پايان نامه با موضوع نقش معیارهای تشخیصی قتل عمدی در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی

سپتامبر 24, 2016 Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی معیارهای تشخیصی قتل عمدی در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

مبحث اول جایگاه رکن روانی در قتل عمد

قتل وقتي عمدي است كه به سلب حيات از مجني عليه ضمن آگاهي قبلي از نتيجه حاصل از فعل مجرمانه ارتكاب شود صرف نظر از موارد استثنايي در اين رابطه انگيزه قبلي قاتل از نتيجه حاصل از فعل مجرمانه ارتكاب شود، صرف نظر از موارد استثنايي در اين رابطه انگيزه قاتل مجني عليه و اشتباه در هويت وي تأثيري در ماهيت قتل عمدي ندارد. مرتكب قتل بايد در سلب حيات مقتول قصد داشته باشد، يعني هم در ارتكاب عمل مادي عامد باشد و هم از اين عمل مادي قتل مجني عليه را منظور و مقصود داشته باشد. به عبارت ديگر قاتل با علم به اينكه عمل او منتهي به نتيجه خلاف قانون آدم كشي مي شود عمداً مرتكب عمل گردد (نكته ي مهم در تحقق قتل عمدي اين است كه، ركن معنوي بايد قبل از انجام عمل موجوديت يافته و يا حداقل اين كه با انجام عمل تقارن زماني داشته باشد. در واقع صرف وجود اركان مادي و معنوي هم كافي براي تحقق جرم نيست بلكه تقارن زماني آنها شرط اساسي است. به عنوان مثال فرض كنيد شخص الف با سلاح جنگي خود و سوار بر اتومبيل به قصد قتل ب حركت مي كند ولي در مسير به علت تنش و هيجان به چراغ قرمز توجهي نمي كند و با اتومبيلي كه از طرف مقابل در حركت بوده تصادف نمايد و موجب قتل راننده آن شود. اگر مقتول همان شخص ب باشد نمي توان الف را به رغم قصد قتل مرتكب قتل عمدي ب محسوب نمود زيرا قصد قتل با فعل مرتكب (رانندگي) مقارن نبوده است).[1]

ماده 206 قانون مجازات اسلامي كه به بيان ركن معنوي قتل عمد پرداخته است، در صورت وجود قصد قتل و تحقق جرم قتل (هر چند عمل نوعاً كشنده نباشد) با استناد به بند الف ماده مذكور مي توان حكم به قتل عمدي دارد و با فقدان عنصر عمدي موضوعات ضرب و جرح يا قتل غيرعمدي (شبه عمد و يا خطئي) قابل طرح مي باشد و با استناد به بند ب ماده حتي با نبود قصد قتل و وجود عمل نوعاً كشنده جرم قتل عمدي محقق مي گردد و بر اساس بند ج ماده حتي اگر فاعل قصد قتل نداشته باشد و نوعاً عمل كشنده نباشد اما وي با آگاهي از عدم توانايي مجني عليه بر تحمل عمل ارتكابي فعل را بر وي انجام دهد و منتهي به مرگ شود فاعل قاتل عمدي محسوب مي گردد. براي اثبات عمد و يا قصد به نتيجه حاصل از عمد و كيفيت آن و نوع آلت جرم توجه مي شود. احراز قصد قتل با قضاتي است كه به ماهيت امور رسيدگي مي كنند و آلت خطرناكي كه براي ارتكاب قتل به كار رفته است مؤيد اين قصد مي باشد.

[1]–  آقايي نيا، حسین ،پیشین، ص 64-63.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق

هدف از تحقیق شناسایی ضابطه تحقق جرم قتل عمد است زیرا با مطالعه و بررسی نظریاتی که توسط فقها و حقوقدانان ارائه شده است می توانیم راهکارهای مناسبی در جهت تشخیص و تفکیک انواع جرم قتل به دست آوریم .

پرسش های تحقیق

1 .آیا فقها معیار های مشابهی را در مورد تحقق قتل عمد اظهار کرده اند؟

2 .آیا قاتل در رابطه با بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامی باید علم به کشنده بودن فعل ارتکابی داشته باشد یا خیر؟

3 .آیا اشتباه در هویت مقتول تاثیری در میزان مسئولیت مرتکب در عمدی بودن یا غیر عمدی بودن قتل دارد؟آیا می توان این نوع از اشتباه را تحت عنوان قتل عمد مستوجب قصاص دانست؟