پایان نامه ارشد با موضوع معاونت در جرم در حقوق کیفری لبنان

آگوست 12, 2016 Off By 92

 

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان

قسمتی از متن پایان نامه :

شخص مورد تحريض: اصل در تحريض اين است كه تحريض ذاتاً متوجه شخص يا اشخاص معيني­باشد. ولي لازم نيست كه تحريك شده محرّض­ را بشناسد، بلكه همين كه در معرض ­تحريك ­قرار­ بگيرد،­ كفايت­مي­كند.­توافق­درتحريك­شرط­نيست؛­­بلكه­آن­عنواني­مستقل­در­جرم­مي­باشد.2

منعي وجود ندارد كه تحريض و تحريك جمعي باشد، طوري كه اكثر مردم را در بر بگيرد، ولي ضروري­است­كه­تحريض وتحريك علني باشد وبايكي ازوسايل انتشار تعيين شده در قانون باشد.

3- موضوع تحريض: ضروري است كه تحريض به طور مستقيم منجر به انجام هرجرمي شامل؛جنايت،جنحه يا خلاف شود. وذكروصف مجرمانه قانوني براي آن شرط نيست و صرف تحريك به انجام عمل مجرمانه كفايت مي­كند. مانند تحريك به قتل ديگري يا سرقت مالي ديگري. وتحريك ممكن است غيرمستقيم باشد. يعني هدفش وادار كردن به جرم نباشد، پس رابطه سببيت قطع مي­شود و از نظر قانون تحريض نمي باشد.

ديوان تشخيص لبنان حكم شماره 104 تاريخ 22/4/1953 بر اين اساس كسي كه از امكان ارتكاب شخص به جرم سخن مي­گويد يا سخناني از او در مراسم سوگواري و تحت فشار ناراحتي وتنها براي برانگيختن­بغض وكينه بيان مي­شود، چنانچه فاعل را به ارتكاب جرم بياندازد، محرّض  محسوب  نمي­شود.

4- قصد تحريض: ضروري است كه محرّض  بداند كه تحريك او بر روان فاعل اثر مي گذارد ومنتظر است كه فاعل مرتكب جرم شود.اما موقعي كه شخص تنها سخني را بيان مي­كند، بدون اینکه بداند کسی وجود دارد که آن سخنان را خواهد فهمید، كه شخص شنونده تحريك به جرم شود و يا آن شخص كلماتي را از روي ناله، عواطف، بغض دروني و يا احساس دشمني بيان مي­كند، كه قصد در آن منتفي باشد، تحريض نيست. 3

2-1- ترغيب

ترغيب از كلمه رغبت است؛ يعني ايجاد ميل و علاقه در ديگري به انجام دادن كاري. پس اگر كسي ديگري را به هر شيوه­اي اعم از تشريح و توصيف و يا تصوير فعل مجرمانه به ارتكاب آن راغب كند، معاون جرم محسوب مي شود.1 2

وسيله­اي كه براي ترغيب به كار مي­رود از نظر نتيجه حاصله بي­اثر است. يعني ترغيب ممكن­است­ازطريق­كلام­و­القای فكروانگيزه­صورت­گيرديا با­وعده­و وعيد و­يا­انگيزش­هاي­مالي­توأم باشد. 

تاثير و نفوذ«ترغيب» از تحريك كمتر است، زيرا تحريك «به حركت درآوردن» و«بر انگيختن» است؛ درحالي كه درترغيب تنها ميل و علاقه به ارتكاب جرم به وجود مي­آيد.2 3

عنوان معاونت در جرم از راه ترغيب، وقتي مصداق پيدا مي كند كه وسايل ترغيب، اثر مستقيم در مجرم، براي ارتكاب جرم داشته باشد. درغيراين صورت، اگر اغواء و تشويق فقط موجب ظهور حس كينه و حسادت و دشمني در مباشر جرم گردد و همين خصوصيات، منشأ و مبناي ارتكاب جرم شود، با توجه به اينكه تشويق و ترغيب علت مستقيم ارتكاب جرم معيني نبوده است، ترغيب كننده را نمي­توان به عنوان معاون جرم مستوجب كيفر دانست.3 4

علاوه بر ماده 43، ترغيب به فراهم كردن وسايل استفاده از مشربات الكلي (ماده 175 ق.م.ا) و يا ترغيب به فرار (ماده 53 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح ج.ا.ا) در قانون به عنوان معاونت­هاي خاص شناخته شده است. در معاني نزديك به ترغيب گاه قانونگذار لفظ تشويق؛ يعني آرزومند كردن و به شوق آوردن را به كار برده است.

از جمله تشويق افراد و گروه­ها به ارتكاب اعمالي عليه امنيت، حيثيت و منافع جمهوري اسلامي ايران در داخل يا خارج (بند 5 ماده 6 قانون مطبوعات) تشويق مردم به فساد يا فحشاء (بند ب ماده 639 ق.م.ا بخش تعزيرات) تشويق افراد به الحاق به دشمنان يا محاربين و مفسدين (بند 6 ماده 11 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح ج.ا.ا) كه در همه موارد معاونت در جرم به شمار   مي رود. اما بايد توجه داشت كه در اين قبيل معاونت ها نه تنها موثر بودن تشويق بلكه فردي بودن آن نيز به هيچ وجه در تحقق جرم شرط نيست.4 1

درحقوق لبنان ترغيب به ارتكاب جرم از طريق اقدامات گوناگون صورت مي­گيرد كه قانونگذار اين اقدامات را به طور حصري مشخص نكرده و لذا انواع وسيله را در تحقق ترغيب ديگري به ارتكاب جرم شرط ندانسته است.12

بنابراين در حقوق لبنان ترغيب هم مي­توانداز راه گفتار صورت گيرد به اين صورت كه معاون با ايجاد اطمينان خاطر و قول به مساعدت در مواقع لزوم همچون نگهداري از خانواده متهم و غيره وي را به ارتكاب جرم مصمّم­ نمايد23 وهم­ مي­تواند از طريق كتابت انجام شود. مثل اينكه عمل مورد نظر را مستحسن و نيكو جلوه دهد.

همچنين استفاده از راه­هاي عملي نظير همراهي كردن مجرم تا محل ارتكاب جرم و كنترل و مراقبت از وي براي اطمينان خاطرش، ترغيب محسوب مي­شود.31 مانند اينكه مردي معشوقه خود را كه قصد سقط جنين دارد تا­مطب پزشك همراهي­كند و هنگام سقط جنين در كنار او حضور يابد.42

درحقوق لبنان براي اينكه ترغيب به ارتكاب جرم قابل تعقيب و مجازات باشد؛ بايد ترغيب موثر و نتيجه مجرمانه­اي هم بر آن مترتب گردد.5 3

3-1- تهديد

تهديد در لغت به معناي ترساندن و بيم دادن است و در اصطلاح حقوقي مراد از تهديد عبارت است از اينكه كسي با ايجاد خطر براي جان، مال يا آبروي ديگري او را وادار به ارتكاب جرم كند. چنانچه شخصي ديگري را تهديد كند و اين منجر به ارتكاب جرم از طرف آن فرد شود، تهديد كننده به عنوان معاون مستوجب كيفر است.6 4

تهديد از مصاديق بارز اجبار معنوي است؛ ليكن براي تحقق آن، شرايط چندي لازم است. از جمله آنكه بايد عمل انجام شده عرفاً تهديد محسوب­ شود و به علاوه عمدي باشد، زيرا«تهديد غير عمدي وجود ندارد»75همچنين تهديد بايد غير قانوني و نامشروع باشد. مجرد خوف ازكسي يا چيزي تهديد به شمار     نمي آيد، بلكه بيم وترس فاعل بايد از عمل تهديد آميزمعاون سرچشمه گرفته و مؤثر باشد.

ميزان تاثير تهديد به اوضاع واحوال و خصوصيات رواني وموقعيت اجتماعي تهديد كننده و تهديد شده بستگي دارد.1 پس دادگاه براي احراز تهديد به عنوان معاونت بايد خصوصيات مرتكب جرم و تهديد كننده را از لحاظ سن، جنس و ديگر شرايط حاكم برتهديد بررسي­كند؛ زيرا تهديد،امري­نسبي است.2در تحقق ­تهديد ­نوع ­فعل ­تهديد آميز(تهديد­گفتاري­يا­نوشتاري) هيچگاه­ شرط نيست.

فقط كافي است شخصي كه به زيان­هاي مالي و يا خطرهاي جاني و ناموسي و يا شرفي عليه خود يا خويشاوندان نزديك تهديد شده، براي رهايي از نگراني و تشويش خويش به ارتكاب جرم رضا دهد. بنابراين، در تهديد موضوع ماده 43 هر چند فاعل برخلاف ميل باطني دست به ارتكاب جرم زده باشد، ليكن قصد و اراده هيچ گاه از او سلب نشده است. اما اگراين تهديد­ به حدي برسد­كه­اراده را از فاعل سلب كند دراين صورت اجبارنام دارد(موضوع ماده 54 ق.م.ا)دراين صورت ­مسئوليتي­متوجه فاعل نخواهد­بود.واجباركننده­مسئول است.3

تهديد ممكن است درمواردي به عنوان جرم مستقل شناخته شود؛ مانند كساني كه با چاقو يا هرنوع اسلحه­اي ديگران را تهديد مي­كنند (ماده 617 ق.م.ا تعزيرات.) همچنين كساني كه با تهديد ديگران، آنان را به دادن نوشته يا سند و يا امضاء ملزم مي­نمايند(ماده 668 ق.م.ا تعزيرات) وهمچنين كساني كه براي ارعاب ديگران به هر نحو آنان را به قتل يا ضررهاي نفسي يا شرفي يا مالي يا به افشاء سري نسبت به خود يا بستگانشان تهديد مي­كنند (م669 ق.م.ا تعزيرات)

در قوانين ­جزايي ­لبنان ­ذكري­ از تهديد به عنوان ­يكي ­از مصاديق­ معاونت­ در جرم به ميان نيامده است.

4-1- تطميع

تطميع به معني«به طمع انداختن»،«آزمند ساختن»و«برانگيختن حس­نفع طلبي ديگري» است و در اصطلاح حقوقي عبارت از وعده و وعيد و دادن وجه يا امتيازي است كه شخص را به ارتكاب جرم مصمّم­ مي­كند. بديهي است براي آنكه تطميع، به عنوان معاونت قابل تعقيب و مجازات باشد، بايد مؤثردروقوع جرم باشدوتناسبي ميان­وعده،وعيدوارتكاب جرم معين، قابل توجيه واحراز باشد.

تطميع، گونه­اي ترغيب است، با اين تفاوت كه درتطميع، انگيزه هايي كه باعث مصمّم  ساختن مباشر به ارتكاب جرم مي­شود، بيشتر جنبه مالي و مادي دارد؛ درحالي كه در ترغيب، انگيزه مي­تواند هم مالي و هم معنوي باشد.4

براي آنكه «تطميع» مصداق پيدا كند، لازم نيست كه تطميع كننده تعهد پرداخت پول يا منفعت مادي ديگر را شخصاً قبول كرده باشد؛ بلكه ممكن است وعده دهد كه اگر فلان عمل انجام پذيرد، شخص ثالثي مال يا مزيت مادي معيني را در اختيار مباشر جرم قرار خواهد داد. 1

در قانون جزاي لبنان، قانونگذار در بند 3 ماده 219 مقرر مي دارد: «معاونت در جنايت يا جنحه است: … هركس به منظور مصلحت مادي يا معنوي پيشنهاد فاعل را براي ارتكاب جرم قبول نمايد اين عبارت مشابه تطميع در حقوق ايران مي­باشد. چنين اقدامي درحقوق لبنان به اين معناست كه هدف مجرمانه­اش را به ديگري (معاون) بازگو نموده و ازاو مي­خواهد با پيشنهاد وي براي ارتكاب جرم موافقت نمايد و به او وعده پرداخت مال يا برآوردن آرزوهاي آن شخص را مي­دهد. به طور مثال؛ شخصي به ولي دختر نابالغ پيشنهاد مي­كندكه در ازاي دادن مبلغي پول به پدر آن طفل، با طفل تجاوز نمايد. 2 البته فرض عكس آن نيز متصور مي­باشد به اين صورت كه معاون پيشنهاد­ارتكاب­جرم­را درقبال­دريافت منفعت مادي­يا معنوي­از فاعل­مي­كند­و فاعل آن خواسته را قبول ­مي­كند.­مثلاً­مخدومي­به­خادم­خود­وعده­پرداخت­مالي­را­درقبال­سرقتي­كه­خادم­براي­او­انجام­دهد،­­مي­نمايد. 3

نكته قابل ذكراين است كه قبول معاون براي ارتكاب جرم از سوي فاعل در مقابل منفعت مادي يا معنوي، در حقيقت امتناع از ممانعت از ارتكاب جرم است كه به منظور معاون در نظر گرفتن شخص ممتنع بايد دو ويژگي در وي وجود داشته باشد:

1- بدون شك ممتنع، بايد داراي سلطه و اقتدار معيني نسبت به فاعل يا قرباني داشته باشد، مانند اقتدار پدر نسبت به فرزند يا مخدوم نسبت به خادم.

2- به تبع اقتداري كه براي شخص ممتنع نسبت به فاعل يا قرباني وجود دارد، بايد جلوگيري از ارتكاب جرم وظيفه او باشدواگر نه مجرد حضور درصحنه جرم بدون وجود نص صريح، موجب مسئوليت براي ممتنع نخواهد بود. 4

بنابراين درحقوق لبنان برخلاف حقوق ايران بايد شخص معاون نسبت به فاعل يا قرباني داراي اقتدار بوده و درنتيجه مكلف به جلوگيري از وقوع جرم باشد.ازطرفي­درحقوق لبنان همانند ايران بايد ميان ممتنع و حصول جرم، رابطه سببيت وجود داشته باشد وجرم مورد نظرممتنع (معاون) به وقوع بپيوندد تا عمل، معاونت درجرم محسوب گردد.

همچنين درحقوق لبنان علاوه بر انگيزه هاي مالي و مادي، تطميع به ارتكاب جرم يا انگيزه هاي معنوي نيز مصداق پيدا مي كند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سؤال اين است كه اصولاً چرا چنين فردي مجرم شناخته شده است؟ مصاديق لازم به منظور تحقق معاونت درجرم در قوانين جزايي دو كشور ايران و لبنان چه مواردي است؟ آيا اين مصاديق منحصر به موارد تعيين شده قانوني است؟ رفتار مادي لازم جهت تحقق معاونت در جرم در اين دو نظام كيفري صرفاً به شكل فعل مثبت است يا ترك فعل نيز مي تواند مصاديق معاونت محسوب گردد؟ آيا مسئوليت معاون نشات گرفته­ازمسئوليت مباشرجرم است يا بايستي براي آنچه عملاً انجام داده است مجازات شود؟ براي توجيه مسئوليت كيفري معاون جرم ارتكاب چه مقدار فعل از سوي كمك كننده ضروري است؟آيا وجود توافق قبلي يا هدف مشترك، شرط تحقق نهاد مزبور دراين دو نظام كيفري است؟ هرگاه توافق قبلي ياهدف مشترك وجود نداشته باشد ولي متهم (معاون) اتفاقاً درصحنه جرم حاضر باشد وضعيت چگونه خواهد بود؟ با توجه به مطالب فوق سؤال­هاي اصلي تحقيق عبارتند از:

1- آيا بزه معاونت در جرم بزه عاريتي است يا جرم مستقل محسوب مي­گردد؟

2-آیا معاونت در جرم در رابطه سببیت بین رفتار معاون و جرم ارتکابی توسط مباشر لاجرم بایست مستقیم باشد؟

3- آیا معافیت مباشر جرم از مجازات در هر صورت موجب معافیت معاون نیز خواهد بود؟

4- آیا معاونت در جرم از طریق ترک فعل نیز ممکن خواهد بود؟

5- مصادیق قانونی معاونت در جرم به نحو حصر است یا تمثیل؟

6- آیا علم و آگاهی معاون از قصد مجرمانه مباشر برای تحقق رکن روانی معاونت در جرم کفایت می کند یا علاوه بر آن قصد مجرمانه معاون نیز ضروری است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان  با فرمت ورد