پايان نامه حقوق:حسن اجراي وظيفه پلیس در قبال رعايت حقوق شهروندي

سپتامبر 24, 2016 Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مفهوم پليس در لغت

از نظر لغوي كلمه پليس فرانسوي و از ريشه يوناني  Politera   به معناي (( سازمان سياسي )) و (( هنر حكومت كردن )) و نيز از كلمه  Policia  ، Police به معناي شهر و جامعه گرفته شده است . [1]

استاد علي اكبر دهخدا در معنا و مفهوم كلمه پليس چنين نوشته است : (( پليس لفظ فرانسوي كه در فارسي به معني پاسبان اداره شهرباني استعمال ميشود و پليس مخفي نيز كاراگاه را گويند يعني محتسبي كه لباس خاصي ندارد تا شناخته نشود )) [2]

استاد محمد معين در معنا و مفهوم كلمه پليس چنين مينويسد (( پليس يعني شهرباني ، نظميه ، پاسبان ، محتسب و اداره پليس يعني سركلانتري و اداره پليس مخفي به معناي اداره آگاهي و ماموران آن را كاراگاه مي گويند  )) [3]

 

ب ) مفهوم پليس در اصطلاح

امروزه پليس در معني لغوي آن به كار نمي رود بلكه هر كجا لفظ پليس استعمال مي شود معناي اصطلاحي آن مد نظر مي باشد چنانكه فرهنگ لغت اكسفورد پليس را در سازمان رسمي كه وظيفه اش الزام افراد به پيروي از قانون و پيشگيري از جرم و پاسخ به آن مي باشد تعريف نموده است . [4]

از نظر دكترين نيز پليس در معاني مختلف به كاررفته است . استاد گاستون استفاني براي پليس سه معنا ذكر نموده اند :  اول ،  مجموعه قواعدي است كه به وسيله مقامات عمومي به شهروندان تحميل شده است دوم ، در معناي محدودتر كه در اينصورت محدود به حقوق اداري ميشود ، پليس را عملياتي دانسته اند كه هدف آن تامين آرامش ، امنيت و سلامت عمومي از راه عمومي يا فردي و به وسيله برخي اقدامات مناسب است و سوم ، پليس طبقه اي از كارمندان دولت است كه نقش آن عبارت است از تامين اجراي دستورات عمومي و اقدامات متناسبي كه از طرف مقامات پليس به منظور تحقق هدف اساسي فوق الذكر اتخاذ مي شود . [5]  برخي ديگر پليس را بعنوان ميانجي بين جامعه و سيستم قانوني كشور معرفي مي نمايند . [6]

حقوقدانان و نظريه پردازان علم حقوق ، تعاريف و مفاهيم مختلفي براي واژه پليس بيان نموده اند ، پروفسور ((فاراليك)) واژه پليس را چنين تعريف مينمايد :

( پليس عبارت است از يك سازمان دولتي ، كه ماموريتش حمايت از قانون اساسي جلوگيري از تخطي ، تامين نظم عمومي و حفظ جان و مال اشخاص است ) [7]

با توجه به آنچه در باره پليس نوشته شد شايد بتوان تعريفي جامع و مانع در رابطه با پليس به شرح ذيل ارائه كرد ((سازمان پليس يك سازمان دولتي است كه  وظيفه اش برقراري و حفظ امنيت عمومي ، اجراي مقررات و نظارت اجتماعي ، پيشگيري از وقوع جرايم ، كشف و تعقيب جرم ، مبارزه با بزه كار و حمايت از بزه ديده مي باشد )) .

1-انصاري ، ولي الله ، حقوق تحقيقات جنايي ( مطالعه تطبيق ) ، چاپ اول ، سمت ، 1380 ، ص 11 .

2-دهخدا ، علي اكبر ، لغت نامه ، جلد 13 ، چاپ اول ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1330 ، ص 445

1- معين ، محمد ، فرهنگ فارسي ، چاپ سوم ، تهران، انتشارات امير كبير ، 1356 ، ص 347.

2-Oxford dictionary, ted , oxford university press, united state, 2000, p , 1016 .

3-استفاني ، گاستون و ديگران ، آيين دادرسي كيفري  ، ترجمه حسن دادبان ، جلد 1 ، چاپ اول ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي ،1377 ،  ص .43 .

4-مير شفيعيان ، مهدي ، پليس و اجتماع ، چاپ اول ، انتشارات بي نا ، 1358 ، ص 18 .

  1. كي نيا ، مهدي ، علوم جنايي ، جلد سوم ، انتشارات دانشگاه تهران ، سال 1365 ، ص 67 .


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف و كاربردها

در عصري كه ما در آن زندگي مي كنيم بيش از تكليف انسانها درباره حقوق آنها سخن به ميان مي آيد. تا حدي كه مشروعيت سياسي دولت ها در گرو رعايت و پايبندي به اين حقوق است. دولت ها از يك طرف در پرتو اعلاميه ها و اسناد بين المللي و پيمانهاي جهاني و از طرفي ديگر بر اساس قانون اساسي خود وظيفه احترام و پاسداشت حقوق انسانها را دارند.

نيروي انتظامي با مسئوليت سنگين تضمين آزاد زندگي كردن، آزاد ماندن، جستجوي سعادت و خوشبختي و نيز برخورداري از داوري عادلانه شهروندان روبروست. امروزه بيش از هر زمان ديگر در تاريخ شاهد خدمات انتظامي به جامعه آگاه، متنوع و پيچيده هستيم. هميشه ظهور وظايف و ماموريت هاي جديد باعث ايجاب ميزان بي سابقه اي از انطباق پذيري در سازمان هاي پليس شده است. غايت و هدف نهايي پليس نمي تواند چيزي جز حمايت از حقوق شهروندي باشد. اما هنوز درك روشني از نحوه كار و اجراي اين حقوق در حوزه امنيت عمومي وجود ندارد و به نظر مي رسد كه قوانين و مقررات موجود در اين زمينه از كمبودها و نارسائيهايي برخوردار است.

لذا در اين پژوهش سعي شده به روشن شدن نسبت ميان وظايف و اختيارات پليس در حوزه حقوق شهروندي كمك نموده و در تدوين يا بازنگري وظايف و اختيارات پليس با رويكرد شهروند مداري مورد استفاده قرار گيرد.

با توجه به تصويب ماده واحده قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي در چندي پيش (سال 1383) از يكسو و حرفه اي و تخصصي تر شدن ماموريت هاي پليس در ساليان اخير و توجه و ملاحظه مستمر و دقيق مقامات و مسئولين مملكتي در اين زمينه، لازم به نظر مي رسيد كه تحقيق جامعي از حيث بررسي حدود و وظايف و اختيارات پليس، تجميع و تطبيق آن با موازين حقوق شهروندي مذكور در ماده واحده مذكور انجام شود بنابر اين ضرورت انجام اين تحقيق در اينجاست كه در آن، تقريبا همه موازين حقوق شهروندي كه پليس به نوعي با آن مرتبط بوده و در تحقق يا تضييع آن نقش دارد، ذكر شده و به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته اند.