پایان نامه ارشد درباره پروتئین‌های، گلیکو، متاستاز، دخیل

دسامبر 5, 2018 0 By y8oozita

است ایجاد تغییراتی در زنجیره‌های الیگوساکاریدی گلیکو پروتئین‌های سلول (ثانوی به تغییر فعالیت انواع خاصی از آنزیم‌های گلیکو پروتئین گلیکوزیل ترانسفراز) نقش مهمی در وقوع پدیده متاستاز داشته باشد. تغییرات ایجاد شده در پروتئین‌های دخیل در امر اتصال سلول به بافت و سلول به سلول (نظیر مولکول‌های اینتگرین و کادرین و سایر مولکول‌های