پايان نامه حقوق:شناسایی كليات حقوق و تعارفی از خسارت و جبران آنها

سپتامبر 26, 2016 Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی شیوه های جبران خسارت در حوادث دریایی و کارآمدی آنها

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فصل هفتم: حقوق و تکالیف

 

همانطور که در بالا آمد به محض وقوع حاثۀ زیان بار، هر یک از، زيان‌دیده و زیان رساننده حقوق و تکالیفی پیدا می‏کنند. در این بخش به این مسئله خواهیم پرداخت که طرفین یعنی چه مسبب حادثه چه متضرر از آن چه تکالیف و چه حقوقی دارند. چون فقط در سایه دانستن تکالیف است که می‏توان کلیه حق و حقوق را استیفا نمود؛ مضافاً اینکه در این صورت است که می‏توان با یک آئین دادرسی متعادل به یک رأی عادلانه و منصفانه دست یازید. در این مبحث به دلیل حمایت نمادین و تئوریک از، زيان‌دیده ابتدا در خصوص تکالیف وی مباحثی مطرح خواهد شد.

 

1-7- حقوق و تکالیف زيان‌دیده

 

زیان رساننده ملزم است كه تمام زيانهاي ناشي از فعل يا ترك فعل خود را كه به زياندیده وارد گرديده جبران كند. هدف قواعد مسئوليت مدني نيز اين است كه هيچ زيان ناروايي جبران نشده باقي نماند. با وجود اين، اصل جبران كامل زيان،[1] در پاره اي موارد تامين نمی‏گردد و گاهاً به چشم می‏خورد که به عللي بخشي از، زيان در حكم دادگاه جبران نشده باقي می‏ماند. مثلاً هنگامي كه مستقيم بودن ورود زيان اثبات نمی‏شود يا رابطه سببيت عرفي احراز نمی‏شود يا فعل يا ترك فعل خواهان يا شخص ثالث نيز دخالت دارد و نظاير آن که در اين موارد ورود زيان محرز است، ولي خوانده مسئول يا ملزم به جبران همه آن نمی‏شود. در موارد فوق، گاه شرايط و اركان فني مسئوليت مدني و تبعاً التزام خوانده به جبران زيان ثابت نمی‏شود و گاه عليرغم اثبات اركان مسئوليت، براي رعايت عدالت و انصاف از خسارت قابل پرداخت كاسته می‏شود برخي از مؤلفان همه اين موارد را تحت عنوان كاستن از خسارت[2] آورده‌اند. در این بحث از دو تکلیف عمده زیان رساننده سخن به میان خواهد آمد.

47- امامي، سيد حسن، حقوق مدني، تهران، انتشارات اسلاميه، 1363، ج 1، صص 56-55.

48- جعفري لنگرودي، محمد جعفر، حقوق مدني، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1363، ج 1، ص 1816.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقيق

هدف از انجام این تحقیق رفع خلأ اطلاعاتی و کاستیهای موجود در زمینه مسئله­ مورد پژوهش و غنا بخشیدن به موضوع مورد بحث می‏باشد چرا که در این زمینه بخصوص کمتر تحقیق بعمل آمده است. فقر تحقیق در این زمینه را می‏توان از کمی منابع فهمید. هدف بعدی آشنا کردن افرادی که در این خصوص کار قضایی میکنند اعم از وکلا یا قضات می‏باشد. النهایه آشنایی دانشجویان، اساتید محترم دانشگاه‌ها و مراجع آموزشی و کلیه محققانی که در این رشته مطالعه دارند با مقررات و شناسایی مراجع صالح در حالت جبران خساراتها در حوادث دریایی؛ هدف دیگر حقیر بوده است.

مطالب اين تحقيق در سه بخش مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در بخش اول به كليات حقوق و تعارفی از خسارت و جبران آنها و بررسی مقررات داخلی و خارجی در این باره پرداخته شده است و همینطور نیز به کنوانسیونهایی اشاره شده که در خصوص خسارات دریایی و بعضاً مقررات آمد و شد در، دریاها می‏باشد. در بخش دوم مشخصاً به خسارتهایی اختصاص یافته که در حوادث دریایی ممکن است رخ دهد مثل خسارتهای زیست محیطی و خسارات مالی ناشی از حوادث دریایی. در بخش پاياني نيز به روشهای پرداخت خسارت از قبیل بیمه و دیگر سازوکارهای پرداخت خسارت اشاره شده و نیز به چند نمونه آرای قضایی داخلی و بین‌المللی اشاره‌ای شده که نشان دهنده روش پرداخت خسارات می‏باشد.