پایان نامه با کلمات کلیدی
زايمان، (۰/۱۰۰)، P=، آماري

پایان نامه با کلمات کلیدی زايمان، (۰/۱۰۰)، P=، آماري

دی ۸, ۱۳۹۷ 0 By 92

(۳/۹۷)
۳۲۶
(۱/۹۳)
کاي اسکوئر
df=1
P= 140/0

خير
۲۲
(۰/۸)
۲
(۷/۲)
۲۴
(۹/۶)

رنگ پوست مادر
تيره
۲۱
(۶/۷)
۵
(۷/۶)
۲۶
(۴/۷)
من ويتني

Z=263/2-
P= 024/0

گندمي
۱۶۶
(۴/۶۰)
۵۱
(۰/۶۸)
۲۱۷
(۰/۶۲)

سفيد
۸۸
(۰/۳۲)
۱۹
(۳/۲۵)
۱۰۷
(۶/۳۰)

کل
۲۷۵
(۰/۱۰۰)
۷۵
(۰/۱۰۰)
۳۵۰
(۰/۱۰۰)

تعداد بارداري , زايمان و نوع زايمان قبلي: از نظر تعداد بارداري ۴/۶۱ % افراد مورد پژوهش بارداري اول و ۴/۶۳% آنها نولي پار بودند و نتايج آزمون آماري نشان داد که از نظر تعداد بارداري , زايمان و نوع زايمان قبلي با نوع پيشرفت زايمان ارتباط آماري معني دار ندارد(جدول۶-۴).

جدول۶-۴ : توزيع فراواني واحد ها ي پژوهش از نظر تعداد بارداري ،تعداد زايمان و نوع زايمان قبلي بر حسب نوع پيشرفت زايمان
نوع پيشرفت زايمان
متغير
پيشرفت طبيعي
پيشرفت غير طبيعي
کل
نتايج آزمون آماري

تعداد
(درصد)
تعداد
(درصد)
تعداد
(درصد)

تعداد بارداري
اول
۱۶۴
(۶/۵۹)
۵۱
(۰/۶۸)
۲۱۵
(۴/۶۱)
من ويتني

Z=656/0
P= 512/0

دوم
۶۵
(۶/۲۳)
۱۴
(۷/۱۸)
۷۹
(۶/۲۲)

سوم
۳۲
(۶/۱۱)
۷
(۳/۹)
۳۹
(۱/۱۱)

چهارم و بيشتر
۱۴
(۲/۵)
۳
(۰/۴)
۱۷
(۹/۴)

کل
۲۷۵
(۰/۱۰۰)
۷۵
(۰/۱۰۰)
۳۵۰
(۰/۱۰۰)

تعداد زايمان
صفر
۱۶۵
(۰/۶۰)
۵۷
(۰/۷۶)
۲۲۲
(۴/۶۳)
من ويتني

Z=0617/1-
P= 106/0

يک
۶۵
(۶/۲۳)
۸
(۷/۱۰)
۷۳
(۹/۲۰)

دو
۳۲
(۶/۱۱)
۱۰
(۳/۱۳)
۴۲
(۰/۱۲)

سه
۹۹
(۳/۳)
۰
(۰)
۹
(۶/۲)

چهارم و بيشتر
۴۴
(۵/۱)
۰
(۰)
۴
(۲/۱)

کل
۲۷۵
(۰/۱۰۰)
۷۵
(۰/۱۰۰)
۳۵۰
(۰/۱۰۰)

نوع زايمان قبلي
مهبلي
۱۰۹
(۱/۹۹)
۱۷
(۴/۹۴)
۱۲۶
(۵/۹۸)
کاي اسکوئر
df=1
P= 553/0

سزارين
۱
(۹/۰)
۱
(۶/۵)
۲
(۵/۱)

کل
۱۱۰
(۰/۱۰۰)
۱۸
(۰/۱۰۰)
۱۲۸
(۰/۱۰۰)

سطح اضطراب آشکار مادر در بدو پذيرش: سطح اضطراب آشکار ۶/۳۶% از واحد هاي پژوهش در بدو پذيرش متوسط به بالا بود و نتايج آزمون من ويتني نشان داد سطح اضطراب آشکار در بدو پذيرش با نوع پيشرفت زايمان ارتباط آماري معني دار دارد (جدول ۷-۴).

جدول۷-۴ : توزيع فراواني واحد ها ي پژوهش از نظر سطح اضطراب آشکار در بدو پذيرش بر حسب نوع پيشرفت زايمان
نوع پيشرفت زايمان
متغير
پيشرفت طبيعي
پيشرفت غير طبيعي
کل
نتايج آزمون من ويتني

تعداد
(درصد)
تعداد
(درصد)
تعداد
(درصد)

اضطراب آشکار
خفيف
۷۹
(۷/۲۸)
۱۴
(۷/۱۸)
۹۳
(۶/۲۶)

Z=033/2
P= 042/0

متوسط به پايين
۱۰۵
(۲/۳۸)
۲۳
(۷/۳۰)
۱۲۸
(۶/۳۶)

متوسط به بالا
۶۸
(۷/۲۴)
۳۱
(۳/۴۱)
۹۹
(۳/۲۸)

نسبتا شديد
۲۳
(۴/۸)
۷
(۳/۹)
۳۰
(۴/۸)

کل
۲۷۵
(۰/۱۰۰)
۷۵
(۰/۱۰۰)
۳۵۰
(۰/۱۰۰)

شدت درد ,خستگي و گرسنگي مادر در بدو پذيرش: نتايج آزمون من ويتني نشان داد ,شدت درد زايمان و گرسنگي در بدو پذيرش با نوع زايمان ارتباط آماري معني دار ندارد در حاليکه شدت خستگي با نوع زايمان ارتباط آماري معني دار (P= 0/04)دارد(جدول۸-۴)
جدول۸-۴ : ميانگين نمره شدت درد زايمان ,خستگي و گرسنگي مادر در بدو پذيرش بر حسب نوع پيشرفت زايمان
نوع پيشرفت زايمان
متغير
پيشرفت طبيعي
پيشرفت غير طبيعي
کل
نتايج آزمون آماري
من ويتني

انحراف معيار± ميانگين (تعداد)
انحراف معيار± ميانگين (تعداد)
انحراف معيار± ميانگين (تعداد)

نمره شدت درد زايمان (ميلي متر)
۷۷/۱۹± ۵۹/۴۴

۳/۲۲± ۸/۴۴
۳۱/۲۰± ۶۵/۴۴

Z=64/0-
P= 52/0

(۲۷۵)
(۷۵)
(۳۵۰)

نمره شدت خستگي
(ميلي متر)
۹/۲۴± ۴۹/۲۷
(۲۷۵)
۸۸/۲۵± ۷۷/۳۲
(۷۵)
۱۹/۲۵± ۶۳/۲۸
(۳۵۰)

Z=-04/2
P= 041/0
نمره شدت گرسنگي
(ميلي متر)
۳/۱۹± ۰۶/۱۹
(۲۷۵)
۸/۲۰± ۰۸/۲۴
(۷۵)
۷۸/۱۹± ۱۷/۲۰
(۳۵۰)

Z=57/1-
P= 116/0

اتساع ,کوتاه شدن دهانه رحم و تعداد , مدت انقباضات رحم در بدو پذيرش: ميانگين اتساع دهانه رحم واحد هاي پژوهش در بدو پذيرش۶۲/۰± ۶۹/۳سانتي متر بود . نتايج آزمون من ويتني نشان داد اتساع و کوتاه شدن دهانه رحم ومدت انقباضات رحم طي ۱۰ دقيقه در بدو پذيرش با نوع زايمان ارتباط آماري معني دار وجود دارد اما بين تعداد انقباضات رحم طي ۱۰ دقيقه در بدو پذيرش با نوع پيشرفت زايمان ارتباط آماري معني دار وجود ندارد( جدول۹-۴ ).
جدول۹-۴ : ميانگين اتساع و کوتاه شدن دهانه رحم , تعداد و مدت انقباضات رحم طي ۱۰ دقيقه در بدو پذيرش بر حسب
نوع پيشرفت زايمان
نوع پيشرفت زايمان
متغير
پيشرفت طبيعي
پيشرفت غير طبيعي
کل
نتايج آزمون آماري
من ويتني

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه ارشد با موضوعواكسن، ويروس، بيماري، نيوكاسل

انحراف معيار± ميانگين (تعداد)
انحراف معيار± ميانگين (تعداد)
انحراف معيار± ميانگين (تعداد)

اتساع دهانه رحم
(سانتي متر )
۴۷/۰± ۶۶/۳

۵۳/۰± ۵۲/۳
۶۲/۰± ۶۹/۳

Z=66/2-
P= 008/0

(۲۷۵)

(۷۵)

(۳۵۰)

کوتاه شدن دهانه رحم
(ميلي متر)
۶/۹± ۳۲/۵۳

۰/۱۰± ۰/۵۰
۱/۱۰± ۴۱/۵۲

Z=61/3-
P= 002/0

(۲۷۵)

(۷۵)

(۳۵۰)

تعداد انقباضات رحم در ۱۰ دقيقه
۷۴/۰±۲۱/۳

۶۹/۰± ۱۹/۳
۷۳/۰
± ۲۱/۳

Z=73/0-
P= 462/0

(۲۷۵)

(۷۵)

(۳۵۰)

مدت انقباضات رحم در ۱۰ دقيقه(ثانيه)

۵۵/۹± ۸۶/۴۲

۵۵/۱۰± ۸۹/۳۹
۵۸/۹± ۲۱/۴۲

Z=74/2-
P= 006/0

(۲۷۵)

(۷۵)

(۳۵۰)

قرار گيري مادر در وضعيت هاي خوابيده به پشت , پهلو و قائم : ميانگين قرار گيري واحد هاي پژوهش در وضعيت خوابيده به پشت۹۹/۸۵± ۸۲/۱۲۲دقيقه ,در وضعيت خوابيده به پهلو ۲۹/۱۱± ۳۳/۴۸دقيقه و وضعيت قائم ۴۱/۶۸± ۱۴/۷۴دقيقه بود .نتايج آزمون من وينتني نشان داد مدت قرار گيري مادر در وضعيت هاي خوابيده به پشت ، به پهلو و قائم با نوع پيشرفت زايمان ارتباط آماري معني دار دارد(جدول۱۰-۴).

جدول۱۰-۴ : مقايسه ميانگين مدت قرار گيري مادر در وضعيت هاي خوابيده به پشت ,به پهلو و قائم بر حسب نوع پيشرفت زايمان
نوع پيشرفت زايمان
متغير
پيشرفت طبيعي
پيشرفت غير طبيعي
کل
نتايج آزمون آماري
من ويتني

انحراف معيار± ميانگين (تعداد)
انحراف معيار± ميانگين (تعداد)
انحراف معيار± ميانگين (تعداد)

وضعيت خوابيده به پشت (دقيقه)
۲/۶۱± ۱۰۱

۱۴۴± ۲۰۰
۹۹/۸۵± ۸۲/۱۲۲
Z=767/5-
P= 001/0

(۲۷۵)

(۷۵)

(۳۵۰)

وضعيت خوابيده به پهلو (دقيقه)
۵۰± ۸/۵۹

۹۴± ۱۲۶
۲۹/۱۱± ۳۳/۴۸

Z=774/6-
P= 001/0

(۲۷۵)

(۷۵)

(۳۵۰)

وضعيت قائم (دقيقه)

۴۵± ۲۷

۹۵/۹۶± ۱۳۵
۴۱/۶۸± ۱۴/۷۴
Z=916/7-
P= 001/0

(۲۷۵)

(۷۵)

(۳۵۰)

وزن ,دور سر , دور سينه، آپگار دقيقه اول و پنجم و حلقه بند ناف دور کردن نوزاد : نتايج آزمون من ويتني نشان داد وزن, دور سر وتعدادحلقه بند ناف دور گردن نوزاد با نوع پيشرفت زايمان ارتباط آماري معني دار دارد ولي دور سينه , قد , آپگار دقيقه اول و پنجم با نوع پيشرفت زايمان ارتباط آماري معني دارندارد (جدول۱۱-۴).

۱۱-۴ : ميانگين وزن ,دور سر , دور سينه، آپگار دقيقه اول و پنجم و حلقه بند ناف دور کردن نوزاد بر حسب نوع پيشرفت زايمان
نوع پيشرفت زايمان
متغير
پيشرفت طبيعي
پيشرفت غير طبيعي
کل
نتايج آزمون آماري
من ويتني

انحراف معيار± ميانگين (تعداد)
انحراف معيار± ميانگين (تعداد)
انحراف معيار± ميانگين (تعداد)

وزن نوزاد (سانتي متر )
۱۷۱۶± ۳۳۱۸

۵۷۳± ۳۳۸۴
۱۵۴۳± ۳۳۳۲
Z=428/3-
P= 001/0

(۲۷۵)
(۷۵)
(۳۵۰)

دور سر نوزاد (سانتي متر)
۴۵/۲±۹۶/۳۳

۴۹/۱± ۳۴
۲۹/۲± ۰۲/۳۴
Z=105/2-
P= 03/0

(۲۷۵)
(۷۵)
(۳۵۰)

دور سينه نوزاد (سانتي متر)

۶/۱± ۵۸/۳۲

(۲۷۵)
۵۱/۱± /۸۹/۳۲

(۷۵)
۵۹/۱± ۶۵/۳۲

(۳۵۰)
Z=43/1-
P= 153/0
قد نوزاد
(سانتي متر)
۸۹/۲± ۸۲/۴۹

۳۴/۵±۹/۴۹
۴۶/۳± ۸۲/۴۹

Z=313/2-
P= 2/0

(۲۷۵)
(۷۵)
(۳۵۰)

آپگار دقيقه اول
۴/۰±۸۹/۸

۲/۱± ۵۲/۸
۶۷/۰± ۸۱/۸

Z=883/0-
P= 377/0

(۲۷۵)
(۷۵)
(۳۵۰)

آپگار دقيقه
پنجم

Z=883/0-
P= 4 /0

۴۹/۰± ۹/۹

(۲۷۵)

۳۵/۱± ۵۳/۹

(۷۵)
۷۸/۰± ۸۳/۹

(۳۵۰)

حلقه بند ناف دور گردن (تعداد)
۴۵/۰± ۲۱/۰

(۲۷۵)

۳۷/۰± ۰۹/۰

(۷۵)
۴۵/۰± ۱۹/۰

(۳۵۰)

Z=94/1-
P= 05/0

وزن ,دور سر , قد نوزاد، وشاخص توده بدن مادر : نتايج آزمون من ويتني نشان داد وزن, دور سر , قد و شاخص توده بدن مادر با وجود يا عدم وجود خط بنفش ارتباط آماري معني دارندارد (جدول۱۲-۴).

جدول۱۲-۴ : ميانگين وزن ,دور سر , قد نوزاد و شاخص توده بدني مادربر حسب وجود خط بنفش
وجود خط بنفش
متغير
بلي
خير
کل
نتايج آزمون آماري
من ويتني

انحراف معيار± ميانگين (تعداد)
انحراف معيار± ميانگين (تعداد)
انحراف معيار± ميانگين (تعداد)

وزن نوزاد (سانتي متر )
۲۵± ۳۲۴۲

۴۸۸± ۳۷۹۸
۱۵۴۳± ۳۳۳۲
Z=13/1-
P= 25/0

(۲۹۳)
(۵۷)
(۳۵۰)

دور سر نوزاد (سانتي متر)
۶۴/۱± ۷۱/۳۲

۲۰/۱± ۲۹/۳۲
۲۹/۲± ۰۲/۳۴
Z=67/0-
P= 49/0

(۲۹۳)
(۵۷)
(۳۵۰)

قد نوزاد
(سانتي متر)
۷۳/۳± ۷۰/۴۹

۲۸/۱±۴۲/۵۰
۴۶/۳± ۸۲/۴۹

Z=29/2-
P= 25/0

(۲۹۳)
(۵۷)
(۳۵۰)

شاخص توده بدن مادر
۰۸/۴± ۳۱/۲۳

۸۲/۳± ۹۹/۲۲
۰۴/۴± ۲۵/۲۳

Z=366/0-
P= 715/0

(۲۹۳)
(۵۷)
(۳۵۰)

رنگ پوست مادر , تعداد زايمان ، نحوه شروع و نوع زايمان : نتايج آزمون آماري من ويتني نشان داد که از نظر تعداد زايمان با وجود يا عدم وجود خط بنفش ارتباط آماري معني داروجود ندارد در حاليکه آزمونهاي آماري من ويتني و کاي اسکوئر نشان داد بين رنگ پوست مادر ، نوع زايمان و نحوه شروع زايمان با وجود يا عدم وجود خط بنفش ارتباط آماري معني دار وجود دارد بطوريکه در ۹۰٫۶ درصد زنان سفيد پوست ،۶۱٫۵ درصد زنان غير سفيد پوست و ۸۴٫۶ درصد زنان با شروع خودبخودي زايمان ،۷۷٫۸ درصد زنان با شروع زايمان تحريک شده و ۸۵?زنان با زايمان مهبلي ۵۰ ? زايمان سزارين خط بنفش وجود داشت (جدول۱۳-۴).

مطلب مشابه :  منبع مقاله با موضوعPH، Agar، سلسیوس، ارغوانی

جدول۱۳-۴ : توزيع فراواني واحد ها ي پژوهش از نظر رنگ پوست مادر ،تعداد زايمان و نحوه شروع و نوع زايمان بر حسب وجود خط بنفش
وجود خط بنفش
متغير
بلي
خير
کل
نتايج آزمون آماري

تعداد
(درصد)
تعداد
(درصد)
تعداد
(درصد)

رنگ پوست مادر
تيره
۱۶
(۵/۵)
۱۰
(۵/۱۷)
۲۶
(۴/۷)
من ويتني

Z=182/3-
P= 001/0

گندمي
۱۸۰

(۴/۶۱)
۳۷
(۹/۶۴)
۲۱۷
(۰/۶۲)

سفيد
۹۷
(۱/۳۳)
۱۰
(۵/۱۷)
۱۰۷
(۶/۳۰)

کل
۲۹۳
(۰/۱۰۰)
۵۷
(۰/۱۰۰)
۳۵۰
(۰/۱۰۰)

تعداد زايمان
صفر
۱۸۱
(۸/۶۱)
۴۱
(۹/۷۱)
۲۲۲
(۴/۶۳)
من ويتني

Z=28/1-
P= 199/0

يک
۶۵
(۲/۲۲)
۸
(۰/۱۴)
۷۳
(۹/۲۰)

دو
۳۶
(۳/۱۲)
۶
(۵/۱۰)
۴۲
(۰/۱۲)

سه
۸
(۷/۲)
۱
(۸/۱)
۹
(۶/۲)

چهارم و بيشتر
۳
(۰/۱)
۱
(۸/۱)
۴
(۲/۱)

کل
۲۹۳
(۰/۱۰۰)
۵۷
(۰/۱۰۰)
۳۵۰
(۰/۱۰۰)

نحوه شروع زايمان
خودبخودي
۲۵۸
(۱/۸۸)
۴۷
(۵/۸۲)
۳۰۵
(۱/۸۷)
کاي اسکوئر
df=1
P 001/0

با تحريک
۳۵
(۹/۱۱)
۱۰
(۵/۱۷)
۴۵
(۹/۱۲)

کل
۲۹۳
(۰/۱۰۰)
۵۷
(۰/۱۰۰)
۳۵۰
(۰/۱۰۰)

نوع زايمان
مهبلي
۲۸۵
(۳/۹۳)
۴۹
(۰/۸۶)
۳۳۴
(۴/۹۵)
کاي اسکوئر
df=1
P 001/0

سزارين
۸
(۷/۲)
۸
(۷/۱۴)
۱۶
(۶/۴)

کل
۲۹۳
(۰/۱۰۰)
۵۷
(۰/۱۰۰)
۳۵۰
(۰/۱۰۰)

مولدينگ,وضعيت,ايستگاه سر جنين و وضعيت پرده هاي جنيني در بدو پذيرش : نتايج آزمون من ويتني و مجذور کاي نشان داد مولدينگ,ايستگاه سر جنين و وضعيت پرده هاي جنيني در بدو پذيرش وجود يا عدم وجود خط بنفش ارتباط آماري معني دار ندارد ولي وضعيت سر جنين در بدو پذيرش با وجود يا عدم وجود خط بنفش در بدو پذيرش ارتباط آماري معني دارد بطوريکه در وضعيت پس سري قدامي و عرضي ظهور خط بنفش بيشتر از وضعيت پس سري خلفي بود .(جدول ۱۴-۴ ).

جدول۱۴-۴ : توزيع فراواني واحد ها ي پژوهش از نظز مولدينگ , وضعيت , ايستگاه سر جنين و وضعيت پرده هاي جنيني در بدو پذيرش بر حسب وجود خط بنفش
وجود خط بنفش
متغير
بلي
خير
کل
نتايج آزمون آماري

تعداد
(درصد)
تعداد
(درصد)
تعداد
(درصد)

مولدينگ سر جنين
۰
۲۸۱
(۹/۹۵)
۵۵
۵/۹۶)
۳۳۶
(۹۶)
من ويتني
Z=207/0-
P= 83/0


۱۲
(۱/۴)
۲
(۵/۳)
۱۴
(۰/۴)

کل
۲۹۳
(۰/۱۰۰)
۵۷
(۰/۱۰۰)
۳۵۰
(۰/۱۰۰)

وضعيت سر جنين
پس سري قدامي
۲۴۷
(۳/۸۴)
۴۷
(۵/۸۲)
۲۹۴
(۰/۸۴)
کاي اسکوئر

df=1
P= 000/0

پس سري عرضي
۳۳
(۳/۱۱)
۴
(۰/۷)
۳۷
(۶/۱۰)

پس سري خلفي
۱۳
(۴/۴)
۶
(۵/۱۰)
۱۹
(۴/۵)

کل
۲۹۳
(۰/۱۰۰)
۵۷
(۰/۱۰۰)
۳۵۰
(۰/۱۰۰)

ايستگاه سر جنين
۳-
۴۹
(۷/۱۶)
۱۲
(۱/۲۱)
۶۱
(۴/۱۷)

من ويتني

Z=198/1-
P= 231/0

۲-
۱۸۰
(۴/۶۱)
۳۶
(۲/۶۳)
۲۱۶
(۷/۶۱)

۱-
۵۹
(۱/۲۰)
۹
(۸/۱۵)
۶۸
(۴/۱۹)

۰
۳
(۰/۱)
۰
(۰/۰)
۳
(۹/۰)

۱+
۲
(۷/۰)
۰
(۰/۰)
۲
(۶/۰)

کل
۲۹۳
(۰/۱۰۰)
۵۷
(۰/۱۰۰)
۳۵۰
(۰/۱۰۰)

وضعيت پرده هاي جنيني
سالم
۱۷۴
(۴/۵۹)
۳۸
(۷/۶۶)
۲۱۲
(۶/۶۰)
کاي اسکوئر
df=1
P= 83/0

پاره
۱۱۹
(۶/۴۰)
۱۹
(۴/۳۳)
۱۳۸
(۴/۳۹)

کل
۲۹۳
(۰/۱۰۰)
۵۷
(۰/۱۰۰)
۳۵۰
(۰/۱۰۰)

فاصله زاويه تحتاني لوزي ميکاييل ساکرال تا حاشيه خلفي مقعد: نتايج آزمون آماري کراسکال واليس نشان داد که ميانگين فاصله زاويه تحتاني لوزي ميکاييل ساکرال تا حاشيه خلفي مقعد در ساعتهاي مختلف تفاوت آماري معني داري ندارد جدول (۱۵-۴).