پايان نامه درباره نقش واکنش جامعه جهانی و حقوق بین الملل نسبت به  فعالیت ها فضایی

پايان نامه درباره نقش واکنش جامعه جهانی و حقوق بین الملل نسبت به فعالیت ها فضایی

مهر ۴, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست

 

چکیده.. ۱۲

مقدمه.. ۱۲

فصل اول: رژیم حقوقی حاکم بر فضا. ۱۸

۱-۱-قلمرو فضا. ۱۸

۲-۱- منابع حقوقی فضا. ۱۹

-۱-۳رژیم حقوقی فضا. ۲۱

-۱-۳-۱معاهده اصول فعالیت دولتها در کاوش واستفاده از فضا شامل ماه و اجرام آسمانی . ( معاهده فضاء ماوراء  جو). ۲۴

۱-۱-۳-۱-بررسي تاریخچه معاهده فضا(OST). 26

۲-۱-۳-۱-اهداف وروح معاهده فضا(ost). 26

۳-۱-۳-۱-ابهامات و محدوديتهای معاهده  فضا( ost) جهت كنترل سلاح. ۲۹

-۱-۴سنجش از راه دور. ۳۲

۴-۱-۱-سنجش از راه دور بطور کلی. ۳۲

۴-۲-۱-اصول ۱۵گانه سنجش از راه دور. ۳۴

-۱-۵تعاریف سنجش از راه دور. ۳۸

۶-۱-کاربردهای نظامی وغیرنظامی ازاطلاعات سنجش از راه دور. ۳۹

فصل دوم: ابعاد حقوقی فعالیت های نظامی فضایی دولت ها. ۴۲

۱ – ۲ –تاریخچه و چگونگی شکل گیری فعالیتهای نظامی در فضا. ۴۴

۲ – ۲ – پیدایش جنگ فضایی. ۴۵

۳ – ۲ –التزامات ماده چهارم پيمان فضا. ۴۷

۱ – ۳ – ۲ –  بند اول ماده چهارم معاهده فضا:سلاح‌هاي مخرب دسته جمعی   ۴۷

۲ – ۳ – ۲ –بند ۲ماده۴ معاهده فضا: «اهداف صلح ‌آميز». ۴۹

۴ – ۲ –استفاده از زور در فضاي خارجي. ۵۲

۵– ۲ –موضوع دفاع مشروع. ۵۵

۱ – ۵ – ۲ –دفاع مشروع در فضاي لایتناهی خارج از زمین. ۵۶

۲ – ۵ – ۲ – دفاع مشروع بر روي اجرام آسماني ومنطقه قطب جنوب. ۵۶

۶ – ۲ –رقابت تسلیحاتی در فضا و قوانين مخاصمات مسلحانه. ۵۸

۱ – ۶– ۲ – حفاظت از فضا در هنگام بروز درگيري‌هاي نظامي. ۶۰

۲ – ۶– ۲ –اهداف نظامي. ۶۱

۳ – ۶– ۲ – تدابير پيشگيرانه از نظرحقوق بین الملل. ۶۳

۷– ۲ – آيا الزامي براي استفاده ازسلاح فضائي وجود دارد؟. ۶۵

فصل سوم: اهداف وچگونگی به کارگیری موشک های ضد ماهواره و نظامی گری در فضا.. ۶۷

۱ – ۳ – فن آوری فضایی. ۶۷

۲ – ۳ – ماهواره مهمترین فن آوری فضایی. ۶۸

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه با عنوان آثار حقوقی ناشی از اعطاء نیابت

۱ – ۲ – ۳ – ماهواره های نظامی. ۶۸

۳ – ۳ – سیستمهای فضایی. ۶۹

۱ – ۳ – ۳ –سیستم فعال. ۷۰

۲ – ۳ – ۳ – سیستم غیر فعال. ۷۰

۴ – ۳ –آشنایی با موشک ضد ماهواره. ۷۰

۵ – ۳ –آزمایش موشک ضد ماهواره(بالستیک)چین. ۷۲

۶ – ۳ –اهداف پکن ازآزمایش موشک ضد ماهواره. ۷۳

۱ – ۶– ۳ –ترغیب اقدام بین المللی برای منع تسلیحاتی کردن  فضا. ۷۳

۲ – ۶ – ۳ -شکستن انحصار موشکهای ضد ماهواره. ۷۴

۳ – ۶ – ۳ –مقابله با اقدامات جاسوسی ازطریق ماهواره. ۷۵

۷– ۳ – علت محدودیت واکنش جامعه بین المللی به آزمایش موشکی چین. ۷۶

۸ – ۳ –نقد راهبردی آزمایش موشکی چین براساس قوانین حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد. ۷۶

۱ – ۸ – ۳ –تضمین صلح آمیز بودن فعالیتهای فضایی. ۷۷

۲ – ۸– ۳ –حق ذاتی دفاع مشروع در برابرهرگونه تهدید فضایی. ۷۷

۹– ۳ – آزمایش موشکی چین گواهی بر باز نگری در معاهده فضا(ost). 78

۱ – ۹ – ۳ –بررسي آزمايش موشك ضد ماهواره چين بر اساس ماده ۴ معاهدهOST  ۷۸

۲ – ۹ – ۳ -بررسياينآزمايشبراساسماده ۷ معاهدهفضا. ۷۹

۳ – ۹ – ۳ –بررسي اين آزمايش براساس ماده ۹ معاهده فضا. ۷۹

فصل چهارم: استراتژی فضایی واشنگتن درهزاره ی سوم و واکنش پکن به آن   ۸۱

۱ – ۴ – قانون به عنوان شیوه ای ازجنگ. ۸۱

۲ – ۴ – جنگ یکپارچه. ۸۲

۳ – ۴ –  قانون. ۸۴

۱ – ۳ – ۴ –  قانون تاکتیکی. ۸۵

۲ – ۳ – ۴ – قانون استراتژیک. ۸۶

۴ – ۴ – حاکمیت فضا. ۸۷

۵ – ۴ – امنیت خطوط فضایی ارتباطی. ۸۸

۶ – ۴ – اعمال حاکمیت در فضا توسط آمریکا. ۸۹

۱ – ۶ – ۴ – حاکمیت طبیعی. ۹۰

۲ – ۶ – ۴ – حاکمیت عملی برفضا. ۹۱

مطلب مشابه :  تعیین اکراه در قتل در حقوق کيفری ايران و اسلام-پايان نامه

۱ – ۲ – ۶ – ۴ – حاکمیت مثبت. ۹۲

۲ – ۲ – ۶ – ۴ –  حاکمیت منفی. ۹۳

۷ – ۴ – به کارگیری سلاحهای فضایی جهت دستیابی به حاکمیت فضا توسط آمریکا   ۹۶

۸ – ۴ – پيشرفت‌هاي اخير در سياست فضايي آمريكا. ۹۶

۹ – ۴ – چین. ۹۸

۱۰ – ۴ – قانون استراتژیک چین جهت محدود کردن حاکمیت فضایی آمریکا   ۹۹

۱ – ۱۰ – ۴ –  قانون چینی. ۱۰۰

۱۱ – ۴ – بیانیه چین ازحاکمیت عمودی در فضا. ۱۰۱

۱ – ۱۱ – ۴ –  بررسی قانونی حاکمیت عمودی فضا. ۱۰۲

نتیجه گیری. ۱۰۴

فهرست منابع و مآخذ. ۱۰۷

Abstract 112

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال و فرضیه تحقیق

با توجه به تغییر و تحولات اخیر در فعالیت های فضایی، حقوق بین الملل چه نوع رویکردی به فعالیت های فضایی دولت ها در فضاء ماوراء جو دارد.

با توجه به نقض برخی از قوانین(از جمله منشور سازمان ملل و برخی معاهدات )در خصوص نحوه کاربری از فضا توسط دولت ها واکنش جامعه جهانی و حقوق بین الملل نسبت به این گونه فعالیت ها کامل نمی باشد.