پایان نامه با واژه های کلیدی 
اشتغال غیررسمی، بخش غیررسمی، محدودیت ها، نیروی کار

پایان نامه با واژه های کلیدی اشتغال غیررسمی، بخش غیررسمی، محدودیت ها، نیروی کار

آذر ۱۴, ۱۳۹۷ 0 By y8oozita

اقتصادی نیروی کار بخش غیررسمی شهر زابل را بررسی که اطلاعات طبق پرسشنامه بدست آمد. بنابراین ،از این پژوهش انتظار آن راداریم تا شاخص های مربوط به اشتغال غیررسمی شهر زابل را بررسی کنیم .
محدودیت های پژوهش:
در جریان این کار تحقیقی پیش بینی می شد دو مشکل مهم پیش آید که با اقدامات به عمل آمده تأثیری بر نتایج پژوهش نداشت.
الف) پیش

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع ناملایم، تاریخ،، سیاسی،، زابل