پایان نامه با واژه های کلیدی 
ویژگی های اجتماعی، شهرستان زابل، بخش غیررسمی، پاسخ گویی

پایان نامه با واژه های کلیدی ویژگی های اجتماعی، شهرستان زابل، بخش غیررسمی، پاسخ گویی

آذر ۱۴, ۱۳۹۷ 0 By y8oozita

کار عرضه شده در شهرستان زابل.
سؤالات پژوهش :
این پژوهش به دنبال یافتن ویژگی های اجتماعی و اقتصادی نیروی کار عرضه شده در شهر زابل می باشد. بنابراین به طور کلی این پژوهش در پی پاسخ گویی به دو سؤال زیر می باشد:
الف نیروی کار عرضه شده در بخش غیررسمی در زابل دارای چه ویژگی های اجتماعی هستند؟ در ذیل این سؤال ویژگی هایی مانند

مطلب مشابه :  پایان نامه با واژه های کلیدی جمهوری اسلامی، نیروی کار