پایان نامه ارشد درباره متاستاز، بدخیم، بیوشیمی، بیوشیمیایی

دسامبر 5, 2018 0 By y8oozita

متاستاز در انسان کاری پیچیده است و آگاهی ما از اساس بیوشیمیایی آن ناچیز است. به دلیل آنکه متاستاز نشان دهنده وجود نقص در برهم کنش سلول به سلول است، توجیه بسیاری به مقایسه بیوشیمی سطح سلول‌های طبیعی و بدخیم متمرکز شده است. ایجاد تغییرات زیادی را در سطح سلول‌های بدخیم اثبات کرده‌اند. اما تمامی آنها به طور مستقیم به مسئله متاستاز