پايان نامه بررسی تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر

سپتامبر 25, 2016 Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

قسمتی از متن پایان نامه :

 

ارزش در اقتصاد محيط زيست

مروري بر ادبيات اقتصاد محيط زيست نشان می‌دهد که منابع طبيعي داراي ارزش‌هاي مصرفي[1]و غيرمصرفي[2]مي‌باشند. ارزش مصرفي، ارزشي است كه از مصرف كالابه دست مي‌آيد به طوري كه اين ارزش با منافع مازاد مصرف كننده از استفاده حقيقي تفريحي از كالا نيز مرتبط است. در مورد کالاهاي زيست محيطي، ارزش مصرفي به سه صورت ارزش مصرف فعلي، ارزش مصرف انتظاري و ارزش مصرف محتمل ديده مي‌شود. ارزش مصرف فعلي، ارزشي است که از مصرف کنوني کالاي زيست محيطي به دست مي‌آيد. ارزش مصرف انتظاري، ارزشي است که از مصرف کالاي زيست محيطي در آينده نزديک مشتق مي‌شود و ارزش مصرف محتمل ارزشي است که از مصرف کالاي زيست محيطي در آينده دور حاصل مي‌شود (کلستاد،2000)[3].

ارزش غير مصرفي نيز يک جنبه متداول از ارزش است که عبارت است از مطلوبيتي که شخص بدون اينکه واقعاً کالايي را مصرف کند بدست مي‌آورد، به بيان ديگر ارزش غيرمصرفي با منفعت حاصل از رضايت غيرمصرفي مرتبط است. ارزش غيرمصرفي خود به دوگونه طبقه‌بندي مي‌شود:

در طبقه‌بندي نوع اول، اين نوع ارزش به سه دسته ارزش وجودي[4]، ارزش‌هاي نوع دوستانه[5] و ارزش ميراثي[6] تقسيم مي‌شود (کلستاد،2000). ارزش وجودي، ارزشي است که مصرف کننده از علم به وجود يک شيء کسب مي‌کند و مرتبط با استفاده بالقوه از آن شيء مي‌باشد. ارزش‌هاي نوع دوستانه، ارزش‌هايي هستند که از مصرف شخصي افراد مشتق نمي‌شوند بلکه از اين حقيقت که مطلوبيت ساير افراد، سبب مطلوبيت شخص مي‌شود، نشأت مي‌گيرند. ارزش ميراثي نيز مشابه با ارزش‌هاي نوع دوستانه مي‌باشد با اين تفاوت که مرتبط با رفاه ساير نسل‌ها مي‌باشد، در واقع چنانچه کالاي زيست محيطي به ساير نسل‌ها منتقل شود، فرد مطلوبيت کسب مي‌کند. در طبقه‌بندي نوع دوم، ارزش غيرمصرفي تحت عنوان ارزش حفاظتي[7] بيان مي‌شود و به سه دسته ارزش انتخابي[8] (حفظ منابع طبيعي براي استفاده احتمالي در آينده)، ارزش وجودي (آگاهي از اينكه منابع طبيعي محافظت مي‌شوند) و ارزش ميراثي (مطلوبيت كسب شده از وقف نمودن منابع طبيعي به نسل‌هاي آينده) تقسيم مي‌شود (لی و مجلد،2007)[9]. دليل اصلي تشريح ارزش كالاهاي زيست محيطي در دسته‌بندي‌هاي فوق آن است كه محيط زيست پديده بسيار پيچيده‌اي است و براي درك ارزش آن ناگزير به استفاده از چنين طبقه‌بندي‌هايي مي‌باشيم.

[1]– Use Value

[2]– Non use Value

1 Kolstad,2000

2 – Existence Value

3 – Altruistic Value

4– Bequest Value

5 – Preservation Value

6 – Option Value

[9] Lee & Mjelde,2007

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق:

  • تعیین عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر (بر اساس سطح معنی‌داری ضرایب تخمینی)
  • تعیین اولویت عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مالیات بر کربن (بر اساس میزان ضرایب در تخمین اثرات نهایی روش لاجیت)
  • تحلیل و درک مکانیزم و چگونگی اثرگذاری عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بر میزان تمایل به پرداخت (بر اساس نتایج تحقیقات و مطالعات گذشته)
  • تعیین سیاست‌های مناسب جهت اجرای سیاست مالیات بر کربن

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط