پایان نامه با موضوع ماکروسکوپی، اویداکتی، فولیکولها، نمیشود.

دسامبر 29, 2018 0 By mitra1--javid

ر 30 اردیبهشت افزایش چشمگیری داشته و به اوج خود ، 61/17 میرسد. میانگین اندیکس گنادی در خرداد و تیر کاهش نشان میدهد، در مرداد و شهریور افت شدیدی پیدا کرده و به کمترین میزان خود می رسد. در نتیجه اووژنز در این گونه از اواسط اردیبهشت تا اوایل خرداد به اوج خود رسیده و از اواسط مرداد به بعد کاملاً خاتمه می یابد. احتمالاً این روند رو به کاهش با توجه به شروع خواب زمستانی تا اواخر زمستان ادامه مییابد. اشکال 4-15 تا 4-19 مقاطع بافتی تخمدان در ماههای مختلف را نشان میدهند. لایه فولیکولی در این مارمولک چندلایه و چندشکلی (پلیمورفیک) است (شکل4-20). قطر لایهی فولیکولی از88/73 میکرون در فولیکولهای نارس تا 13/33 میکرون در فولیکولهای رسیده متغیر است. نتایج آمار توصیفی صفات ماکروسکوپی و میکروسکوپی در جداول 4-1 و 4-2 نشان داده شدهاند. همچنین این تحقیق نشان داد هیچ اختلاف معنیداری در صفات تخمدانی سمت راست و چپ وجود ندارد (جدول 4-3). نتایج حاصل از آنالیز واریانس (ANOVA) صفات ماکروسکوپی و میکروسکوپی نیز در جداول 4-4 و 4-5 نشان داده شدهاند. در بین صفات ماکروسکوپی در صفاتی مانند قطرتخمدان راست و چپ، وزن تخمدان راست و اندیکس گنادی در بین گروهها تفاوت معنیداری مشاهده میشود ولی در وزن تخمدان چپ تفاوت معنی داری مشاهده نمیشود. در بین صفات میکروسکوپی در قطر کوچکترین فولیکولها و میانگین قطر فولیکولها و قطر لایه فولیکولی، تفاوت معنیداری مشاهده می شود ولی در قطر بزرگترین فولیکول و تعداد فولیکولهای تخمدان راست و چپ تفاوت معنیداری مشاهده نمیشود. نمودارهای 4ـ6 تا 4ـ21 روند تغییرات صفات در ماههای مختلف را نشان میدهند.

شکل 4ـ5ـ فلشها نشان دهندهی تخمدان حاوی فولیکولهای نارس و فولیکول های در حال رشد در 30 فروردین هستند.

شکل 4ـ6ـ مادهی بالغ حاوی فولیکول های رسیده و بزرگ در 15 اردیبهشت.

شکل 4ـ7ـ ماده بالغ حامل 9 تخم اویداکتی در شکم (به خاطر پوست نازک ناحیه شکم، تخم اویداکتی از بیرون بدن نیز قابل تشخیص است).

شکل 4ـ8ـ مادهی بالغ حاوی 9 تخم اویداکتی در30 اردیبهشت.

شکل 4ـ9ـ تخم های گذاشته شده در 30 اردیبهشت (بعضی از تخم ها مچاله شده اند).

شکل4-10- شروع ذخیره سازی چربی در 15تیرماه (آغاز روند کاهشی اندازه ی تخمدان).

شکل4-11- روند رو به رشد ذخیره سازی چربی در مرداد ماه (کاهش شدید اندازه ی تخمدان کاملا” مشهود است).

شکل4-12- گسترش ذخیره سازی چربی در شهریور ماه