پايان نامه با موضوع نقش سیاست‌های مناسب جهت اجرای سیاست مالیات بر کربن

پايان نامه با موضوع نقش سیاست‌های مناسب جهت اجرای سیاست مالیات بر کربن

مهر ۴, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب

فصل اول

کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه…………………………………………….. ۸

۱-۲ ضرورت تحقیق……………………………………….. ۱۱

۱-۳ تعریف مساله……………………………………….. ۱۲

۱-۴ هدف تحقیق…………………………………………. ۱۲

۱-۵ فرضیات تحقیق………………………………………. ۱۴

۱-۶ روش تحقيق…………………………………………. ۱۴

۱-۷ روش و ابزار گرد آوري اطلاعات………………………….. ۱۶

۱-۸ قلمرو تحقيق (زماني، مكاني، موضوعي)……………………. ۱۶

۱-۹ جامعه آماری و روش نمونه گیری…………………………. ۱۷

۱-۱۰ واژگان اصلی………………………………………. ۱۷

۱-۱۱ خلاصه فصل…………………………………………. ۱۸

فصل دوم

ادبیات تحقیق

۲-۱ مقدمه…………………………………………….. ۲۰

۲-۲ ارزش در اقتصاد محيط زيست…………………………….. ۲۳

۲-۲-۱ ارزش‌گذاري كاركردها، كالاها و خدمات اكوسيستم‌هاي طبيعي……. ۲۵

۲-۲-۲ روش‌هاي ارزش‌گذاري كاركردها، كالاها و خدمات اكوسيستم‌ها……. ۲۶

۲-۳ روش‌هاي اندازه‌گيري تقاضاي كالاهاي زيست محيطي……………… ۲۸

۲-۴-۱  نقاط قوت و ضعف روش ارزش‌گذاري مشروط…………………. ۳۴

۲-۴-۲ مفهوم تمايل به پرداخت……………………………… ۳۷

۲-۴-۳ عوامل مؤثر بر تمايل به پرداخت افراد…………………. ۳۹

۲-۵ مبانی تجربی (مطالعات پیشین)………………………….. ۴۱

۲-۵-۱ مطالعات خارجی…………………………………….. ۴۲

۲-۵-۲مطالعات داخلي……………………………………… ۴۹

۲-۶ خلاصه فصل………………………………………….. ۵۵

فصل سوم

محیط زیست و بحران آلودگی هوا

۳-۱ مقدمه…………………………………………….. ۵۸

۳-۲ آلودگي محيط زيست معضلی جهانی…………………………. ۵۹

۳-۳ پروتکل کیوتو………………………………………. ۶۱

۳-۴ استفاده از رهيافت اقتصادي جهت کاهش سطح آلودگی…………… ۶۳

۳-۴-۲ سهميه قابل مبادله انتشار آلاينده‌ها…………………… ۶۵

۳-۴-۳ راه حل چانه زني تدوين حقوق مالکيت…………………… ۶۶

۳-۴-۴ ابزارهاي‌ با هدف‌ مشاركت‌ داوطلبانه……………………. ‌ ۶۷

۳-۴-۵ راه حل ماليات و يارانه…………………………….. ۶۸

۳-۵ مالیات‌ها………………………………………….. ۶۹

۳-۵-۱ مالیات‌های زیست محیطی………………………………. ۷۰

۳-۶ حمل و نقل سبز……………………………………… ۷۴

۳-۶-۱ جایگاه حمل و نقل در اقتصاد سبز……………………… ۷۴

۳-۶-۲ حمل و نقل شهري پایدار……………………………… ۷۶

مطلب مشابه :  تسلیم در مبیع کلی در انتقال مالکیت -دانلود پايان نامه ارشد

۳-۶-۳ چالش‌هاي بخش حمل و نقل در کشورهاي در حال توسعه…………. ۷۸

۳-۶-۴ استراتژي‌هاي ایجاد سیستم حمل و نقل سبز………………… ۷۹

۳-۷ خلاصه فصل………………………………………….. ۸۱

منابع………………………………………………… ۸۳

                              

 

 

 

فهرست نمودار

نمودار شماره ۳-۱: مالیات بر کربن (مدل پیگو)……………….. ۷۲

نمودار شماره ۳-۲: هفت بخش اصلی اقتصاد سبز…………………. ۷۵

نمودار شماره ۳-۳: آنالیز رویکرد A-S-I……………………… 80

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق:

  • تعیین عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر (بر اساس سطح معنی‌داری ضرایب تخمینی)
  • تعیین اولویت عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مالیات بر کربن (بر اساس میزان ضرایب در تخمین اثرات نهایی روش لاجیت)
  • تحلیل و درک مکانیزم و چگونگی اثرگذاری عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بر میزان تمایل به پرداخت (بر اساس نتایج تحقیقات و مطالعات گذشته)
  • تعیین سیاست‌های مناسب جهت اجرای سیاست مالیات بر کربن

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط