پايان نامه با موضوع نقش  پيشنهاد به مجلس قانونگذاري براي تصويب قانون متناسب و كارآمد

پايان نامه با موضوع نقش پيشنهاد به مجلس قانونگذاري براي تصويب قانون متناسب و كارآمد

مهر ۵, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 جایگاه حریم خصوصی در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب

چکیده ۸

مقدمه: ۹

الف) بیان مسئله ۹

ب: اهداف و روش تحقيق ۱۳

ج: سؤالات تحقيق ۱۳

د: فرضيه‌هاي تحقيق ۱۴

ه‍: سازماندهي تحقيق ۱۵

بخش نخست: مفهوم و قلمرو حمایت از حریم خصوصی در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی ۱۶

فصل نخست: مفهوم و مبانی حمایت از حریم خصوصی ۱۷

مبحث نخست: مفهوم و پیشینه حمایت از حریم خصوصی ۱۷

گفتار نخست: مفهوم حریم خصوصی ۱۷

بند نخست: معنای لغوی حریم خصوصی ۱۷

بند دوم: معانی توصیفی و هنجارین حریم خصوصی ۱۹

گفتار دوم: پیشینه حمایت از حریم خصوصی ۲۵

بند نخست: پیشینه حمایت از حریم خصوصی در حقوق ایران ۲۶

بند دوم: پیشینه حمایت از حریم خصوصی در اسناد بین المللی ۳۰

مبحث دوم: مبانی حمایت از حریم خصوصی ۳۲

گفتار نخست: مبانی عرفی حمایت از حریم خصوصی ۳۲

گفتار دوم: مبانی فقهی حمایت از حریم خصوصی ۳۶

فصل دوم: قلمرو حمایت از حریم خصوصی ۴۵

مبحث نخست: اصل منع مداخله در حریم خصوصی ۴۵

مبحث دوم: شرایط جواز مداخله در حریم خصوصی ۴۹

گفتار نخست: لزوم مطابقت مداخله با قانون ۴۹

گفتار دوم: لزوم مبتنی بودن مداخله غيرخودسرانه بر تحقق یک هدف مشروع ۵۱

بند نخست) احراز ضرورت مداخله در حریم خصوصی ۵۲

بند دوم) وجود تناسب بین اتهام و کیفیت مداخله در حریم خصوصی ۵۳

بند سوم) اختصاص داشتن مجوز مداخله در مورد معین ۵۴

گفتار سوم: لزوم ضروری بدون مداخله در یک جامعه دموکراتیک ۵۶

بخش دوم: مصادیق حمایت از حریم خصوصي در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی ۵۹

فصل نخست: حمایت از حریم خصوصی فیزیکی ۶۰

مبحث نخست: حمایت از حریم خصوصی جسمانی ۶۰

گفتار نخست: مفهوم و مصادیق حرمت بدنی ۶۰

گفتار دوم: ضوابط بازرسی و تفتیش بدنی ۶۲

بند نخست: بازرسی و تفتیش اندامهای خارجی بدن ۶۲

بند دوم: بازرسی و تفتیش اندامهای داخلی بدن ۶۴

مبحث دوم: حمایت از اماکن و اشیاء خصوصی ۶۵

گفتار نخست: جایگاه حرمت اماکن و اشیاء خصوصی ۶۵

مطلب مشابه :  اقسام مواعد و زمان حساب مواعد-دانلود پايان نامه ارشد

بند نخست: حرمت اماکن و اشیاء خصوصی در اسلام ۶۵

بنددوم: حرمت اماکن و اشیاء خصوصی در حقوق عرفی ۶۶

گفتار دوم: ضوابط بازرسی و تفتیش اماکن و اشیاء خصوصی ۷۲

بند نخست: صدور مجوز قانونی توسط مقام صلاحیتدار ۷۲

الف) مفهوم مقام صلاحیتدار ۷۲

ب) شرایط قانونی بودن مجوز ۷۳

۱- معین بودن مکان و شیء موضوع بازرسی ۷۳

۲- معین بودن زمان بازرسی و مدت انقضاء آن ۷۶

۳- معین بودن مأموران اجرا وتعیین میزان اختیارات آنان ۷۷

بند دوم: تشریفات بازرسی از اماکن و اشیاء خصوصی ۷۸

الف) حضور مالک یا متصرف قانونی در محل بازرسی ۷۸

ب) استفاده از شیوه های متعارف و اجتناب از رفتارهاي خلاف قانون و عرف در امر بازرسی ۸۰

ج) تنظیم و امضاء صورتمجلس بازرسی ۸۲

فصل دوم: حمایت از حریم خصوصی غیرفیزیکی ۸۳

مبحث نخست: حریم ارتباطات خصوصی و حمایت از آن ۸۳

گفتار نخست: مفهوم و اقسام ارتباطات خصوصی و انحا مداخله در آن ۸۳

بند نخست: مفهوم و اقسام ارتباطات خصوصی ۸۳

بند دوم: انحاء مداخله در ارتباطات خصوصی ۸۵

الف) باز کردن و تفتیش مرسولات پستی ۸۵

ب) رهگیری و ضبط تلفن ها و سیگنالهای رادیوئی ۸۸

ج) رهگیری داده های رایانه اي و ارتباطات اینترنتی ۹۱

گفتار دوم: ضوابط حمایت از حریم ارتباطات خصوصی ۹۵

بند نخست: منوط شناختن نقض حریم ارتباطات خصوصی به صدور مجوز قضائی ۹۵

بند دوم: رعایت شرایط قانونی در صدور و اجرای مجوز قضائی ۹۷

مبحث دوم: حریم اطلاعات شخصی و حمایت از آن ۹۹

گفتار نخست: مفهوم و مصاديق اطلاعات شخصي ۹۹

بند نخست: اطلاعات شخصی مربوط به سلامتی ۱۰۰

بند دوم: اطلاعات شخصی تجاری و اقتصادی ۱۰۲

بند سوم: ساير مصاديق مربوط به حريم اطلاعات شخصي ۱۰۲

بند چهارم: رسانه ها و نقض حريم اطلاعات شخصي ۱۰۳

گفتار دوم: اصول و استانداردهای حمایت از اطلاعات شخصی ۱۰۵

نتیجه گيري ۱۱۱

منابع و مآخذ ۱۱۸

۱ – قوانين: ۱۱۸

۲ –  كتب و مقالات ۱۱۹

الف- كتب فارسي ۱۱۹

ب: كتب عربی ۱۲۱

ج: مقالات و پايان نامه ها ۱۲۲

مطلب مشابه :  پايان نامه حقوق:دادگاه صالح در دعوی مسئولیت مدنی

۳- سايتها ۱۲۳

چكيده انگليسي…………………………………………………………………………………………………۱۳۴سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و روش تحقيق

در نگارش تحقيق حاضر، اهداف متعددي مدّ نظر بوده است، مهمترين آن اهداف عبارتند از:

الف: تعريف و تبيين مفهوم «حريم خصوصي» در قانون آيين دادرسي كيفري ايران و تجزيه و تحليل آن با توجه به تحولات سريع اجتماع.

ب: ارزيابي نقاط قوت و ضعف مرحله تحقيقات مقدماتي از نظر قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ در خصوص مباحث مطروحه.

ج: ارائه پيشنهاد به مجلس قانونگذاري براي تصويب قانون متناسب و كارآمد در زمينه مورد بحث.

د: افزايش معلومات و آشنايي هرچه بيشتر افراد با قوانين و جرايم مربوطه در جهت حفظ و ارتقاء سطح اخلاق عمومي در جامعه اسلامي.

پژوهش پيش روي، از نوع نظري مي باشد و بر پايه مطالعات كتابخانه اي، گردآوري شده است و براي تدوين آن به كتابخانه‌هاي دانشگاه شهيد بهشتي، دانشگاه تهران، دانشگاه مازندران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز، كرج و دامغان، كتابخانه دادگستري استان گلستان، مراجعه و از منابع متعددي همچون مجموعه قوانين، كتب، مجلات، آراء وحدت رويه، نظرات مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه، پايان نامه ها و تقريرات اساتيد حقوق، جهت نگارش بخشهاي مختلف آن، استفاده گرديده است.