پايان نامه حقوق:وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در حقوق ایران

سپتامبر 24, 2016 Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار چهارم: معاونت اجتماعي ناجا

تحقق اصل جامعه محوري و شهروند مداري در تامين و حفظ امنيت عمومي و تحول در نگاه پليس به جامعه ،مستلزم سياست گذاري و تدوين راهبردها و اهدافي بود كه در سايه آن ، پليس بتواند از ظرفيت ها وپشتيباني هاي مردم در اين راستا بهره مند گردد.

حاصل چنين تفكري منجر به شكل گيري معاونت اجتماعي در ناجا با اهداف زير شد: [1]

 1. بررسي و شناخت علمي روندها و عرصه هاي تغيير وتحولات اجتماعي وتاثير ان در امنيت عمومي.
 2. بررسي و شناخت بسترها و زمينه هاي اجتماعي و فرهنگي آسيب ها و جرايم.
 3. ايجاد بستر مساعد براي مشاركت عمومي در توليد و حفظ امنيت عمومي.
 4. ارتقاي سطح امنيت رواني و احساس امنيت در جامعه.
 5. بستر سازي در راستاي بازسازي اعتماد عمومي به پليس و ارتقاي مقبوليت آن.
 6. ارتقاي سطح اگاهي و شناخت عمومي در جهت تحكيم پايه هاي نظم و انضباط اجتماعي.
 7. سنجش و ارزيابي عملكرد و ميزان رضايت مندي عمومي از پليس.
 8. اطلاع رساني صحيح و ارتباط با رسانه ها براي تسهيل درانجام ماموريت هاوكاهش بارانتظامي.
 9. بسط و گسترش سازو كارهاي پيشگيري اجتماعي.

ساختار و سازمان معاونت اجتماعي در جهت نيل به اهداف فوق ، در يك سامانه منطقي به نوعي سازماندهي شده است كه فرايند انجام فعاليتها در حوزه هاي مختلف اين مجموعه بتواند در جهت اجرايي ساختن رويكرد جديد ناجا درجامعه ،بسترسازسطح قابل قبولي از نظم وامنيت عمومي باشد.

گفتار پنجم: مركز حفاظتي- مراقبتي انتظامي

با توجه به قانون پنج ساله چهارم توسعه كشور مبني بر واگذاري بخش هايي از مسئوليتهاي اجرايي به بخش مردمي وخصوصي، نيروي انتظامي در قالب طرح ها ، بخشي از مسئوليت خود را به بخش  خصوصي واگذار كرد. يكي از اين طرح ها طرح نگهبان محله است كه در سال 1381 در قالب شركتهاي خدمات حفاظتي و مراقبتي در كشور اجرا گرديد.در حال حاضر 318 شركت با 16 هزارنيرو در بخش نگهباني از محلات؛ سرايدارو شبگرد با مشاركت بخش خصوصي فعال هستند كه با توجه به سازماندهي و آموزش آنها اثرات مثبتي در امنيت محله ها و شهر داشته اند.نكته جالب  توجه در اين مورد استفاده از زنان نگهبان محله است كه كار نگهباني محله و حفاظت از مراكز خاص چون خوابگاه هاي دانشجويي، پانسيون ها؛ مهد هاي كودك و مراكز آموزش خصوصي را برعهد دارند. [2]

اهداف ايجاد نگهبان محله عبارتند:

 1. سيماي تحولي ناجا،پيشين،ص 172.
 2. سعادتي،خديجه،اختيارات و وظايف پليس در حوزه ي حقوق شهروندي باتاّكيدبر امور اجتماعي ،پايان نامه كارشناسي ارشد،دانشگاه تهران،سال 1389،ص 154.


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • اهداف و كاربردها

در عصري كه ما در آن زندگي مي كنيم بيش از تكليف انسانها درباره حقوق آنها سخن به ميان مي آيد. تا حدي كه مشروعيت سياسي دولت ها در گرو رعايت و پايبندي به اين حقوق است. دولت ها از يك طرف در پرتو اعلاميه ها و اسناد بين المللي و پيمانهاي جهاني و از طرفي ديگر بر اساس قانون اساسي خود وظيفه احترام و پاسداشت حقوق انسانها را دارند.

نيروي انتظامي با مسئوليت سنگين تضمين آزاد زندگي كردن، آزاد ماندن، جستجوي سعادت و خوشبختي و نيز برخورداري از داوري عادلانه شهروندان روبروست. امروزه بيش از هر زمان ديگر در تاريخ شاهد خدمات انتظامي به جامعه آگاه، متنوع و پيچيده هستيم. هميشه ظهور وظايف و ماموريت هاي جديد باعث ايجاب ميزان بي سابقه اي از انطباق پذيري در سازمان هاي پليس شده است. غايت و هدف نهايي پليس نمي تواند چيزي جز حمايت از حقوق شهروندي باشد. اما هنوز درك روشني از نحوه كار و اجراي اين حقوق در حوزه امنيت عمومي وجود ندارد و به نظر مي رسد كه قوانين و مقررات موجود در اين زمينه از كمبودها و نارسائيهايي برخوردار است.

لذا در اين پژوهش سعي شده به روشن شدن نسبت ميان وظايف و اختيارات پليس در حوزه حقوق شهروندي كمك نموده و در تدوين يا بازنگري وظايف و اختيارات پليس با رويكرد شهروند مداري مورد استفاده قرار گيرد.

با توجه به تصويب ماده واحده قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي در چندي پيش (سال 1383) از يكسو و حرفه اي و تخصصي تر شدن ماموريت هاي پليس در ساليان اخير و توجه و ملاحظه مستمر و دقيق مقامات و مسئولين مملكتي در اين زمينه، لازم به نظر مي رسيد كه تحقيق جامعي از حيث بررسي حدود و وظايف و اختيارات پليس، تجميع و تطبيق آن با موازين حقوق شهروندي مذكور در ماده واحده مذكور انجام شود بنابر اين ضرورت انجام اين تحقيق در اينجاست كه در آن، تقريبا همه موازين حقوق شهروندي كه پليس به نوعي با آن مرتبط بوده و در تحقق يا تضييع آن نقش دارد، ذكر شده و به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته اند.