و سایر افراد خاص……………………………………………………..۷۳

بند پنجم- حمایت از افراد مذهبی…………………………………………………………………………………………………..۷۴

بند ششم- حمایت از نمايندگان و فرستادگان…………………………………………………………………………………۷۴

گفتار سوم- حقوق اسيران جنگي…………………………………………………………………………………………………….۷۵

بند اول- رفتار انسانی با اسرا…………………………………………………………………………………………………………..۷۵

بند دوم- حفظ وحدت خانوادگی اسرا…………………………………………………………………………………………….۷۸

بند سوم- آزادی اسیران……………………………………………………………………………………………………………………۷۹

فصل دوم- حقوق بشر دوستانه در عرصه بین الملل…………………………………………۸۱

مبحث اول- قواعد و مقررات حقوق بشر دوستانه در عرصه بین الملل………………………………………..۸۱

گفتار اول- تمایز غیر نظامی از نظامی…………………………………………………………………………………………….۸۱

گفتار دوم –حمايت عام از افراد غيرنظامی……………………………………………………………………………………..۸۴

بند اول- احترام به گروه های انسانی…………………………………………………………………………………………..۸۴

 

بند دوم- حمايت خاص از برخی طبقات افراد غيرنظامی ……………………………………………………………..۸۴

بند سوم – رنج و عذاب غيرنظاميان……………………………………………………………………………………………….۸۶

مبحث دوم- اسناد بین المللی حقوق بشر دوستانه…………………………………………………………………………۸۷

گفتار اول – بررسی کنوانسیون های ژنو……………………………….……………………………………………………….۸۸

بند اول- كنوانسيون اول ژنو در مورد وضعيت مجروحين و بيماران در ميادين جنگي………..………..۸۹

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه ارشد حقوق:دعاوی ایران نزد دیوان بین المللی دادگستری، مشکلات و مسائل صلاحیتی

بند دوم- كنوانسيون دوم ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخم داران، بيماران و غريقان نيروهاي مسلح در دريا…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۹

بند سوم – كنوانسيون سوم مربوط به رفتار با اسيران جنگی……….…………….………………………………………۹۱

بند چهارم- کنوانسيون چهارم مربوط به حمايت از افراد غيرنظامی در دوران جنگ………………….………۹۲

بند پنجم – پروتکل های الحاقی به کنوانسیون های  ژنو…….…………….……….……………………………………..۹۲

گفتار دوم- اسناد مربوط به حمایت از حقوق کودک…..…………………………………………………………………….۹۳

بند اول – نقش سازمان های دولتی……..………….………………………………………………………………………………….۹۴

بند دوم- نقش سازمانهای غیردولتی ومجامع عمومی…..…………………………………………………………………….۹۴

گفتار سوم – اسناد مربوط به منع کاربرد سلاح های شیمیایی…….……………………………………………………۹۵

گفتار چهارم- کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه در مورد حفاظت از میراث‏ فرهنگی در زمان جنگ….……….……..۹۵

بند اول – زمان رسمیت کنوانسیون…………………..……………………………………………………………………………….۹۶

بند دوم- منابع کنوانسیون و ارتباط آن با سایر اسناد بین المللی…………………..……….…….……………………۹۶

بند سوم – دامنه شمول کنوانسیون به لحاظ اعضای متعاهد…………………….………………….……………………..۹۶

بند چهارم- روشهای اجرائی………………………………………………………………………………………………………………۹۷

بند پنجم- ضمانت اجرای کنوانسیون…………………………………………………………………………………………………۹۷

گفتار پنجم- اساسنامه دیوان بین المللی کیفری………..………………………………………………………………………۹۸

بند اول- نسل کشی یا ژنوسید………………………………..……………………………………………………………………..۹۹


بند دوم- جنایت علیه بشریت………………………..………………………….……………………………………………………….۹۹

بند سوم- جنایت جنگی………………………………..……………………….………………………………………………………….۹۹

بند چهارم- جنایت علیه صلح……………………………………..…………………….……………………………………………۱۰۰

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۱

ضمائم…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۳

منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………۱۰۶

 


 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدفی که بر این پژوهش به نظر می رسد این است که شباهت و تفاوتهای عمده حقوق بشر دوستانه اسلام با اسناد بین المللی بر محقق روشن شده و اینکه قواعد اسلام در چهارده قرن پیش ، در زمان وقوع جنگ، چه حقوق بشر دوستانه و آدابی را در نظر گرفته است؟ از طرفی در اسلام و عرصه بین الملل چه اقشار و گروه هایی از جنگ مصون هستند؟ و اینکه بر محقق روشن شود چه قواعدی در مورد حقوق بشر دوستانه به تصویب رسیده و تا چه میزان دارای ضمانت اجراست  می تواند از اهداف این تحقیق به حساب آید.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه درمورد معاونت در جرم در حقوق کیفری

ج- پرسش های تحقیق

پرسش اصلی تحقیق:

۱-حقوق بشر دوستانه در اسلام با حقوق بشر دوستانه ای که در اسناد بین المللی وجود دارد تا چه حدی با یکدیگر مطابقت دارند؟

پرسش های فرعی تحقیق:

۲-نگاه اسلام به حقوق بشر دوستانه چگونه است و از چه جایگاهی برخوردار می باشد ؟

۳-در زمان درگيري هاي مسلحانه ، چه حمايتي براي افراد در نظر گرفته شده است؟

۴-با توجه به کنوانسیون های بین المللی چه اقداماتي با ناقضین حقوق بشردوستانه پيش بيني شده است ؟