پایان نامه با موضوع 
رضایت مشتریان، رضایت مشتری

پایان نامه با موضوع رضایت مشتریان، رضایت مشتری

آذر ۱۴, ۱۳۹۷ 0 By y8oozita

ق

۱- قلمروی زمانی این تحقیق از تیر ۱۳۹۳ تا آذر ۱۳۹۳ است
۲- قلمروی مکانی شرکت گلستان و کارخانجات زیرمجموع گروه می باشد.
۳- قلمروی موضوعی این پژوهش : مدیرت خدمات صادراتی محصولات مواد غذائی بعنوان یک راهبردی در جهت افزایش سطح رضایت مشتریان است که در این پژووهش به بررسی خدمات موثر بر رضایت مشتریان محصولات صادراتی می پردازیم

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه هایسطح معنادار، وجود رابطه، وجود رابط