پايان نامه با موضوع نقش پيشنهاد به مجلس قانونگذاري براي تصويب قانون متناسب و كارآمد

سپتامبر 26, 2016 Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 جایگاه حریم خصوصی در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب

چکیده 8

مقدمه: 9

الف) بیان مسئله 9

ب: اهداف و روش تحقيق 13

ج: سؤالات تحقيق 13

د: فرضيه‌هاي تحقيق 14

ه‍: سازماندهي تحقيق 15

بخش نخست: مفهوم و قلمرو حمایت از حریم خصوصی در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی 16

فصل نخست: مفهوم و مبانی حمایت از حریم خصوصی 17

مبحث نخست: مفهوم و پیشینه حمایت از حریم خصوصی 17

گفتار نخست: مفهوم حریم خصوصی 17

بند نخست: معنای لغوی حریم خصوصی 17

بند دوم: معانی توصیفی و هنجارین حریم خصوصی 19

گفتار دوم: پیشینه حمایت از حریم خصوصی 25

بند نخست: پیشینه حمایت از حریم خصوصی در حقوق ایران 26

بند دوم: پیشینه حمایت از حریم خصوصی در اسناد بین المللی 30

مبحث دوم: مبانی حمایت از حریم خصوصی 32

گفتار نخست: مبانی عرفی حمایت از حریم خصوصی 32

گفتار دوم: مبانی فقهی حمایت از حریم خصوصی 36

فصل دوم: قلمرو حمایت از حریم خصوصی 45

مبحث نخست: اصل منع مداخله در حریم خصوصی 45

مبحث دوم: شرایط جواز مداخله در حریم خصوصی 49

گفتار نخست: لزوم مطابقت مداخله با قانون 49

گفتار دوم: لزوم مبتنی بودن مداخله غيرخودسرانه بر تحقق یک هدف مشروع 51

بند نخست) احراز ضرورت مداخله در حریم خصوصی 52

بند دوم) وجود تناسب بین اتهام و کیفیت مداخله در حریم خصوصی 53

بند سوم) اختصاص داشتن مجوز مداخله در مورد معین 54

گفتار سوم: لزوم ضروری بدون مداخله در یک جامعه دموکراتیک 56

بخش دوم: مصادیق حمایت از حریم خصوصي در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی 59

فصل نخست: حمایت از حریم خصوصی فیزیکی 60

مبحث نخست: حمایت از حریم خصوصی جسمانی 60

گفتار نخست: مفهوم و مصادیق حرمت بدنی 60

گفتار دوم: ضوابط بازرسی و تفتیش بدنی 62

بند نخست: بازرسی و تفتیش اندامهای خارجی بدن 62

بند دوم: بازرسی و تفتیش اندامهای داخلی بدن 64

مبحث دوم: حمایت از اماکن و اشیاء خصوصی 65

گفتار نخست: جایگاه حرمت اماکن و اشیاء خصوصی 65

بند نخست: حرمت اماکن و اشیاء خصوصی در اسلام 65

بنددوم: حرمت اماکن و اشیاء خصوصی در حقوق عرفی 66

گفتار دوم: ضوابط بازرسی و تفتیش اماکن و اشیاء خصوصی 72

بند نخست: صدور مجوز قانونی توسط مقام صلاحیتدار 72

الف) مفهوم مقام صلاحیتدار 72

ب) شرایط قانونی بودن مجوز 73

1- معین بودن مکان و شیء موضوع بازرسی 73

2- معین بودن زمان بازرسی و مدت انقضاء آن 76

3- معین بودن مأموران اجرا وتعیین میزان اختیارات آنان 77

بند دوم: تشریفات بازرسی از اماکن و اشیاء خصوصی 78

الف) حضور مالک یا متصرف قانونی در محل بازرسی 78

ب) استفاده از شیوه های متعارف و اجتناب از رفتارهاي خلاف قانون و عرف در امر بازرسی 80

ج) تنظیم و امضاء صورتمجلس بازرسی 82

فصل دوم: حمایت از حریم خصوصی غیرفیزیکی 83

مبحث نخست: حریم ارتباطات خصوصی و حمایت از آن 83

گفتار نخست: مفهوم و اقسام ارتباطات خصوصی و انحا مداخله در آن 83

بند نخست: مفهوم و اقسام ارتباطات خصوصی 83

بند دوم: انحاء مداخله در ارتباطات خصوصی 85

الف) باز کردن و تفتیش مرسولات پستی 85

ب) رهگیری و ضبط تلفن ها و سیگنالهای رادیوئی 88

ج) رهگیری داده های رایانه اي و ارتباطات اینترنتی 91

گفتار دوم: ضوابط حمایت از حریم ارتباطات خصوصی 95

بند نخست: منوط شناختن نقض حریم ارتباطات خصوصی به صدور مجوز قضائی 95

بند دوم: رعایت شرایط قانونی در صدور و اجرای مجوز قضائی 97

مبحث دوم: حریم اطلاعات شخصی و حمایت از آن 99

گفتار نخست: مفهوم و مصاديق اطلاعات شخصي 99

بند نخست: اطلاعات شخصی مربوط به سلامتی 100

بند دوم: اطلاعات شخصی تجاری و اقتصادی 102

بند سوم: ساير مصاديق مربوط به حريم اطلاعات شخصي 102

بند چهارم: رسانه ها و نقض حريم اطلاعات شخصي 103

گفتار دوم: اصول و استانداردهای حمایت از اطلاعات شخصی 105

نتیجه گيري 111

منابع و مآخذ 118

1 – قوانين: 118

2 –  كتب و مقالات 119

الف- كتب فارسي 119

ب: كتب عربی 121

ج: مقالات و پايان نامه ها 122

3- سايتها 123

چكيده انگليسي…………………………………………………………………………………………………134سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و روش تحقيق

در نگارش تحقيق حاضر، اهداف متعددي مدّ نظر بوده است، مهمترين آن اهداف عبارتند از:

الف: تعريف و تبيين مفهوم «حريم خصوصي» در قانون آيين دادرسي كيفري ايران و تجزيه و تحليل آن با توجه به تحولات سريع اجتماع.

ب: ارزيابي نقاط قوت و ضعف مرحله تحقيقات مقدماتي از نظر قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 در خصوص مباحث مطروحه.

ج: ارائه پيشنهاد به مجلس قانونگذاري براي تصويب قانون متناسب و كارآمد در زمينه مورد بحث.

د: افزايش معلومات و آشنايي هرچه بيشتر افراد با قوانين و جرايم مربوطه در جهت حفظ و ارتقاء سطح اخلاق عمومي در جامعه اسلامي.

پژوهش پيش روي، از نوع نظري مي باشد و بر پايه مطالعات كتابخانه اي، گردآوري شده است و براي تدوين آن به كتابخانه‌هاي دانشگاه شهيد بهشتي، دانشگاه تهران، دانشگاه مازندران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز، كرج و دامغان، كتابخانه دادگستري استان گلستان، مراجعه و از منابع متعددي همچون مجموعه قوانين، كتب، مجلات، آراء وحدت رويه، نظرات مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه، پايان نامه ها و تقريرات اساتيد حقوق، جهت نگارش بخشهاي مختلف آن، استفاده گرديده است.