پايان نامه درباره فعالیت های فضایی دولت ها در فضاء ماوراء جو

سپتامبر 25, 2016 Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بررسي  تاریخچه  معاهده فضا(OST)

معاهده فضاء ماوراء جو(1967) ارائه دهنده يك چارچوب قانوني اوليه و پايه براي اداره وكنترل فضا است. اين معاهده اولين قرارداد چند جانبه اي است كه تاحد امكان راهنمايي هاي لازم به دولت ها جهت اكتشاف، استفاده و بهره برداري صلح آميز از فضا را ارائه داده است.[1] اين معاهده در10 اكتبر سال 1967 به اجرا درآمد 98 كشور تاكنون اين معاهده را تصويب كرده ودرحالي كه 27 كشور هنوز اين معاهده را امضاء نكرده اند.[2]امروزه با توجه به اينكه استفاده از فضا كاري متداول شده اهداف ost نيز به تناسب آن گسترده تر شده است. درسال 1967 هفت كشور در فضا ماهواره داشتند اين درحالي است كه اين عدد تا 47 كشور افزايش يافته است.[3] استفاده از فضا دردهه هاي اخير بطور چشمگيري افزايش يافته است. درسرتاسر دنيا درحال حاضر مردم براي امنيت، مسافرت، برقراري ارتباطات، مديريت منابع و اكتشافات، سيستم هاي اعلام خطر زودهنگام، سرويس هاي پزشكي و سرگرمي وابسته به توانايي هاي فضايي هستند. اين توانايي ها به هيچ عنوان قابل مقايسه با توانايي هاي 40 سال گذشته ماهواره ها نمي باشند. معاهده فضا، به طور كلي مبانی استفاده گسترده از فضا را بنا نهاده است اما اين معاهده به روشني پاسخگوي پيشرفت هاي فزاينده فعاليتهاي دولت ها درفضا نمي باشد[4]. تهديدهاي درحال رشد درمحيط فضا، افزايش رقابت هاي نظامي درفضا، تهديد ماهواره ها و ساير دارايي هاي فضايي ازجمله مواردي هستند كه اهداف جامع معاهده فضا را به نوعي به خود درگير مي كند.

2-1-3-1-اهداف و روح معاهده فضا(ost)

معاهده فضا توسط كميته سازمان ملل و براساس استفاده صلح آميز از فضا تهيه و نوشته شده است. اين معاهده تمام فعاليتهاي مربوط به اكتشاف و استفاده دولت ها از فضا را اداره و كنترل مي كند. نظريه پردازان OST را اينگونه تفسير كرده اند: ساختار يا بخش اوليه كنترل و اداره فعاليتهاي فضايي.[5] كه اين خود موجب استقرار يك هنجار كلي تحت عنوان استفاده هاي صلح آميز از فضا مي شود.[6]اين معاهده را نيز مي توان اينچنين تعريف كرد: “يك نقطه عطف چشمگير درتلاش هاي بشر براي كنترل استفاده از سلاح هاي اتمي وساير سلاح هاي تخريب جمعي و جلوگيري از درگيريهاي نظامي دراجرام آسمانی. زد الیس رکس[7] و کاترین واد[8]با توجه به ارزيابي اين معاهده سه هدف از بطن این معاهده استنباط كرده كه اين اهداف حفظ شده و ارتقاء يافته اند.[9] اين اهداف عبارتنداز :

الف) گارانتي و تضمينی كه فضا از جمله ماه و ساير اجرام آسماني به عنوان ميراث مشترك بشريت بوده و خواهند بود.

ب) توسعه و بهبود عملكرد –مشترك،واعتماد بين دولتهای كه فضا را كشف كردند.

[1]-walter Read, The Outer Space Treaty. Freedoms – duties, 1 U.S.A.F L Rev . 26(1967)

[2]– ر.ک.به:دفتر سازمان ملل در امور فضا،پیمان قوانین حاکم بر فعالیت کشورها در اکتشاف و استفاده از فضای خارجی از جمله ماه و سایر اجرام آسمانی در:

http://www.unoosa,org/spacwlaw/outerspt.htm1(last  visited on December 16,2011)

[3]–  physics/97/aiqbal.Htm (last visited on December 16,2011) http://www.stmary. ws  /see how countries use satellites ava ilabe at

[4]-see Andrew burton. Daggers in the air anti satellites weapons and international law fletgher for, 144 (winter,1988).

[5]-S .hosenball, the United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space :past accomplishments and future challenges 2J space l 95(1983).

[6]-J wulf Arms Control –Outer Space 2-J space . past j space l 95 (1979)

[7] -Zedalis Rex.

[8] -Catherine Wade.

[9]– Zedalis rex& Catherine L. wade anti satellite weapons and the outer space treaty of 1967 8 cal w int ll j 457, 458. (1978).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال و فرضیه تحقیق

با توجه به تغییر و تحولات اخیر در فعالیت های فضایی، حقوق بین الملل چه نوع رویکردی به فعالیت های فضایی دولت ها در فضاء ماوراء جو دارد.

با توجه به نقض برخی از قوانین(از جمله منشور سازمان ملل و برخی معاهدات )در خصوص نحوه کاربری از فضا توسط دولت ها واکنش جامعه جهانی و حقوق بین الملل نسبت به این گونه فعالیت ها کامل نمی باشد.