پایان نامه ارشد درباره بیوشیمیایی، جدیداً، (نظیر، بدخیم)

دسامبر 5, 2018 0 By y8oozita

ی دارای سرعت رشد بالا، بیشتر در معرض این پدیده هستند. مهم آنست که ویژگی‌های بیوشیمیایی سلول‌های جدیداً تغییر شکل یافته، از ویژگی‌های بیوشیمیایی سلول‌های با رشد سریع (سلول‌های توموری بسیار بدخیم) متمایز گردد. ویژگی‌های بیوشیمیایی سلول‌های جدیداً تغییر شکل یافته صرف نظر از ایجاد تغییرات مهمی که به سرطان منجر می‌شود (نظیر فعال شدن یک