پایان نامه با موضوع لازاروس،، فولکمن، ، (فولکمن

دسامبر 24, 2018 0 By mitra2--javid

برای کنترل و اداره کردن موقعیت هایی که به نظرش خطرناک و استرس زا است، به عمل می آورد. این تعریف که از لازاروس و فولکمن (1984) است، دارای سه ویژگی مهم است:
• بیانگر این است که مقابله مستلزم تلاش و برنامه ریزی است.
• نتیجه ی نهایی واکنش های مقابله ای را همیشه مثبت فرض نمی کند.
• مقابله را فرایندی تلقی می کند که در طول زمان اتفاق می افتد (فولکمن و لازاروس، 1983، نقل از گوارتز و گرگوری، 2004؛ فولکمن و لازاروس، 1984، نقل از کلینکه، ترجمه ی محمد خانی، 1386).
مقابله ها به دو دسته ی کلی تقسیم می شوند:
1. مقابله ی متمرکز بر مشکل238 (مسأله مدار)