پایان نامه با کلمات کلیدی
بنفش، زايمان، طبيعي، (۰/۱۰۰)

پایان نامه با کلمات کلیدی بنفش، زايمان، طبيعي، (۰/۱۰۰)

دی ۸, ۱۳۹۷ 0 By 92

جدول۱۵-۴: ميانگين فاصله زاويه تحتاني لوزي ميکاييل ساکرال تا حاشيه خلفي مقعد(ميليمتر) هر يک ساعت يکبار در واحد هاي پژوهش دا راي خط بنفش

فاصله زاويه تحتاني لوزي ميکاييل ساکرال تا حاشيه خلفي مقعد (ميليمتر)
نتايج آزمون آماري کراسکال واليس

تعداد
ميانگين
انحراف معيار

در بدو ورود به مطالعه
۲۵۹
۷۲/۹۱
۹۹/۱۸

df=1
P= 36/0
1 ساعت بعد
۲۷۵
۸۰/۹۰
۷۷/۱۷

۲ ساعت بعد
۲۵۱
۳۹/۹۱
۵۴/۱۷

۳ ساعت بعد
۱۶۳
۰۷/۹۱
۸۵/۱۷

۴ساعت بعد
۱۰۱
۷۱/۸۹
۱۱/۱۸

۵ ساعت بعد
۶۴
۸۳/۸۸
۴۹/۱۸

۶ ساعت بعد
۴۲
۱۴/۸۶
۷۳/۱۷

۷ ساعت بعد
۳۱
۹۰/۸۵
۵۳/۱۷

۸ ساعت بعد
۱۹
۹۵/۸۸
۱۱/۱۹

۹ ساعت بعد
۱۰
۵۰/۸۷
۴۴/۱۸

بخش دوم: يافته هاي مربوط به اهداف پژوهش

* در اين بخش ، ابتدا درصد فراواني وجود يا عدم وجود خط بنفش در کليه واحد هاي پژوهش محاسبه شد .
* سپس در واحد هاي پژوهش داراي خط بنفش طول خط تعيين شد.
* در مرحله بعدي پيشرفت طبيعي و غير طبيعي زايمان در مرحله اول ، دوم وکل مراحل زايمان و همچنين در هر مرحله معاينه مهبلي (هر دو ساعت يکبار) در کل واحد هاي پژوهش ودر واحد هاي پژوهش با و بدون وجود خط بنفش تعيين شد .
* در مرحله بعدي ارزش تشخيصي وجود يا عدم وجود خط بنفش در پيشگويي مرحله اول ، دوم وکل مراحل زايمان تعيين شد.
* در مرحله انتهايي در واحد هاي پژوهش داراي خط بنفش نقطه برش طول خط بنفش بر اساس منحني ROC در هر مرحله معاينه مهبلي تعيين و ارزش تشخيصي پيشرفت زايمان در هر مرحله نسبت به نقاط برش محاسبه گرديد .

هدف اختصاصي شماره ۱: تعيين فراواني وجود خط بنفش در طي ليبر درزنان مراجعه کننده به زايشگاه بيمارستان ام البنين(س)
تعداد کل معاينات مهبلي انجام شده ۱۵۸۱ بار بود که در ۳/۷۵ درصد موارد خط بنفش وجود داشت . در اتساع ۳ سانتي متري دهانه رحم در ۴/۶۶ درصد از معاينات مهبلي انجام شده خط بنفش وجود داشت و در اتساع ۱۰ سانتي متري در ۸۴ درصد موارد خط بنفش وجود داشت و نتايج آزمون آماري من ويتني نشان داد که بين وجود و عدم وجود خط بنفش و اتساع دهانه رحم ارتباط آماري معني دار وجود دارد (جدول۱۶-۴) .
جدول۱۶-۴ : توزيع فراواني معاينات مهبلي با وبدون وجود خط بنفش طي ليبر بر حسب اتساع دهانه رحم
معاينات مهبلي
متغير
با وجود خط بنفش
بدون وجود خط بنفش
تعدادکل
نتايج آزمون
من و يتني

تعداد
(درصد)
تعداد
(درصد)
تعداد
(درصد)

اتساع دهانه رحم (سانتيمتر )
۳
۱۴۰
(۴/۶۶)
۷۱
(۶/۳۳)
۲۱۱
(۳/۱۳)

Z= 35/6-
P 001/0

۴
۲۹۲
(۴/۶۹)
۱۲۹
(۶/۳۰)
۴۲۱
(۶/۲۶)

۵
۱۲۴
(۹/۷۰)
۵۱
(۱/۲۹)
۱۷۵
(۱/۱۱)

۶
۱۳۳
(۶/۷۵)
۴۳
(۴/۲۴)
۱۷۶
(۱/۱۱)

۷
۱۱۸
(۳/۸۰)
۲۹
(۷/۱۹)
۱۴۷
(۳/۹)

۸
۸۴
(۳/۹۰)
۹
(۷/۹)
۹۳
(۹/۵)

۹
۲۱
(۸/۸۰)
۵
(۲/۱۹)
۲۶
(۶/۱)

۱۰
۲۷۹
(۰/۸۴)
۵۳
(۰/۱۶)
۳۳۲
(۰/۲۱)

کل
۱۱۹۱
(۳/۷۵)
۳۹۰
(۷/۲۴)
۱۵۸۱
(۰/۱۰۰)

در اتساع( ۳ تا ۶ سانتيمتري دهانه رحم ) خط بنفش در ۱/۷۰ درصد و در اتساع (۱۰ تا ۷ سانتيمتري دهانه رحم ) در ۹/۸۳ درصد از معاينات مهبلي خط بنفش وجود داشت (جدول۱۷- ۴).
جدول۱۷-۴ : توزيع فراواني معاينات مهبلي با و بدون وجود خط بنفش طي ليبر در هر مرحله فاز فعال زايمان
معاينات مهبلي
متغير
با وجود خط
بنفش
بدون وجود خط
بنفش
تعدادکل
نتايج آزمون
من ويتني

تعداد
(درصد)
تعداد
(درصد)
تعداد
(درصد)

مراحل فاز فعال زايماني
مرحله اوليه فاز فعال
( ديلاتاسيون ۶ – ۳ سانتيمتر)

۶۸۹
(۱/۷۰)
۲۹۴
(۹/۲۹)
۹۸۳
(۲/۶۲)

Z= 35/6-
P 001/0

فاز انتقالي
(ديلاتاسيون ۱۰ – ۷ سانتيمتر )

۵۰۲
(۹/۸۳)
۹۶
(۱/۱۶)
۵۹۸
(۸/۳۷)

کل
۱۱۹۱
(۳/۷۵)
۳۹۰
(۷/۲۴)
۱۵۸۱
(۰/۱۰۰)

وجود و عدم وجود خط بنفش در بدو پذيرش بر حسب نوع پيشرفت مرحله اول و دوم زايمان :در۶/۷۶ درصد از واحد هاي پژوهش داراي پيشرفت طبيعي مرحله اول زايمان ، در بدو پذيرش خط بنفش وجود داشت در حاليکه در۰/۵۰ درصد واحد هاي پژوهش داراي پيشرفت غير طبيعي خط بنفش وجود داشت .نتايج آزمون کاي اسکوئر نشان داد که بين وجود و عدم وجود خط بنفش در بدو پذيرش با نوع پيشرفت در مرحله اول زايمان ارتباط آماري معني دار وجود دارد (P= 0/000) در مرحله دوم زايمان ۲/۷۴ درصد از واحد هاي پژوهش داراي پيشرفت طبيعي ، در بدو پذيرش خط بنفش وجود داشت در حاليکه در۶/۴۷ درصد واحد هاي پژوهش داراي پيشرفت غير طبيعي خط بنفش وجود داشت .نتايج آزمون کاي اسکوئر نشان داد که بين وجود و عدم وجود خط بنفش در بدو پذيرش با نوع پيشرفت در مرحله دوم زايمان ارتباط آماري معني دار وجود دارد (P= 0/008) (جدول۱۸-۴).
جدول۱۸-۴ : توزيع فراواني واحد ها ي پژوهش از نظروجود و عدم وجود خط بنفش در بدو پذيرش بر حسب نوع
پيشرفت مرحله اول و دوم زايمان

مطلب مشابه :  سازمان تجارت جهاني، موازنه قدرت، حل اختلاف

نوع پيشرفت زايمان
متغير

پيشرفت طبيعي
پيشرفت غير طبيعي
کل
نتايج آزمون
کاي اسکوئر

تعداد
(درصد)
تعداد
(درصد)
تعداد
(درصد)

وجود خط بنفش
بلي
مرحله اول ز ايمان

۲۱۹
(۶/۷۶)
۳۲
(۰/۵۰)
۲۵۱
(۷/۷۱)
df=1
P 001/0

خير

۶۷
(۴/۲۳)
۳۲
(۰/۵۰)
۹۹
(۳/۲۸)

کل

۲۸۶
(۰/۱۰۰)
۶۴
(۰/۱۰۰)
۳۵۰
(۰/۱۰۰)

وجود خط بنفش
بلي
مرحله دوم زايمان

۲۳۳
(۲/۷۴)
۱۰
(۶/۴۷)
۲۴۳
(۵/۷۲)

df=1
P= 008/0

خير

۸۱
(۸/۲۵)
۱۱
(۴/۵۲)
۹۹
(۵/۲۷)

کل

۳۱۴
(۰/۱۰۰)
۲۱
(۰/۱۰۰)
۳۳۵
(۰/۱۰۰)

وجود و عدم وجود خط بنفش در اتساع ۱۰ سانتيمتري دهانه رحم بر حسب نوع پيشرفت مرحله اول و دوم زايمان:در ۵/۸۸ درصد از واحد هاي پژوهش داراي پيشرفت طبيعي مرحله اول زايمان ، در اتساع ۱۰ سانتيمتري دهانه رحم خط بنفش وجود داشت در حاليکه در ۷/۵۴ درصد واحد هاي پژوهش داراي پيشرفت غير طبيعي خط بنفش وجود داشت .نتايج آزمون کاي اسکوئر نشان داد که بين وجود و عدم وجود خط بنفش در اتساع ۱۰ سانتيمتري دهانه رحم با نوع پيشرفت در مرحله اول زايمان ارتباط آماري معني دار وجود دارد. در ۴/۸۶ درصد از واحد هاي پژوهش داراي پيشرفت طبيعي مرحله دوم زايمان ، در اتساع ۱۰ سانتيمتري دهانه رحم خط بنفش وجود داشت در حاليکه در۶/۴۷ درصد واحد هاي پژوهش داراي پيشرفت غير طبيعي خط بنفش وجود داشت .نتايج آزمون کاي اسکوئر نشان داد که بين وجود و عدم وجود خط بنفش در اتساع ۱۰ سانتيمتري دهانه رحم با نوع پيشرفت در مرحله دوم زايمان ارتباط آماري معني دار وجود دارد (جدول ۱۹-۴).

جدول ۱۹-۴ : توزيع فراواني واحد ها ي پژوهش از نظروجود و عدم وجود خط بنفش در اتساع ۱۰ سانتيمتري دهانه رحم بر حسب نوع پيشرفت مرحله اول و دوم زايمان

نوع پيشرفت زايمان
متغير

پيشرفت طبيعي
پيشرفت غير طبيعي
کل
نتايج آزمون
کاي اسکوئر

تعداد
(درصد)
تعداد
(درصد)
تعداد
(درصد)

وجود خط بنفش
بلي
مرحله اول ز ايمان

۲۵۳
(۵/۸۸)
۳۵
(۷/۵۴)
۲۸۸
(۳/۸۲)

df=1
P 001/0

خير

۳۳
(۵/۱۱)
۲۹
(۳/۴۵)
۶۲
(۷/۱۷)

کل

۲۸۶
(۰/۱۰۰)
۶۴
(۰/۱۰۰)
۳۵۰
(۰/۱۰۰)

وجود خط بنفش
بلي
مرحله دوم زايمان

۲۷۰
(۴/۸۶)
۱۰
(۶/۴۷)
۲۸۰
(۶/۸۳)

df=1
P 001/0

خير

۴۴
(۰/۱۴)
۱۱
(۴/۵۲)
۵۵
(۴/۱۶)

کل

۳۱۴
(۰/۱۰۰)
۲۱
(۰/۱۰۰)
۳۳۵
(۰/۱۰۰)

وجود و عدم وجود خط بنفش بر حسب نوع پيشرفت زايمان در مرحله اول,دوم و کل مراحل زايمان: در۲/۹۰ درصد از واحد هاي پژوهش داراي پيشرفت طبيعي مرحله اول زايمان ، خط بنفش وجود داشت در حاليکه در۷/۵۴ درصد واحد هاي پژوهش داراي پيشرفت غير طبيعي خط بنفش وجود داشت . در مرحله دوم زايمان ۶/۸۷ درصد از واحد هاي پژوهش داراي پيشرفت طبيعي ، خط بنفش وجود داشت در حاليکه در۶/۴۷ درصد واحد هاي پژوهش داراي پيشرفت غير طبيعي خط بنفش وجود داشت . در کل مراحل زايمان ۹/۹۰ درصد از واحد هاي پژوهش داراي پيشرفت طبيعي ، خط بنفش وجود داشت در حاليکه در۳/۵۷ درصد واحد هاي پژوهش داراي پيشرفت غير طبيعي خط بنفش وجود داشت .نتايج آزمون کاي اسکوئر نشان داد که بين وجود و عدم وجود خط بنفش با نوع پيشرفت ارتباط آماري معني دار وجود دارد(جدول ۲۰-۴).

جدول۲۰-۴ : توزيع فراواني واحد ها ي پژوهش از نظروجود و عدم وجود خط بنفش بر حسب نوع پيشرفت مرحله اول ، دوم و کل مراحل زايمان

نوع پيشرفت زايمان
متغير

پيشرفت طبيعي
پيشرفت غير طبيعي
کل
نتايج آزمون
کاي اسکوئر

تعداد
(درصد)
تعداد
(درصد)
تعداد
(درصد)

وجود خط بنفش
بلي
مرحله اول ز ايمان

۲۵۸
(۲/۹۰)
۳۵
(۷/۵۴)
۲۹۳
(۷/۸۳)
df=1
P 001/0

خير

۲۸
(۸/۹)
۲۹
(۳/۴۵)
۵۷
(۳/۱۶)

کل

۲۸۶
(۰/۱۰۰)
۶۴
(۰/۱۰۰)
۳۵۰
(۰/۱۰۰)

وجود خط بنفش
بلي
مرحله دوم زايمان

۲۷۵
(۶/۸۷)
۱۰
(۶/۴۷)
۲۸۵
(۱/۸۵)
df=1
P 001/0

مطلب مشابه :  مقاله رایگان با موضوعتحلیل واریانس، رضایت از زندگی، عزت نفس، سطح معنادار

خير

۳۹
(۴/۱۲)
۱۱
(۴/۵۲)
۵۰
(۹/۱۴)

کل

۳۱۴
(۰/۱۰۰)
۲۱
(۰/۱۰۰)
۳۳۵
(۰/۱۰۰)

وجود خط بنفش
بلي
کل مراحل زايمان
۲۵۰
(۹/۹۰)
۴۳
(۳/۵۷)
۲۹۳
(۷۱/۸۳)
df=1
P 001/0

خير

۲۵
(۱/۹)
۳۲
(۷/۴۲)
۵۷
(۲۹/۱۶)

کل

۲۷۵
(۰/۱۰۰)
۷۵
(۰/۱۰۰)
۳۵۰
(۰/۱۰۰)

هدف اختصاصي شماره ۲: تعيين طول خط بنفش در هر مرحله معاينه مهبلي درزنان مراجعه کننده به زايشگاه بيمارستان ام البنين(س)
با توجه به اينکه تعيين چگونگي پيشرفت زايمان در مرحله اول زايمان هردو ساعت يکبار تعيين مي شد مراحل معاينه مهبلي نيز هر ۲ ساعت يکبار تعيين شد و ميانگين طول خط بنفش در هر مرحله محاسبه گرديد.

ميانگين طول خط بنفش در مرحله اول معاينه مهبلي ۶۸/۱۹± ۴۲/۹۴ مليمتر و در مراحل انتهايي به ۳۹/۲۳± ۳۸/ ۱۱۲ ميليمتر رسيد ونتايج آزمون آماري کراسکال واليس نشان داد بين مراحل مختلف معاينه مهبلي و طول خط بنفش اختلاف آماري معني دار وجود دارد (P= 0/000)(جدول۲۱-۴).

جدول (۲۱-۴): ميانگين طول خط بنفش(ميليمتر) در هر مرحله معاينه مهبلي در واحد هاي پژوهش دا راي خط بنفش
مراحل معاينه مهبلي
طول خط بنفش(ميليمتر)
نتايج آزمون آماري کراسکال واليس

تعداد
ميانگين
انحراف معيار

مرحله اول (۲ساعت بعد از پذيرش)
۵۲۸
۴۲/۹۰
۶۸/۱۹

df=1
P 001/0
مرحله دوم ( ۳ ساعت بعد از پذيرش )
۲۵۳
۰۱/۱۰۴
۱۵/۲۱

مرحله سوم (۴ ساعت بعداز پذيرش)
۱۶۵
۲۳/۱۰۷
۴۴/۲۱

مرحله چهارم (۵ ساعت بعد از پذيرش)
۱۰۳
۵۵/۱۰۸
۰۸/۲۲

مرحله پنجم ( ۶ ساعت بعد از پذيرش وبيشتر)
۱۶۰
۳۸/۱۱۲
۳۹/۲۳

کل
۱۲۰۹
۰۱/۱۰۰
۶۹/۲۲

هدف اختصاصي شماره ۳: تعيين پيشرفت زايمان در مرحله اول و دوم زايمان و کل مراحل زايمان درزنان مراجعه کننده به زايشگاه بيمارستان ام البنين(س)

در مرحله اول زايمان ۷/۱۸ درصد و در مرحله دوم زايمان ۳/۶ درصد پيشرفت غير طبيعي داشتند(جدول ۲۲-۴)
جدول۲۲-۴ : توزيع فراواني واحد ها ي پژوهش از نظر نوع پيشرفت زايمان در مرحله اول و دوم زايمان و کل زايمان
نوع پيشرفت زايمان
متغير
طبيعي
غير طبيعي
تعدادکل

تعداد
(درصد)
تعداد
(درصد)
تعداد
(درصد)
مراحل زايماني

مرحله اول زايمان

۲۸۶

(۷/۸۱)

۶۴

۷/۱۸)

۳۵۰

(۰/۱۰۰)

مرحله دوم زايمان

۳۱۴

(۷/۹۳)

۲۱

(۳/۶)

۳۳۵

(۰/۱۰۰)

کل مراحل زايمان
۲۷۵
(۶/۷۸)
۷۵
(۴/۲۱)
۳۵۰
(۰/۱۰۰)

هدف اختصاصي شماره ۴: تعيين پيشرفت زايمان در هر مرحله معاينه مهبلي درزنان مراجعه کننده به زايشگاه بيمارستان ام البنين(س)
پيشرفت زايمان در هر مرحله معاينه مهبلي در کل واحد هاي پژوهش: در مرحله اول معاينه مهبلي در کل واحد هاي پژوهش در ۲/۹۷ درصد موارد پيشرفت طبيعي و ۸/۲ درصد موارد پيشرفت غير طبيعي وجود داشت .و در مرحله پنجم ۱/۸۲ درصد موارد پيشرفت طبيعي و ۴/۲۳ درصد موارد پيشرفت غير طبيعي وجود داشت(جدول ۲۳-۴).
جدول۲۳-۴ : توزيع فراواني پيشرفت زايمان در هر مرحله معاينه مهبلي در کل واحد هاي پژوهش

متغير
پيشرفت زايمان
نتايج آزمون
کاي اسکوئر

طبيعي
غير طبيعي
تعدادکل

تعداد
(درصد)
تعداد
(درصد)
تعداد
(درصد)

مرحله اول (۲ساعت بعد ازپذيرش)
۷۰
(۲/۹۷)
۲
(۸/۲)
۷۲
(۰/۱۰۰)

df=4
P 001/0
مرحله دوم ( ۳ ساعت بعد از پذيرش )
۲۵۷
(۸/۸۴)
۴۶
(۲/۱۵)
۳۰۳
(۰/۱۰۰)

مرحله سوم (۴ ساعت بعد از پذيرش)
۱۶۰
(۹/۸۲)
۳۳
(۱/۱۷)
۱۹۳
(۰/۱۰۰)

مرحله چهارم (۵ ساعت بعد از پذيرش)
۹۵
(۶/۷۶)
۲۹
(۴/۲۳)
۱۲۴
(۰/۱۰۰)

مرحله پنجم (۶ ساعت بعد از پذيرش وبيشتر)
۱۷۹
(۲/۷۶)
۵۶
(۴/۲۳)
۲۳۵
(۰/۱۰۰)

کل
۷۶۱
(۱/۸۲)
۱۶۶
(۹/۱۷)
۹۲۷
(۰/۱۰۰)

پيشرفت زايمان در هر مرحله معاينه مهبلي در واحد هاي پژوهش بدون خط بنفش: در مرحله اول معاينه مهبلي در واحد هاي پژوهش بدون خط بنفش در ۰/۱۰۰ درصد موارد پيشرفت طبيعي وجود داشت .و در مرحله پنجم ۰/۷۳ درصد موارد پيشرفت طبيعي و ۰/۲۷ درصد موارد پيشرفت غير طبيعي وجود داشت(جدول۲۴-۴).
جدول ۲۴-۴ : توزيع فراواني پيشرفت زايمان در هر مرحله معاينه مهبلي در واحد هاي پژوهش بدون خط بنفش

متغير
پيشرفت زايمان
نتايج آزمون
کاي اسکوئر

طبيعي
غير طبيعي
تعدادکل

تعداد
(درصد)
تعداد
(درصد)
تعداد
(درصد)

مرحله اول (۲ساعت بعد ازپذيرش)
۱۴
(۰/۱۰۰)
۰
(۰)
۱۴
(۰/۱۰۰)

df= 4
P 001/0
مرحله دوم ( ۳ ساعت بعد از پذيرش