پايان نامه حقوق:ارائه جایگاه حریم خصوصی در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران

سپتامبر 26, 2016 Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 جایگاه حریم خصوصی در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار نخست: لزوم مطابقت مداخله با قانون

امـروزه با توسعه کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در جوامع بشری، تدوین قوانین مناسب برای حمایت حقوقی و قضایی از خلوت و حریم خصوصی افراد از اهمیت شایانی برخوردار است؛ زیرا یکی از راه‌های مهم ورود خسارت معنوی به حـیـثـیـت و شرافت انسان‌ها از طریق این فن‌آوری مــی‌بــاشـد. از آنجا که اندیشمندان، فلاسفه و حقوق‌دانان از دیرباز برای تحقق آموزه‌های دینی و اخلاقی ادیان آسمانی و مکتب‌های فکری در پی یافتن تحلیل‌های مبنایی به منظور پاسداری و صیانت از حقوق معنوی انسان‌ها بوده‌اند، حقوق موضوعه با تأثیرپذیری از آن آموزه‌های دینی و مکتب‌های فکری، حمایت از حریم خصوصی (حق خلوت) را مدنظر قرار داده است[1].

قانون‌گذار كشورمان، برای حسن رعايت قوانين مربوط به حريم خصوصي، ضمن در نظر گرفتن اصول 20، 22، 23، 25، 32، 37، 38 و 39 قانون اساسی و مواد 96، 97، 99، 100 و 104 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1381،  ضمانت اجرای کیفری موضوع مواد 580، 582، 648 و 691 قانون مجازات را قرار داده است[2]. همچنین، با توجه به اصل 171 قانون اساسی و مواد 1، 2 و 4 قــانــون مـسـئــولـیــت مـدنـی، صرف‌نظر از اختلاف دیدگاه‌های فقهی و حقوقی در شیوه جبران خسارت معنوی که منطبق با اصول کلی حقوقی و قواعد مسلم فقهی همچون قاعده «لاضرر و لاضرار» است، با پذیرش مسئولیت جبران زیان‌های معنوی، ضمانت اجرایی مدنی نیز برای تدارک خسارت‌های مدنی ناشی از مداخله غير قانوني در حريم خصوصي اشخاص وجود دارد[3].

با وجود مواد قانوني ذكرشده در بحث حريم خصوصي، ازآن جايي كه هرروزه شاهد پديد آمدن تكنولوژي‌هاي جديد به ويژه در زمينه‌هاي صوتي وتصويري هستيم و با توجه به آنكه اين تكنولوژي‌هاي مدرن به راحتي براي نقض حريم خصوص افراد مورد استفاده قرارگرفته و امكان تجاوزبه حريم خصوصي را تسهيل مي كند، ضروري است كه ابزارهاي جديدي درقالب امنيت ويژه قانوني براي حمايت ازحريم خصوصي افراد ايجاد شود و تصويب قوانين روزآمد با قدرت بازدارندگي بيشتر در اين زمينه مورد توجه قرارگيرد[4].

در واقع، درنظام جمهوري اسلامي، حريم خصوصي افراد مصون بوده و هيچ كس حق ورود به آن را ندارد مگر در مورد تزاحم حريم خصوصي با حقوق ديگران و يا تزاحم حريم خصوصي با مصالح عمومي؛ البته، هرگونه مداخله در اين زمينه نيز مي بايست با تشخيص مراجع ذي صلاح قضايي و احراز عنوان صورت پذيرد. به طور كلي حريم خصوصي يك مفهوم سيال است كه مفاهيمي چون آزادي انديشه، خلوت وتنهايي درمنزل، كنترل برجسم خود وكنترل براطلاعات شخصي را شامل مي شود. با توجه به آنكه حريم خصوصي در مباحث حقوق شهروندي، بحثي بسيار مهم و اساسي بوده و يكي از ارزشمندترين مفاهيم در نظام‌هاي حقوقي توسعه يافته است، حق برحريم خصوصي از احترام ويژه اي برخوردار بوده و مربوط به بخشي از حيات شخصي و خانوادگي است كه ارتباط تنگاتنگي با كرامت انساني داشته و ممنوعيت مداخله در حريم خصصوي شهروندان، از اصول سازمان بخش جامعه مدني است[5].

1- رضائي پور، آرزو، پيشين، ص 112

2- همچنين، قـانـون‌گـذار در مـاده 8 قـانـون احـتـرام بـه آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال 1383 مقرر می‌دارد: « بازرسی‌ها و معاینات محلی جهت دستگیری متهمان فراری و کشف آلات و ادوات جرم، براساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تـعـلق ندارند و افشای مضمون نامه‌ها، نوشته‌ها و عـکـس‌هـای فـامـیلی و فیلم‌های خانوادگی و ضبط بی‌مورد آنها خودداری گردد.»

3- همان، ص 115

1- لاهيجي، مقداد، حريم خصوصي در رسانه هاي جمعي، بر گرفته از سايت: « www.rasekhoon.net »

2- رضائي پور، آرزو، پيشين، ص 120


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و روش تحقيق

در نگارش تحقيق حاضر، اهداف متعددي مدّ نظر بوده است، مهمترين آن اهداف عبارتند از:

الف: تعريف و تبيين مفهوم «حريم خصوصي» در قانون آيين دادرسي كيفري ايران و تجزيه و تحليل آن با توجه به تحولات سريع اجتماع.

ب: ارزيابي نقاط قوت و ضعف مرحله تحقيقات مقدماتي از نظر قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 در خصوص مباحث مطروحه.

ج: ارائه پيشنهاد به مجلس قانونگذاري براي تصويب قانون متناسب و كارآمد در زمينه مورد بحث.

د: افزايش معلومات و آشنايي هرچه بيشتر افراد با قوانين و جرايم مربوطه در جهت حفظ و ارتقاء سطح اخلاق عمومي در جامعه اسلامي.

پژوهش پيش روي، از نوع نظري مي باشد و بر پايه مطالعات كتابخانه اي، گردآوري شده است و براي تدوين آن به كتابخانه‌هاي دانشگاه شهيد بهشتي، دانشگاه تهران، دانشگاه مازندران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز، كرج و دامغان، كتابخانه دادگستري استان گلستان، مراجعه و از منابع متعددي همچون مجموعه قوانين، كتب، مجلات، آراء وحدت رويه، نظرات مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه، پايان نامه ها و تقريرات اساتيد حقوق، جهت نگارش بخشهاي مختلف آن، استفاده گرديده است.