پایان نامه با واژه های کلیدی ویژگی های اجتماعی، شهرستان زابل، بخش غیررسمی، پاسخ گویی

دسامبر 5, 2018 0 By y8oozita

کار عرضه شده در شهرستان زابل.
سؤالات پژوهش :
این پژوهش به دنبال یافتن ویژگی های اجتماعی و اقتصادی نیروی کار عرضه شده در شهر زابل می باشد. بنابراین به طور کلی این پژوهش در پی پاسخ گویی به دو سؤال زیر می باشد:
الف نیروی کار عرضه شده در بخش غیررسمی در زابل دارای چه ویژگی های اجتماعی هستند؟ در ذیل این سؤال ویژگی هایی مانند