پايان نامه حقوق:شرایط اقامه دعاوی ابطال چک،ظهرنویسی و ضمانت

سپتامبر 26, 2016 Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به چک

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار دوم: دعاوي منقول و غيرمنقول

اين تقسيم‌بندي بر مبناي موضوع حقّ مورد اجراء ارائه شده است. در حقيقت موضوع حق اصلي ممكن است منقول يا غيرمنقول باشد. منظور از دعاوي منقول دعاوي است كه خواسته در آن مطالبه مال منقول يا اجراي تعهدات باشد و مال منقول اعم است ازحقوق عيني و ديني، چرا كه خواسته ممكن است مطالبه اتومبيلي باشد كه موضوع معامله بوده و يا مطالبه‌ي وجه چك يا سفته‌اي باشد كه مديون و بدهكار آنرا صادر كرده است.[1]  دعوا در صورتي غيرمنقول محسوب مي‌شود كه موضوع مستقيم آن مال غيرمنقول يا حق راجع به آن باشد.

با بررسی دعوای مطالبه وجه با توجه به اینکه خواسته در این دعوا اجرای تعهد است،یعنی تعهد مسئولین به پرداخت وجه مندرج در چک به دارنده،بنابراين دعواي مذکور را میتوان در زمره‌ي دعاوي منقول دانست.

گفتار سوم: دعاوي مالي و غير مالي

مال عبارت از چيزي است كه داراي ارزش اقتصادي باشد.[2]

همچنين در تعريف مال چنين بيان شده : «از نظر حقوقي به چيزي مال گويند كه داراي دو شرط اساسي باشد: 1- مفيد باشد و نيازي را برآورد، خواه آن نياز مادي باشد يا معنوي. 2- قابل اختصاص يافتن به شخص يا ملت معين باشد.»[3]

چنانچه نتيجه حاصل از دعوا نيز ملاك قرار گيرد و يا موضوعي كه دعوا از آن توليد شده، حق مالي باشد، مالي بودن دعواي بوجود آمده و چنانچه حق مزبور غيرمالي باشد، غيرمالي بودن آن دعوا، قابل توجيه خواهد بود. لذا در تشخيص دعاوي مالي از غيرمالي تشخيص نتيجه و حق مالي از حق غيرمالي مهم است.[4]

حق مالي حقي است كه موضوع آن مال بوده و در نتيجه‌ي اجراي آن مستقيماً براي دارنده منفعت توليد مي‌‌شود. مشخصه‌ي منفعت مالي نيز قابل تقويم بودن آن به پول است.[5] مانند حق مالكيّت نسبت به خانه يا حقّ طلب.

حق غيرمالي آن است كه اجراي آن، منفعتي كه مستقيماً قابل تقويم به پول باشد ايجاد ننمايد، مانند حقّ بنوّت، حقّ زوجيّت و امثال آن.

با بررسی دعوای مطالبه وجه با توجه به اینکه نتیجه حاصل از این دعوا وجه نقد یعنی مبلغ مندرج در چک می باشد، بنابراين دعواي مذکور را می توان در زمر‌ه‌ي دعاوي مالي دانست.

 

2- قدرت‌الله، واحدي،همان منبع، ص 107.

1- مهدي، شهيدي، تشكيل قراردادها و تعهدات، چ دوم، انتشارات مجد، 1380، ص 284.

2- ناصر، كاتوزيان ، حقوق مدني، اموال و مالكيت ، چ دهم، نشر میزان، 1384، ص 9.

3- علي، مهاجري ،دعاوی مالی و غیر مالی ، صص 108-109.

4- همان، ص 45

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

این رساله در صدد آن می باشد تا با تبیین مسائل متعدد و مرسوم در اسناد تجاری و به ویژه چک،اقدام به ارائه یک چارچوب مشخص و معین،به ویژه در خصوص دادرسی دعاوی مربوط به چک نماید.چک به عنوان یک سند تجاری،از آنجا که در جامعه نقش بسزایی را در پرداخت و اعتبار نزد مردم ایفاء می کند،بر این اساس پیرامون آن مسائل متعددی نیز مطرح می گردد.نحوه رسیدگی به شکایات چک و به ویژه حقوق و وظایف دارنده این سند تجاری و ضمانت اجرای عدم رعایت تکالیف دارنده هنوز تا حدودی در رویه قضایی و در کتب حقوقدانان،بطور کامل مورد بحث قرار نگرفته است.گذشت مرور زمانهای تعیین شده از جانب قانونگذار در برخی موارد می تواند تأثیر بسزایی بر حقوق دارنده بنهد.بر این اساس از جمله اهداف این تحقیق آشنا ساختن حقوقدانان بویژه وکلا و قضات به مباحث حقوقی مربوط به دادرسی چک و پیچیدگی هایی که در این خصوص روی می دهد می باشد.