پايان نامه بررسی ارزيابي نقاط قوت و ضعف مرحله تحقيقات مقدماتي از نظر قانون آيين دادرسي

سپتامبر 26, 2016 Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 جایگاه حریم خصوصی در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند دوم: معانی توصیفی و هنجارین حریم خصوصی

حریم خصوصی، در معني هنجارين، گستره ای از عقاید، اعمال، رفتارها، ویژگی ها و مختصات هر شخصی است که برای عموم مردم آشکار نیست و وی به افشای آن رضایت ندارد و به ورود و نظارت دیگران عکس العمل نشان می دهد[1]. به طورمثال، مراد از حریم خصوصی در مناسبات خانوادگی، قلمرو و محدوده ای از عقاید، احساسات، اعمال، رفتار و ویژگی های هر عضو خانواده است که برای دیگر اعضاء آشکار نبوده یا در صورت آشکار بودن، او رضایت به آن ندارد و نسبت به ورود و نظارت دیگر اعضاء واکنش نشان می دهد. همانگونه كه اشاره گرديد بديهي است نبود تعريف روشن و صريح، به معناي حمايت نکردن از اين حق در قوانين و مقررات کشورها نيست بلکه مي‌توان در روية قضايي هر کشور به دنبال تعريف کاربردي حريم خصوصي بود[2].

حريم خصوصي به روشهاي تحليلي و مصداقي، توصيف و تعريف مي‌شود تا اندکي از ابهام مفهومي يا مصداقي آن برطرف گردد. منظور از تعريف تحليلي[3]، بيان عناصر ماهوي يک مفهوم است. در اين روش ابتدا نام مجموعة بزرگ‌تري که آن چيز را در بر مي‌گيرد، آورده مي‌شود و سپس، با ذکر يک ويژگي، آن را از باقي چيزها در همان مجموعه متمايز مي‌سازد. تعريف به عام و خاص يا تعريف با روش تحليل، بهترين و دقيق‌ترين روش تعريف است.

با توجه به اين روش تعريف و با در نظر گرفتن انتقادات وارد بر ساير تعاريف، به نظر مي‌رسد تعريف زير براي حريم خصوصي مناسب‌تر است: «اطلاعات، ارتباطات، فضاها و متعلقاتي که خواه از نظر فطري و خواه از نظر فرهنگي در وهلة نخست به فرد معيني اختصاص دارد و پيش از اين به‌طور علني و عمومي منتشر نشده است»[4].

همچنين، منظور از تعريف مصداقي[5]، تعريفي است که در آن براي شناساندن امر مورد نظر، نمونه‌ها و مصاديقي از آن به مخاطب معرفي مي‌شود. در اين نوع تعريف، علاوه بر نقاط ضعف و انتقادات وارد شده بر اين شيوة تعريف، نکتة قابل توجه ديگر، اختلاف‌نظر ميان مکتب‌هاي مختلف در تشخيص مصداق‌هاي حريم خصوصي از حوزة عمومي است. در مجموع، فارغ از اين انتقادات، حريم خصوصي داراي مصاديق و افرادي است که از روية قضايي به دست آمده‌اند و به شرح زير هستند:

 1. نام و سايرمشخصات شناسنامه‌اي؛
 2. نشاني اعم از نشاني محل سکونت يا نشاني الکترونيکي؛
 3. تصوير يا حق تصوير؛
 4. وضعيت سلامتي فرد (جسمي، روحي و رواني)؛
 5. سطح تحصيلات فرد؛
 6. وابستگي صنفي و مذهبي؛
 7. عقايد و ديدگاه‌هاي سياسي و اجتماعي؛
 8. منابع و شيوة تأميني نيازهاي مالي و معيشتي؛
 9. روابط خانوادگي؛
 10. موقعيت خانوادگي؛
 11. زندگي عاطفي ـ احساسي؛
 12. گذشتة اشخاص به‌خصوص سوابق کيفري؛
 13. شغل اشخاص؛
 14. اعضاي بدن، برخي نواحي و اندام جنسي؛
 15. محل سکونت افراد (منزل و مأواي افراد يا محل اقامت و آسايش آنان؛
 16. خانواده فرد: تعرض به حريم خصوصي يک فرد، گاه به معناي تعرض به حريم خصوصي خانواده وي است و گاه نيز صرفاً تعرضي به حريم خصوصي فرد به حساب مي‌آيد[6].

لذا مي توان از اين منظر، «حريم خصوصي» را به اين صورت تعريف کرد:

«قلمرويي از زندگي هر فرد است که آن فرد نوعاً و عرفاً يا با اعلان قبلي، انتظار دارد ديگران بدون رضايت وي به اطلاعات راجع به آن قلمرو دسترسي نداشته باشند يا به آن قلمرو وارد نشوند يا به آن قلمرو نگاه يا نظارت نکنند يا به هر صورت ديگري وي را در آن قلمرو مورد تعرض قرار ندهد»[7].

یکی از مهمترین مسائل در زمینه حریم خصوصی، بحث از مصادیق آن است. نویسندگان حریم خصوصی در شمارش مصادیق آن اتفاق نظر ندارند. برخی نویسندگان مصادیق حریم خصوصی را در چهار عنوان شمارش نموده اند: 1- حریم خصوصی اطلاعاتی 2- حریم خصوصی ارتباطی 3- حریم خصوصی جسمانی 4-حریم خصوصی منازل و اماکن[8] و بعضی دیگر در شش عنوان معرفی نموده اند: 1-حریم منزل و خلوت افراد 2- حریم جسمانی افراد 3- حریم خصوصی متقاضیان کار و کارکنان 4- حریم خصوصی در فعالیت های رسانه ای  5-حریم خصوصی اطلاعات شخصی 6-حریم خصوصی ارتباطات خصوصی[9]. طرح حمایت از حریم خصوصی نیز مصادیق این حق را به شرح ذیل تقسیم بندی نموده است: الف-حریم خصوصی منازل و اماکن خصوصی ب-حریم خصوصی جسمانی ج-حریم خصوصی محل کار د- حریم خصوصی اطلاعات  ه- حریم خصوصی اطلاعات شخصی و-حریم خصوصی ارتباطات.

2- – رضائي پور، آرزو؛ حقوق شهروندي، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، 1385، ص 101

1- وستين، آلن، پيشين، ص 81

2- تعريف مفهومي و هدفمند (Internal definition) براي ترسيم هستة اصلي حريم خصوصي

3- محسنيان، سيدعلي، مسئله ورود رسانه ها به حريم خصوصي افراد، مرکز مطالعات، تحقيقات و سنجش برنامه‌هاي سازمان صدا و سيما، 1383، ص 17

4- External definition

1- همان، ص 19

1- همان، ص 22

2- اصلاني، حميدرضا، سجادي، سيدهادي، مباني نظري حمايت از حريم خصوصي، مجله تحقيقات حقوقي، شماره 31، 1384، ص 44

3- انصاري، باقر، حريم خصوصي و حمايت از آن در حقوق اسلام و ايران، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي، 1383، ص 17


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و روش تحقيق

در نگارش تحقيق حاضر، اهداف متعددي مدّ نظر بوده است، مهمترين آن اهداف عبارتند از:

الف: تعريف و تبيين مفهوم «حريم خصوصي» در قانون آيين دادرسي كيفري ايران و تجزيه و تحليل آن با توجه به تحولات سريع اجتماع.

ب: ارزيابي نقاط قوت و ضعف مرحله تحقيقات مقدماتي از نظر قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 در خصوص مباحث مطروحه.

ج: ارائه پيشنهاد به مجلس قانونگذاري براي تصويب قانون متناسب و كارآمد در زمينه مورد بحث.

د: افزايش معلومات و آشنايي هرچه بيشتر افراد با قوانين و جرايم مربوطه در جهت حفظ و ارتقاء سطح اخلاق عمومي در جامعه اسلامي.

پژوهش پيش روي، از نوع نظري مي باشد و بر پايه مطالعات كتابخانه اي، گردآوري شده است و براي تدوين آن به كتابخانه‌هاي دانشگاه شهيد بهشتي، دانشگاه تهران، دانشگاه مازندران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز، كرج و دامغان، كتابخانه دادگستري استان گلستان، مراجعه و از منابع متعددي همچون مجموعه قوانين، كتب، مجلات، آراء وحدت رويه، نظرات مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه، پايان نامه ها و تقريرات اساتيد حقوق، جهت نگارش بخشهاي مختلف آن، استفاده گرديده است.