پایان نامه ارشد درباره 
متاستاز،، متاستاتیک، تومورها،، سرطانی،

پایان نامه ارشد درباره متاستاز،، متاستاتیک، تومورها،، سرطانی،

آذر ۱۴, ۱۳۹۷ 0 By y8oozita

پروتئینهای سلولی باعث می‌شود سلول سرطانی، ارتباط خود را با سلولهای مجاور از دست دهد و با تجزیه ماتریس بین‌سلولی، از محل اولیه خود مهاجرت کرده و به محل دیگری برود و در آنجا نیز باعث ایجاد تومور شود. به عمل مهاجرت سلولهای سرطانی از محل اولیه به محلی دیگر، متاستاز، و به این نوع تومورها، تومورهای متاستاتیک گفته می‌شود.

بررسی

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه هایتوسعه روستا، کوتاه مدت، اعتبارات خرد