پايان نامه درباره نقش بهره برداري از قواعد كنوانسيون براي استفاده در حقوق داخلي

پايان نامه درباره نقش بهره برداري از قواعد كنوانسيون براي استفاده در حقوق داخلي

مهر ۳, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                                                                  صفحه

چکیده.. ۱

مقدّمه.. ۲

پيشينه تحقيق ………………………………………. ۳

سوالات تحقيق ……………………………………….. ۳

اهداف تحقيق………………………………………… ۳

كاربران تحقيق………………………………………. ۳

بخش اوّل :کلیّات. ۴

فصل اول:کنوانسیون در یک نگاه. ۴

مبحث اول:تهیه وتصویب کنوانسیون وین۱۹۸۰٫ ۵

گفتار اول:مفهوم کنوانسیون. ۵

گفتار دوم: مشکلات موجود در کنوانسیون. ۶

مبحث دوم:ساختار کنوانسیون. ۷

مبحث سوم:اهداف کنوانسیون. ۷

فصل دوم: عقد بیع، تعریف و موضوع آن. ۸

مبحث اول:تعریف عقد بیع. ۸

گفتاراول:تعریف بیع در کنوانسیون. ۹

گفتاردوم:تعریف بیع در حقوق مدني ایران. ۱۱

گفتار سوم:تطبیق تعریف بیع در کنوانسیون با حقوق مدنی ایران و فقه شیعه  ۱۲

بند اول: معنای استصناع. ۱۳

بند دوم: ماهیّت عقد استصناع. ۱۴

گفتارچهارم:وجه افتراق بیع در حقوق مدنی ایران و کنوانسیون بیع بین الملل  ۱۸

مبحث دوم:موضوع عقد بیع. ۱۹

گفتار اول:ویژگیهای مبیع. ۲۰

گفتار دوم: ویژگیهای ثمن. ۲۶

بند اول:لزوم تعیین ثمن. ۲۶

بند دوم:ناتوانی در پرداخت ثمن. ۲۶

بند سوم:تعیین ثمن توسط شخص ثالث. ۲۷

فصل سوم:شرایط اساسی صحت معامله،آثار و احکام عقد بیع. ۲۸

مبحث اول:شرایط اساسی صحت عقد بیع. ۲۸

گفتار اول:قصد طرفین و رضای آنها. ۲۸

بند اول:قصد باطنی و ظاهری. ۲۹

بند دوم :اعلام اراده. ۳۰

گفتار دوم:اهلیّت طرفین. ۳۱

بند اول:تعریف اهلیّت. ۳۱

بند دوم:اقسام اهلیّت. ۳۱

گفتار سوم:موضوع معیّن که مورد معامله باشد. ۳۲

گفتار چهارم:مشروعیّت جهت معامله. ۳۳

بند اول:بررسی رابطه شرط اعلام جهت با بطلان عقد. ۳۳

بند دوم:اثبات جهت. ۳۴

مبحث دوم:آثار عقد بیع. ۳۴

گفتار اول:بررسی اثر بیع فاسد در روابط طرفین. ۳۵

گفتاردوم:مالکیّت مبیع و ثمن. ۳۵

بند اول:انتقال مالکیّت در عقد بیع خیاری(بیع شرط). ۳۶

بند دوم: انتقال مالکیت در عقد بیع مؤجّل. ۳۶

بند سوم:انتقال مالکیّت در عقد بیع صرف. ۳۷

گفتار سوم:تسلیم مبیع. ۳۷

بند اول: منافع مبیع. ۳۸

بند دوم :توابع مبیع. ۳۹

گفتار چهارم:تأدیه ثمن. ۳۹

بند اول:خیار تفلیس. ۴۰

بند دوم:خیار تأخیر ثمن. ۴۱

گفتار پنجم:ضمان دَرَک. ۴۱

مبحث سوم:احکام عقد بیع. ۴۲

بخش دوم: ایجاب،آثار و احکام مربوط به آن. ۴۴

فصل اول:مفهوم،تعریف و شرایط تحقق و نفوذ ایجاب. ۴۴

مبحث اول:تعریف توافق و تراضی. ۴۴

گفتار اول:توافق دو اراده. ۴۵

بند اول:تحلیل توافق و تمیز مرحله مقدّماتی. ۴۵

بند دوم:آثار مرحله مقدّماتی. ۴۶

گفتار دوم:شرایط صحت تراضی. ۴۶

مطلب مشابه :  بررسی استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین 1961، 1963 و 1969 -پايان نامه ارشد حقوق

بند اول: مراحل و مقدّمات فعل ارادی. ۴۶

بند دوم:جایگاه ایجاب در مراحل مختلف تراضی. ۴۷

مبحث دوم:مفهوم و تعریف ایجاب در کنوانسیون، قانون و فقه. ۴۷

گفتار اول:تعریف ایجاب در کنوانسیون. ۴۸

گفتار دوم:تعریف ایجاب در قانون و فقه. ۴۸

مبحث سوم:شرایط تحقق و نفوذ ایجاب. ۵۰

گفتار اول:خصوصیّات ایجاب. ۵۰

بند اول:قصد التزام در موجب. ۵۰

بند دوم:ایجاب باید مشخص باشد. ۵۲

بند سوم:ایجاب باید قاطع باشد.. ۵۵

بند چهارم:ایجاب باید مخاطب داشته باشد. ۵۶

گفتار دوم:ایجاب عام. ۵۶

بند اول-دیدگاه کنوانسیون بیع بین الملل در خصوص ایجاب عام. ۵۷

بند دوم-دید گاه حقوق مدنی ایران در خصوص ایجاب عام. ۵۸

بند سوم-دیدگاه فقه شیعه در خصوص ایجاب عام. ۶۰

فصل دوم:آثار و احکام ایجاب. ۶۱

مبحث اول:آثار ایجاب. ۶۲

گفتار اول:آثار حقوقی ایجاب قبل از قبول در کنوانسیون. ۶۲

بند اول-ایجابی که به مخاطب واصل نشده است. ۶۲

بند دوم- ایجابی که به مخاطب واصل شده است. ۶۳

گفتار دوم:آثار حقوقی ایجاب قبل از قبول در حقوق مدنی ایران. ۶۴

بند اول:ایجاب ساده. ۶۶

الف) آيا رجوع از ايجاب ساده ضمان آور است………….. ۶۷

ب) لزوم اعلام رجوب طرف مقابل ……………………. ۶۷

بند دوم:ایجاب همراه با التزام. ۶۸

مبحث دوم:احکام و مبانی ایجاب. ۶۹

گفتار اول: مندرجات ایجاب صحیح در کنوانسیون. ۷۰

بند اول:شرایط مربوط به بیمه کالا. ۷۰

بند دوم:شرایط و زمان انتقال خطر(ضمان معاوضی). ۷۱

گفتار دوم:مندرجات ایجاب صحیح درحقوق مدنی ایران. ۷۴

بند اول:شرایط مربوط به بیمه کالا. ۷۵

بند دوم:شرایط و زمان انتقال خطر(ضمان معاوضی). ۷۵

فصل سوم: زوال ایجاب. ۷۷

گفتار اول:ردّ ایجاب از ناحیه مخاطب. ۷۷

گفتار دوم:انقضای مدّتی که برای اعلام قبول معیّن شده است. ۷۸

مبحث دوم:اسباب زوال ایجاب از دیدگاه حقوق مدنی ایران. ۷۸

گفتار اول:پایان مهلت اعتبار ایجاب. ۷۸

گفتار دوم:مرگ و عدم اهلیّت گوینده ایجاب پیش از قبول. ۷۸

بخش سوم:قبول،آثار و احکام مربوط به آن. ۸۱

فصل اول:تعریف،شرایط تحقق و اعتبار قبول. ۸۱

مبحث اول:تعریف قبول درکنوانسیون،قانون و فقه. ۸۱

مبحث دوم:شرایط نفوذ و اعتبار قبول. ۸۳

گفتار اول:خصوصیّات قبول. ۸۳

بند اول:قبول باید قصد خود را اعلام نماید. ۸۳

بند دوم:قبول باید مطابق با ایجاب باشد. ۸۴

الف) جنبه هاي مختلف مطابقت بين قبول و ايجاب در حقوق مدني ايران     ۸۵

ب) ديدگاه كنوانسيون در خصوص تطابق قبول و ايجاب ………. ۸۹

بند سوم:توالی بین ایجاب و قبول. ۹۳

مطلب مشابه :  سنجش دعاوی ایران نزد دیوان بین المللی دادگستری، مشکلات و مسائل صلاحیتی-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

الف) توالي بين ايجاب و قبول از ديدگاه كنوانسيون ……… ۹۳

ب) توالي بين ايجاب و قبول از ديدگاه حقوق مدني ايران و فقه اماميه   ۹۵

گفتار دوم:آیا وصول قبول به ایجاب شرط نفوذ عقد است؟. ۹۷

بند اول:زمان وقوع قبول از دیدگاه کنوانسیون. ۹۹

بند دوم:زمان وقوع قبول ازدیدگاه حقوق ایران. ۱۰۱

فصل دوم:آثار و احکام قبول. ۱۰۱

مبحث اول:زمان و مکان وقوع عقد. ۱۰۱

گفتاراول:زمان ومکان وقوع عقد در کنوانسیون بیع بین الملل. ۱۰۲

بند اول:زمان وقوع عقد. ۱۰۲

بند دوم:مکان وقوع عقد. ۱۰۲

گفتاردوم:زمان و مکان وقوع عقد در حقوق داخلی. ۱۰۳

بند اول:زمان وقوع عقد. ۱۰۳

بند دوم:مکان وقوع عقد. ۱۰۳

مبحث دوم:استرداد قبول یا انصراف. ۱۰۴

مبحث سوم:احکام ومبانی قبول. ۱۰۴

نتیجه گيري. ۱۰۶

فهرست منابع. ۱۰۸

منابع فارسی:. ۱۰۸

منابع عربی:. ۱۱۰

مجلّات:. ۱۱۲

سایر منابع:   ۱۱۲

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

این تحقیق سعی بر آن است تا علاوه بر شناسایی این معیارها، پيشنهاداتي جهت بهره برداري از قواعد كنوانسيون براي استفاده در حقوق داخلي ارائه گردد و نیز بررسی گردد که معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون بیع بین‌الملل ۱۹۸۰ تا چه حد با فقه شیعه و حقوق مدنی ایران سازگاری دارد و نظر به این که قواعد عقد بیع در حقوق و قانون مدنی ایران به تبعیّت از فقه امامیه بطور سنتی تنظیم و تدوین گردیده است، چگونه می توان این قواعد را با قواعد حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون بیع بین الملل که بر گرفته از اقتضائات مبادلات تجاری در صحنه بین‌المللی می باشد، بازنگری کرد.