پایان نامه ارشد درباره پروتئین‌هایی، پروتئینها،، نمی‌شوند.، نرمال،

دسامبر 5, 2018 0 By y8oozita

محدودی دارند و تومور، فقط در همان محل سلول اولیه مشاهده می‌شود. اما در برخی از سلولهای توموری در اثر جهشهای بیشتر، اغلب خصوصیات سلول اولیه تغییر می‌کند. این سلولها پروتئین‌هایی را بیان می‌کنند که در حالت عادی در سلولهای نرمال، بیان نمی‌شوند. همچنین در این سلولها از بیان برخی از پروتئینها، جلوگیری می‌شود. این تغییرات در بیان