پایان نامه ارشد درباره متاستاز، سلول‌ها، (۱-۶، متاستاز:

دسامبر 5, 2018 0 By y8oozita

تولید عوامل رشد و یا هورمون هاست [۱۷] .

۱-۳-۱- متاستاز خطرناک ترین ویژگی سلول‌های توموری
متاستاز عبارت است از گسترش سلول‌های سرطانی از محل ابتدایی پیدایش آنها به بافت‌های دیگری که این سلول‌ها در آنجا به صورت تومورهای ثانویه رشد می‌کنند. متاستاز مشکل اصلی بیماری سرطان است، شکل (۱-۶).

شکل (۱-۶ ): متاستاز: (