پايان نامه حقوق:حقوق  افراد غیر نظامی ،مجروحین و اسیرا ن در جنگ دریایی طبق کنوانسیونهای مرتبط

پايان نامه حقوق:حقوق افراد غیر نظامی ،مجروحین و اسیرا ن در جنگ دریایی طبق کنوانسیونهای مرتبط

مهر ۴, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تحولات حقوق بین الملل در مخاصمات مسلحانه دریایی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث دوم-عبور کشتی های جنگی از منطق مختلف دریا……………………………………………………….۵۶

بند ۱-جنگ و صلح و وضعیت کشتیرانی کشتی های جنگی…………………………………………………………….۵۶

 

۲-۱-۱- کشتی های جنگی و مسئله عبور از آب های داخلی………………………………………………………………….۵۶

۲-۱-۲- دریاهای سرزمینی و عبور کشتی های جنگی…………………………………………………………………………۵۷

۲-۱-۳- منطقه انحصاری اقتصادی و عبور کشتی های جنگی………………………………………………………………۵۹

۲-۱-۴- فعالیت های نظامی در منطقة انحصاری اقتصادی مطابق کنوانسیون ۱۹۸۲٫دریاها…………………………….۶۰

۲-۱-۵- کشتی های جنگی و عبور از آبهای مجمع الجزایری…………………………………………………………………۶۳

۲-۱-۶- عبور کشتی های جنگی از تنگه ها………………………………………………………………………………………۶۴

 

بند۲- عبورکشتی های جنگی و دریاهای آزاد…………………………………………………………………………..۶۶

۲-۲-۱-حق بازرسی و تفتیش در دریای آزاد.……………………………………………………………………………………..۶۸

۲-۲-۲- حق ادامه تعقیب در دریای آزاد……………………………………………………………………………………………۷۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش دوم

اصول کلی حاکم بر مخاصمات مسلحانه دریایی نسبت به طرفین مخاصمه و کشورهای بیطرف و عملکرد سازمانهای بین المللی در این خصوص

 

فصل اول: اقدامات جنگ دریایی ،صلاحیتها و اصول حاکم بر آن…………………………………………..۷۳ 

 

گفتار اول-اقدامات واصول حاکم بر جنگ دریایی ……………………………………………………………………..۷۳

۱ – ۱-رعایت احتیاط در حمله ………………………………………………………………………………………..۷۴

۲ – ۱ در خصوص جمعیتها و افراد غیر نظامی…………………………………………………………………….۷۴

۳ – ۱ در خصوص اهداف غیر نظامی………………………………………………………………………………..۷۵

۴ – ۱ – در خصوص کشتی ها و افرادی که به هر نحو تسلیم شده اند…………………………………….۷۶

۵– ۱- کلیه اقدامات و تدابیر به منظور نجات کشتی شکستگان،مجروحان و بیماران و اسیران………۷۶

۶ – ۱ – منع نیرنگهای خائنانه در جنگ دریایی …………………………………………………………………..۷۷

۷ – ۱ – حیله ها و نیرنگهای جنگی مشروع  درجنگ دریایی…………………………………………………۷۷

۸ – ۱ – منع آسیب گسترده به محیط زیست دریایی……………………………………………………………..۷۹

۹ – ۱– نامحدود بودن حق انتخاب روشهای جنگی …………………………………………………………….۸۰

 

بند اول- اقدامات نسبت به کشتی های طرف مخاصمه………………………………………………………………..۸۰

بند دوم-حق غنیمت گیری……………………………………………………………………………………………………..۸۱

 

 

 

 

 

 

گفتار دوم -اهداف نظامی و اهداف مورد حمایت در مخاصمات مسلحانه دردریا…………………………….۸۲

 

بند اولکشتی های جنگی و هواپیما های نظامی دشمن…………………………………………………………….۸۲

بند دومکشتی های تجاری دشمن ،محموله و مسافران و خدمه………………………………………………….۸۲

۱ –۲ – کشتی های تجاری دشمن………………………………………………………………………………………۸۲

۲ –۲ – محموله کشتی های تجاری دشمن……………………………………………………………………………۸۵

۳ – ۲ – خدمه کشتی تجاری……………………………………………………………………………………………..۸۷

۴-۲- مسافران کشتی تجاری……………………………………………………………………………………………..۸۸

مطلب مشابه :  بررسی وجود عنصر خارجی در تعیین دادگاه و قانون صالح به رسیدگی در یک دعوای-دانلود پايان نامه

بند سوم –کشتی های بیمارستانی……………………………………………………………………………………..۸۸

۱ – ۳ –علائم و مشخصات کشتی های بیمارستانی ……………………………………………………………..۸۹

۲ – ۳ – کشتیهای بیمارستانی نظامی…………………………………………………………………………………...۹۰

۳ – ۳ –کشتی های بیمارستانی صلیب سرخ و انجمن های امدادرسانی……………………………………۹۱

۴ – ۳ –قایقهای نجات ساحلی و سایرقایقهای پزشکی …………………………………………………………۹۱

بند چهارم -سایر کشتیهای مورد حمایت………………………………………………………………………………….۹۲

۱ – ۴ – کشتیهای حامل کالاهای امدادی برای غیر نظامیان.………………………………………………………۹۲

۲ – ۴ –کشتی های منحصر برای ماهیگیری و قایقهای کوچک در تجارت محلی……………………….۹۲

۳ – ۴–کشتی های دارای مسئولیت مذهبی یا ماموریتهای انسان دوستانه…………………………………. ۹۳

۴ – ۴ – کشتیهای کارتل …………………………………………………………………………………………………۹۴

بند پنجم سایر اهداف مورد حمایت ……………………………………………………………………………۹۴

بند ششم–سایر اهداف زمینی…………………………………………………………………………………………۹۵

 

فصل دوم: بیطرفی در مخاصمات مسلحانه دریایی……………………………………………………..۹۷

 

گفتار اول-حقوق و تکالیف کشورهای بیطرف در نبرد دریایی……………………………………………….۹۸

بند اول حقوق کشورهای بیطرف در نبرد دریایی……………………………………………………………………..۹۸

۱ – ۱ –مصونیت قلمرو دریایی…………………………………………………………………………………………۹۸

۱ – ۲–آزادی روابط تجاری با متخاصمان و وارائه برخی خدمات به آنها…………………………………۹۸

۱ – ۳–اجازه ورود،عبور و توقف به کشتیهای متخاصم………………………………………………………..۹۹

۱ – ۴–اجازه سوخت رسانی و تعمیر کشتی های جنگی متخاصم در بنادر……………………………..۱۰۰

 

بند دوم- تکالیف کشورهای بی طرف در نبرد دریایی……………………………………………………………….۱۰۱

۲ – ۱ –منع مداخله مستقیم در مخاصمات…………………………………………………………………………۱۰۱

۲ – ۲ –منع تجهیز و تدارک دریایی متخاصمان…………………..………………………………………..۱۰۱

۲ – ۳ –منع حمل و نقل قاچاق جنگی……………………………………………………………………………..۱۰۲

۲ – ۴ –منع دادن اطلاعات نظامی به متخاصمان…………………………………………………………………۱۰۲

۲ – ۵ –ممانعت ازشرکت بیماران و مجروحان در جنگ …………………………………………………….۱۰۳

 

گفتار دوم –حقوق و تکالیف کشورهای متخاصم در نبرد دریایی……………………………………………….۱۰۳

بند اول حقوق کشورهای متخاصم………………………………………………………………………………………۱۰۳

۳ – ۱ –حق عبور بی ضرر متخاصمان از آبهای کشور بیطرف………………………………………………۱۰۳

۳ – ۲ –بازدید و بازرسی کشتی های تجاری کشور بیطرف………………………………………………….۱۰۴

بند دوم تکالیف کشورهای متخاصم ……………………………………………………………………………………۱۰۶

۴–۱ –منع مخاصمه در آبهای کشور بیطرف………………………………………………………………………۱۰۶

۴ – ۲ –منع غنیمت گیری در آبهای متخاصم……………………………………………………………………..۱۰۶

 

گفتار سوم-پایان مخاصمات مسلحانه دریایی………………………………………………………………….۱۰۷

بند اول-آتش بس و متارکه جنگ…………………………………………………....……………………………………۱۰۷

۵ ۱ حالت دائم ، موقت و تعلیق مخاصمه………………………………………………………………………..۱۱۱       

بند دوم-از طریق نمایندگان پارلمانی و قدرتهای حامی..……………………………………………………………۱۱۲

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه بررسی آثار تسلیم و تسلم در مبیع کلی

بند سوم-تصمیم به صلح……………………………………………………………………………………………………..۱۱۳

 

 

 

گفتار چهارم – نقش و عملکرد سازمانهای بین المللی در مخاصمات مسلحانه دریای…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۴

بند اول – ضمانت اجراهای غیرحقوقی در حقوق بین الملل…………………………………………………۱۱۴

۱-۱ ضمانت اجرای اخلاقی .…………………………………………………………………………………………….۱۱۴

۲-۱-ضمانت اجرای سیاسی …………………………………………………………………………………………….۱۱۴

۳-۱ افکار عمومی جهانی .………………………………………………………………………………………………..۱۱۴

 

بند دوم  – ضمانت اجرا در نظام ملل متحد.…………………………………………………………………………..۱۱۵

۲-۱-  تدابیر انضباطی……………………………………………………………………………………………………….۱۱۶

۲ -۲-  تدابیر توصیه ای …………………………………………………………………………………………………..۱۱۶

۲-۳- تدابیر تقبیحی………………………………………………………………………………………………………….۱۱۷

۲-۴ – تدابیر الزام آور ………………………………………………………………………………………………………۱۱۷

بند سوم- غرامت……………………………………………………………………………………………………………..۱۱۷

بند چهارم- کمیسیون بین المللی حقیقت یاب…………………………………………………………………….۱۱۹

بند پنجم – کمیته بین المللی صلیب سرخ.…………………………………………………………………………۱۲۰

بند ششم- نقض حقوق بشر دوستانه و دیوان بین المللی کیفری……………………………………………..۱۲۱

 

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۲

کتابنامه ……………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۶

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق

در این تحقیق سعی بر این شده است که قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه دریایی یا همان اجرای  حقوق بشردوستانه در جنگ دریایی و سیر تحولات حقوق بین الملل در این خصوص مورد بررسی قرار بگیرد تا مشخص گردد که چه پیشرفتهایی در زمینه حقوق بشر دوستانه در جنگهای دریایی که یکی از شاخه های حقوق بین الملل است  به وقوع پیوسته و تحولات حقوق بین الملل را در خصوص محدودیت دولتها و افراد نظامی ،در استفاده از سلاحهای جنگی که رنج زائد و بیهوده را به همراه دارد و به محیط زیست دریایی آسیب جدی وارد می آورد مشخص نماید ونیز حقوق  افراد غیر نظامی ،مجروحین ،مغروقین و اسیرا ن وگشتی شکستگان در جنگ دریایی  را طبق کنوانسیونهای مرتبط مورد ارزیابی قرار دهد تا با ارائه راهکارهای در زمینه تشکیل کنفرانس ها و کنوانسیونهای جدید و تدوین مقررات خاص در این خصوص بتوان آثار و پیامدهای منفی حاصل از مخاصمات مسلحانه دریایی معاصر را به حداقل ممکن رسانید.