پايان نامه حقوق:ارائه معیارهای تشخیصی قتل عمدی در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی

سپتامبر 24, 2016 Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی معیارهای تشخیصی قتل عمدی در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

گفتار اول :شناخت ماهيت سوء نيت عام در قتل عمد

عنصر مادي كه عبارت است از ظهور خارجي اراده در قالب فعل يا ترك فعل و عنصر معنوي كه عبارت است از وضعيت و رابطه ذهني و رواني فاعل با فعلي كه جرم محسوب مي گردد. براي نمونه اراده و قصد جزئي از هر عمل هچنين اعمال مجرمانه است. بنابراين جرم نه تنها داراي ظهور بيروني و مادي بلكه ظهوري دروني و معنوي نيز هست و با عزم افراد در انجام افعالشان نيز داراي رابطه مي باشد. عنصر رواني در هر جرمي متناسب با همان جرم بررسي مي گردد، لكن چيزي كه در تمام جرائم مشترك است سوء نيت است. سوء نيت يا قصد مجرمانه در معني عام آن، عمد در ارتكاب جرم مي باشد. (عمد در لغت به قصد كاري را انجام دادن آمده است[1]، بنابراين افعال عمدي تجلي قصد يا نيت انسان در جهتي است كه فاعل مريد بوده است. از ديد قانونگذار كيفري افعال عمدي انسان همه به يك ميزان ارزش ندارند، بلكه توجه قانونگذار به آن دسته از افعال عمدي معطوف است كه توأم با سوء نيت يا قصد مجرمانه (قصد نقض قانون كيفري) باشد. به عبارت ديگر وقتي سخن از جرائم عمدي به ميان مي آيد مقصود جرائمي است كه توأم با اراده كه به وصف مجرمانه مقيد است و نه هر اراده اي به طور مطلق (مقصود از عمد در فقه اسلامي عمد در فعل و عمد در قصد شخص معين به قتل است. عمد شامل دو جزء رواني است يكي قصد انجام خود فعل و ديگري قصد نتيجه قتل كه آن را قصد نتيجه نيز مي‌گويند و در اين عبارت خلاصه مي شود (و ضابط العَمْد اَنْ يَكوُنَ عامداً في فِعْلِه و قَصْده. مقصود از عمد در فعل اين است فعل انجام يافته  با آگاهي و از روي اراده و اختيار به انجام رسيده باشد و مقصود از عمد در قصد اين است كه كه بايد مقصود قاتل از عملي كه انجام مي دهد كشتن طرف باشد. از نظر علمي و قضايي براي اثبات عمد به كيفيت عمل و نوع آلت جرم و نتيجه حاصل از عمل توجه مي شود و بنابراين در صورتي كه شخصي ضمن اقدام به فعلي از آلت و وسيله اي استفاده نمايد كه غالباً كشنده باشد و بدان وسيله كسي را بكشد ادعاي فقدان قصد و عمد از طرف فاعل مخالف ظاهر و اماره قضايي وجود عمد و قصد است). [2]

براي تحقق عمد در فعل بايد رفتار مجرمانه را از روي اراده و اختيار نسبت به فرد يا افراد معيني انجام داده باشد نه اينكه بر اثر عواملي مثل جنون، مستي، اجبار و هيپنوتيزم هيچگونه اختياري در ارتكاب رفتار مجرمانه نداشته باشد.

اساس مسئوليت جنايي ارتكاب جرم است و مسئوليت مجرم با اختلاف درجات جرم ها متفاوت است و هر گاه مجرم با قصد

[1]–  عمید ،حسن ،  فرهنگ فارسي، چاپ 3، تهران، امير كبير  ،1369،ص918.

[2]–  گلدوزيان، ایرج ،حقوق جزاي اختصاصي جرائم عليه اشخاص، چاپ دهم، مهر 1383، نشر دانشگاه تهران، ص 70.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق

هدف از تحقیق شناسایی ضابطه تحقق جرم قتل عمد است زیرا با مطالعه و بررسی نظریاتی که توسط فقها و حقوقدانان ارائه شده است می توانیم راهکارهای مناسبی در جهت تشخیص و تفکیک انواع جرم قتل به دست آوریم .

پرسش های تحقیق

1 .آیا فقها معیار های مشابهی را در مورد تحقق قتل عمد اظهار کرده اند؟

2 .آیا قاتل در رابطه با بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامی باید علم به کشنده بودن فعل ارتکابی داشته باشد یا خیر؟

3 .آیا اشتباه در هویت مقتول تاثیری در میزان مسئولیت مرتکب در عمدی بودن یا غیر عمدی بودن قتل دارد؟آیا می توان این نوع از اشتباه را تحت عنوان قتل عمد مستوجب قصاص دانست؟