پایان نامه با واژه های کلیدی جمع آوری اطلاعات، مبانی نظری

دسامبر 5, 2018 0 By y8oozita

برای به دست آوردن کار روزانه به محل های تجمع کارگران مانند میدان ها، کنار خیابان های بزرگ و … مراجعه می نمایند ودر صورت وجود کار به انجام آن مشغول می شوند.

مبانی نظری پژوهش:
در این فصل به بررسی ویژگیهای مشاغل غیررسمی می پردازیم و با انجام پژوهش ها و جمع آوری اطلاعات و سایر پژوهش ها این