پایان نامه با کلید واژه های 
“آن، بخشانی، اوستا، نوگری

پایان نامه با کلید واژه های “آن، بخشانی، اوستا، نوگری

آذر ۱۴, ۱۳۹۷ 0 By y8oozita

و آرمان آن قوم و امت نگاهی می فکنیم و از شخصیت وی سراغ می گیریم، می بینیم که ویژگی های صورت و سیرت آن واپسین فریاد حق طلبی و عدل خواهی همان است که دیگری می گوید و می طلبد.
نجات بخش یا نجات بخشانی که نوگری هستی را انجام می دهند، در اوستا با واژه ای مشخص می شوند که اصلا “آن که پیش خواهد برد”، “آن که پیشرفت خواهد داد” معنی می

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع جمهوری اسلامی، نیروی کار