پایان نامه با واژه های کلیدی بیکارانی، اقداماتی، ٢-، عالانه

دسامبر 5, 2018 0 By y8oozita

دولت به انجام برسد. از نظر عمر چپرا، اسلام بر عدالت در توزیع تأکید داشته و در نظام خود برنامه ای رامی گنجاند که دربردارنده ی پنج عنصر اساسی است.(مهدوی ،۱۳۷۴)
١- انجام اقداماتی برای آموزش و سپس کمک به بیکارانی که در جستجوی کاری متناسب با توان خود هستند.
٢- ایجاد سیستم پرداخت پاداش عالانه به افراد شاغل انجام اقدامات اجباری در جهت