پایان نامه ارشد درباره متاستاز، کلاژناز، گلیکو، گلیکواسفنگو

دسامبر 5, 2018 0 By y8oozita

مربوط نیستند. اکنون تحقیقات زیادی را به ایجاد سیستم‌های مدل حیوانی مناسب برای بررسی متاستاز اختصاص داده‌اند. بررسی‌های زیادی را نیز برای کشف نقش‌های احتمالی برخی از انواع آنزیم‌های پروتئاز (نظیر آنزیم کلاژناز نوع ۴) و انواع خاصی از گلیکو پروتئین‌ها و گلیکواسفنگو لیپیدهای سطح سلول در پدیده متاستاز انجام می‌دهند. به عنوان مثال ممکن