پایان نامه با واژه های کلیدی 
نیروی کار، مواد مخدر

پایان نامه با واژه های کلیدی نیروی کار، مواد مخدر

آذر ۱۴, ۱۳۹۷ 0 By y8oozita

بیکاری را برای مردم بسیار سخت نموده تا جایی که افراد بیکار برای تأمین معیشت حاضر می شوند تن به هر نوع کاری بدهند.(علافر،۱۳۷۹)در برخی از مطالعات تجربی رابطۀ بین بیکاری و بزه های اجتماعی از قبیل سرقت، قتل، فحشا،قاچاق مواد مخدر و … مثبت و مستقیم نشان داده شده است. با این حال تعداد زیادی ازنیروی کار وجود دارند که با وجود مشکلات سخت

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد درمورد وانکومایسین، رسند.، پیپراسیلین، مزلوسیلین