پايان نامه حقوق:تاثیر جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

سپتامبر 23, 2016 Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

قسمتی از متن پایان نامه :

ساختار و ترکیب اعضای کمیسیون حقوق بشر

در ابتدا کمیسیون  18 عضو داشت و با توجه به شرایط مساعد بین المللی در آن زمان توانست به اهداف خود نائل آید.کمیسیون در طول دو سال موفقبه تهیه پیش نویس اعلامیه جهانی حقوق بشر شد که گام مهمی در طول حیات سازمان ملل برداشته شد.با افزایش تعداد کشورهای عضو سازمان ملل متحد ،تعداد اعضای کمیسیون نیز گسترش یافت.از 18 نفر به 21نفر در سال 1962و به 32 نفر در 1967و 43 نفر در 1980 و 53 نفر در 1992 افزیایش یافت. جدا از تعداد اعضای کمیسیون ،ترکیب اعضا نیز تغییر کرد؛ به این معنی که کمیسیون از یک مجموعه متمایل به غرب در ابتدا به سمت پذیرش نمایندگی اکثریت دولت های جهان پیش رفت. با اینکه خیلی از دولت ها در کمیسیون عضو نبودند ولی می خواستند در اقدامات کمیسیون مشارکت داشته باشند.[1]

دولت های عضو کمیسیون حقوق بشر توسط اکوساک انتخاب می‏شدند. این انتخابات معمولا در ماه مه هر سال انجام میشد تقریبا ثلث‏ اعضای کمیسیون انتخاب میگردیدند.این اعضا برای یک دروه سه ساله انتخاب میشدند و می‏توانستند مجددا انتخاب شوند.کمیسیون اعضا دائم نداشت و سالیانه 1 جلسه از مارس تا آوریل در ژنو برگزار می کرد.[2]

در ترکیب کمیسیون 15عضو از بین کشورهای آفریقایی- 5 عضو از اروپای شرقی-12 عضو از آسیا-11عضو از آمریکای لاتین و حوزه کارائیب و 10 عضو از اروپای غربی است.[3]

علاوه بر کشورها ، سال ها کمیسیون ریسک بالای حضور سازمانهای غیر دولتی را که در پی منافع خود بودند ،را پذیرفته بود؛این امر رویه ای را  در طول زمان در سازمان ملل ایجاد کرد که سازمانهای غیر دولتی هم می توانند هم مخاطب کمیسیون و هم نگران مسائل حقوق بشری باشند.[4]

 

2-1- صلاحیت و اختیارات کمیسیون

موضوعات متنوع و متعددی در دستور کار کمیسیون قرار می گرفت؛ تحقق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در همه کشورها،موضوع ناپدید شدگان اجباری ،شکنجه و رفتارهای غیر انسانی،ارتقاءبیشتر حقوق بشر و آزادیهای سیاسی،نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف ،حقوق اقلیت های ملی ، نژادی، مذهبی و زبانی ،کودکان ……و دولت های عضو و سازمان های غیر دولتی می توانند در اجلاس کمیسیون شرکت و در مورد موضوعات مختلف حقوق بشر گفتگو کنند.[5]

اختیارات کمیسیون شامل موارد ذیل می شد:

1-ارائه  توصیه،پیشنهاد و گزارش در مورد موضوعات مربوط به حقوق بشر که قبلا بدان اشاره شد؛

2- ارائه پیشنهاد برای تاسیس  کمیسیون فرعی؛

3-ارائه  پیشنهاد تغییر در صلاحیت های کمیسیون؛

68 — Nico, Schrije r,op, cit. p.812.

[2] – منوچ ،کومارسینها ، پیشین، ص43.

[3] – ذاکریان ،مهدی ، حقوق بشر در هزاره جدید، تهران ،دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی،1381،ص116.

71- Nico, Schrijer ,op,cit,p.812.

[5] – رضوانی ، سید حسین ، طرح و تصویب دو قطعنامه در زمینه حقوق بشر و تحریم های یکجانبه به ابتکار ایران ، فصلنامه مطالعات سازمان ملل متحد، سال اول، شماره 4،3، 1375، صص193-194.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوال  اصلی

آیا سیر تحول و توسعه حقوق بشر با تاسیس شورای حقوق بشر به تکامل رسیده است؟

ج) سؤالات فرعی

1) ماهیت جهانی که قرار است شورای حقوق بشر در آن کار کند چیست؟

2) تضادهای ماهوی موجود در یک ارگان سیاسی متشکل از دول عضوی که از آنها خواسته شده وظیفه ای بسیار اصولی مانند ارتقاء حقوق بشر را انجام دهند، کدامند؟

3) آیا در درون شورای حقوق بشر، آرمانگرایی در مقابل واقع گرایی قرار گرفته است؟

4) چه سیاست ها و چه دیدگاههایی می توانند به حسن انجام وظایف شورای حقوق بشر، علیرغم تنوع آراء اعضا و نوع مأموریت شورا،  کمک کنند؟

د) فرضیه تحقیق

با توجه به عملکرد و دستاوردهای کمیسیون حقوق بشر، ایجاد شورای حقوق بشر با توجه به تحولات حقوق بین الملل  یک ضرورت اجتناب ناپذیر می باشد.

ه) سازماندهی تحقیق

این تحقیق در دو بخش و چهار فصل ارائه خواهد شد .بخش اول شامل کلیات است که در دو فصل ارائه می شود فصل اول به پیشینه حقوق بشر در حقوق بین الملل می پردازد و در بخش دوم به  بررسی نهادهای بین المللی حقوق بشر، یعنی کمیسیون حقوق  بشر سلف پیشین شورای حقوق بشرو کمیته حقوق بشر می پردازد و در بخش دوم به پیشینه تشکیل  شورای حقوق بشر و عملکرد آن  بطور اخص در دو فصل پرداخته  خواهد شد.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد