پايان نامه با موضوع نقش ضابطه تحقق جرم قتل عمد

سپتامبر 24, 2016 Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی معیارهای تشخیصی قتل عمدی در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :


فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده 1
مقدمه 2
اهميت تحقيق 3
اهداف تحقيق 3
پرسش هاي تحقيق 3
فرضيه هاي تحقيق 3
سازماندهي تحقيق 4
فصل اول: مفاهيم، مباني و درآمدي كلي بر جايگاه ركن رواني در بزه قتل عمدي
مبحث اول:واژه شناسی 5
گفتار اول :واژگان اصلی 5
الف :قتل 5
 ب : قتل عمد 7
 گفتار دوم :واژگان مهم و مرتبط 11
 الف: قصاص 11
  ب: عمل نوعاً كشنده 14
مبحث دوم: مباني جرم انگاري 20
گفتار اول : مباني قانوني 20
  الف: دوران قبل از انقلاب 20
  ب  : دوران پس از انقلاب 22
گفتار دوم: مباني شرعي 24
الف :آيات 24
 1: انواع قتل بر مبنای عنصر روانی از دیدگاه قرآن کریم 24
2: نخستین قتل ناحق در تاریخ بشر 26
3: حرمت ارتکاب قتل عمدی در قرآن کریم 26
ب: روايات 28
گفتار سوم: مباني عرفي 28
الف : حفظ نظم عمومي 28
  ب : دفاع از بزه ديدگان 32
فصل دوم: درآمدي بر جايگاه ركن رواني قتل عمد و تأثير اشتباه در آن
مبحث نخست: جايگاه ركن رواني در قتل عمد 33
گفتار اول: شناخت ماهيت سوء نيت عام در قتل عمد 33
الف :تعريف و اجزاء سوء نيت عام 35
    1- تعريف سوء نيت عام 35
    2- اجزاء سوء نيت عام 38
     1-2- علم 38
     2-2- اراده 40
گفتار دوم: موانع سوء نيت عام 44
  الف: كودكي 44
  ب: جنون 45
  ج: اجبار 46
  د : خواب و بيهوشي 47
  ه: مستي 48
مبحث دوم: شناخت ماهيت و انواع سوء نيت خاص در قتل عمدي 49
  گفتار اول: تعريف سوء نيت خاص قتل عمدي 50
  گفتار دوم: اقسام سوء نیت خاص 52
   الف: سوء نیت با سبق تصمیم و بدون سبق تصمیم 52
   ب: سوء نیت جازم و احتمالی 54
   ج: سوء نيت معين و نامعين 55
   د: سوء نيت صريح و تبعي 56
گفتار سوم:بررسی فقهی سوءنیت 57
گفتار چهارم :تفاوت انگیزه و سوءنیت 61
مبحث سوم: تأثیر اشتباه در رکن روانی قتل عمد 63
گفتار اول: اقسام اشتباه 64
 الف:بررسی اشتباه در هویت در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه 64
ب:بررسی اشتباه در هدف در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه 67
ج:اشتباه در زنده بودن مجنی علیه 70
گفتار دوم: بررسی اشتباه در قتل در فقه عامه 70
فصل سوم: اشكال مختلف حضور ركن رواني در تشخيص قتل عمدی
مبحث نخست: تحقق قتل عمدي بر مبناي قصد صريح 72
گفتار نخست: تجزيه و تحليل حقوقی بند الف ماده 206 قانون مجازات اسلامی 72
گفتار دوم:تجزیه و تحلیل فقهی  بند الف ماده 206قانون مجازات اسلامی 74
 گفتار سوم : ابهام و نارسایی ها 77
الف: ابهام در قيد معين 77
 ب: ضرورت اهميت نظم عمومي در جايگاه قتل عمدي 79
مبحث دوم: تحقق قتل عمدي بر مبناي قصد تبعي 79
گفتار اول: تجزيه و تحليل حقوقی بند ب ماده 206 79
گفتار دوم :تجزیه و تحلیل فقهی بند ب ماده 206 91
گفتارسوم :تفاوت بند ب ماده 206 و قتل شبه عمد 94
 گفتار چهارم : ابهامات وپیشنهادات اصلاحی 95
الف :ابهامات 95
ب:پیشنهادات اصلاحی 96
مبحث سوم: تحقق قتل عمدی بر مبنای قصد تبعی با لحاظ وضعیت بزه دیده 98
گفتار نخست: تجزیه و تحلیل حقوقی بند ج ماده 206 98
گفتار دوم: لزوم توجه به وضعيت بزه ديده 101
گفتار سوم : تجزیه و تحلیل فقهی بند ج ماده 206 102
نتيجه گيري 104
پيشنهادات 106
منابع 107
  الف: كتاب ها 107
     1- كتاب هاي فارسي 107
     2- كتاب هاي عربي 109
  ب: مقالات، جزوات و پايان نامه ها 111
چکیده انگلیسی 113

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق

هدف از تحقیق شناسایی ضابطه تحقق جرم قتل عمد است زیرا با مطالعه و بررسی نظریاتی که توسط فقها و حقوقدانان ارائه شده است می توانیم راهکارهای مناسبی در جهت تشخیص و تفکیک انواع جرم قتل به دست آوریم .

پرسش های تحقیق

1 .آیا فقها معیار های مشابهی را در مورد تحقق قتل عمد اظهار کرده اند؟

2 .آیا قاتل در رابطه با بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامی باید علم به کشنده بودن فعل ارتکابی داشته باشد یا خیر؟

3 .آیا اشتباه در هویت مقتول تاثیری در میزان مسئولیت مرتکب در عمدی بودن یا غیر عمدی بودن قتل دارد؟آیا می توان این نوع از اشتباه را تحت عنوان قتل عمد مستوجب قصاص دانست؟