پایان نامه ارشد درباره سلول‌ها، پروتئین‌های، جنینی، برد)

دسامبر 5, 2018 0 By y8oozita

یافته‌ای که اجداد طبیعی این سلول‌ها آنها را انجام می‌داده‌اند. به عبارت دیگر این سلول‌ها تقریباً فقط متوجه رشد خود هستند. در این سلول‌ها تغییرات بیوشیمیایی نیز بوجود می‌آید که نشان دهنده تغییر در روند تنظیم ژن نظیر سنتز انواع خاصی از پروتئین‌های جنینی (که برخی از آنها را می‌توان به عنوان شاخص‌های تومور به کار برد) و نامناسب بودن