پايان نامه با موضوع نقش شرایط اقامه دعاوی ابطال چک،ظهرنویسی و ضمانت

سپتامبر 26, 2016 Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به چک

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار سوم: اهليّت قانوني

اقامه‌ي دعوا از مصاديق بارز اجراي حق است. شخصي كه اقامه‌ي دعوا مي‌نمايد در صورتي «اهل» محسوب مي‌شود كه بالغ، عاقل و رشيد باشد (مادّه 211 ق.م) چنانچه پسر به سن 15 سال تمام قمري برسد با توجه به ماده 1210 ق.م. خواهد توانست طرح دعوا كند- همچنين است دختري كه به سن 9 سال تمام قمري برسد، اما دادن اموالي كه ناشي از محكوم‌له واقع شدن آنها در دعواست به آنها مستلزم صدور حكم رشد و به طور كلي اثبات رشد آنها خواهد بود. چرا كه تبصره 2 ماده 1210 ق.م. بيان مي‌دارد: «اموال صغيري كه بالغ شده است را در صورتي مي‌توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد.»[1]در دعوای مطالبه وجه نیز دارنده باید اهلیت مورد نظر قانونگذار را دارا باشد تا بتواند علیه مسئولین اقامه دعوا نماید.

در بند 3 ماده 84 ق.آ.د.م . ممنوعيت از تصرف در اموال در نتيجه‌ي حكم ورشكستگي نوعي عدم اهليت قانوني براي طرح دعوا دانسته شده است. اين نوع عدم اهليت را می توان همچون عدم اهليّت بيگانگان در تملك اموال غيرمنقول در ايران كه عدم اهليت خاص ناميده مي‌شود، دانست. [2]

بنابراين هر شخص كه به سن 18 سال تمام شمسي رسيده، اعّم از زن و مرد، داراي اهليّت قانوني شمرده مي‌شود و هرگونه دعوايي را در ارتباط با امور غيرمالي و مالي(دعوای مطالبه وجه) مي‌تواند شخصاً اقامه نمايد و يا طرف هر دعوايي قرار گيرد مگر اينكه عدم رشد يا جنون او به موجب حكم دادگاه ثابت شده باشد كه در صورت اخير اين شرايط اقامه‌ي دعوا را از دست مي‌دهد و حسب مورد، ولّي خاص يا قيّم (يا وصّي) او بايد به نمايندگي از او اقامه‌ي دعوا نمايد.

مبحث سوم: انواع دعاوي

گفتار نخست: دعاوي عيني، شخصي

دعاوي را با توجّه به ماهيّت حق مورد اجرا، مي‌توان به دعاوي عيني و شخصي تفكيك نمود. دعوا در صورتي عيني شمرده مي‌شود كه ماهيّت حق مورد اجرا از حقوقي باشد كه براي اشخاص نسبت به اعيان اموال حاصل مي‌شود مانند دعاوي خلع يد، دعاوي مزاحمت، دعواي استرداد سند و …

دعوا در صورتي شخصي به شمار مي‌رود كه ماهيت حق اصلي مورد اجرا شخصي و به عبارت ديگر عهدي است؛ مانند دعواي مطالبه‌ي دين و يا دعواي الزام به انجام عمل و يا خودداري از انجام عمل.

فايده مهمّ تفكيك دعاوي به عيني و شخصي اين است كه دعواي عيني را عليه هر شخص كه عين مورد نظر را در اختيار داشته باشد مي توان اقامه و حتّي حكم صادره را علي‌الاصول عليه هر شخصي كه محكوم‌به را در تصّرف داشته باشد اجرا نمود. در حاليكه دعواي شخصي علي ا‌لاصول تنها عليه شخصي كه قانوناً و يا طبق قرارداد، حقّ اصلي مورد ادّعا عليه اوست قابل طرح بوده و حكم صادره نيز علي‌الاصول تنها عليه محكوم عليه (يا تحت شرايطي ورّاث او) قابل اجرا مي‌باشد. از فوايد ديگر تفكيك مزبور تعيين دادگاهي است كه از نظر محلّي صالح است؛ در دعاوي شخصي دادگاه محل اقامت خوانده و در دعاوي عيني، دادگاه محل وقوع مال (غيرمنقول) صالح است.[3]

با بررسی دعوای مطالبه وجه و خسارات قانونی با توجه به اینکه ماهیت حقی که دارنده نسبت به مسئولین دارد شخصی است و مسئولین در برابر دارنده متعهد به پرداخت وجه مندرج در چک هستند بنابراين دعواي مذکور را می توان در زمره‌ي دعاوي شخصي دانست.

2- علي ، مهاجري، مبسوط در آئين‌دادرسي مدني، ج نخست، چ نخست، انتشارات فكرسازان، 1387، ص 361.

3- همان، ص 364.

1- عبدالله، شمس، همان منبع، صص 328-329.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

این رساله در صدد آن می باشد تا با تبیین مسائل متعدد و مرسوم در اسناد تجاری و به ویژه چک،اقدام به ارائه یک چارچوب مشخص و معین،به ویژه در خصوص دادرسی دعاوی مربوط به چک نماید.چک به عنوان یک سند تجاری،از آنجا که در جامعه نقش بسزایی را در پرداخت و اعتبار نزد مردم ایفاء می کند،بر این اساس پیرامون آن مسائل متعددی نیز مطرح می گردد.نحوه رسیدگی به شکایات چک و به ویژه حقوق و وظایف دارنده این سند تجاری و ضمانت اجرای عدم رعایت تکالیف دارنده هنوز تا حدودی در رویه قضایی و در کتب حقوقدانان،بطور کامل مورد بحث قرار نگرفته است.گذشت مرور زمانهای تعیین شده از جانب قانونگذار در برخی موارد می تواند تأثیر بسزایی بر حقوق دارنده بنهد.بر این اساس از جمله اهداف این تحقیق آشنا ساختن حقوقدانان بویژه وکلا و قضات به مباحث حقوقی مربوط به دادرسی چک و پیچیدگی هایی که در این خصوص روی می دهد می باشد.