پایان نامه با کلید واژه های
اعتبارات خرد، امام رضا (ع)، سازمان ملل متحد

پایان نامه با کلید واژه های اعتبارات خرد، امام رضا (ع)، سازمان ملل متحد

آذر ۷, ۱۳۹۷ 0 By admin3

شماره (۲۳-۴)افراد وام گيرنده اي که با دريافت وام شغل گذشته خود را توسعه داده اند ۱۲۱
جدول (۲۴-۴) ميزان توسعه شغل گذشته وام گيرندگان ۱۲۲
جدول شماره(۲۵-۴)تعداد وام گيرندگاني که براي توسعه شغل خود به سرمايه مجدد نياز دارند ۱۲۳
جدول شماره (۲۶-۴)مراکز پرداخت تسهيلات به وام گيرندگان ۱۲۳
جدول شماره (۲۷-۴)نظرات دريافت کننده وام در مورد ميزان سرمايه لازم براي ايجاد شغل در بخش کشاورزي ۱۲۵
جدول شماره (۲۸-۴)نظرات دريافت کننده وام در مورد ميزان سرمايه لازم براي ايجاد شغل در بخش خدمات ۱۲۵
جدول شماره (۲۹-۴)نظرات دريافت کننده وام در مورد ميزان سرمايه لازم براي ايجاد شغل در بخش صنعت ۱۲۵
جدول شماره (۳۰-۴)افرادي که وام هاي دريافتي را غير از اهداف منعقد شده مصرف نموده ائد ۱۲۶
جدول شماره (۳۱-۴)نظر وام گيرندگان در مورد افزايش کارايي وام ها ۱۲۶
جدول شماره (۳۲-۴)نظارت صورت گرفته در طي مصرف وام توسط مسؤلين ۱۲۷
جدول شماره(۳۳-۴) عمده ترين مشکلات وام از نظر دريافت کنندگان اعتبارات ۱۲۸
جدول شماره (۳۴-۴)اعتبارات و نظر دريافت کنندگان وام، در مورد اثرات آن ۱۲۹
جدول شماره (۳۵-۴)نظرات دريافت کنندگان وام براثرات وام هاي خود اشتغالي ۱۲۹
جدول شماره(۳۶-۴) نظر دريافت کنندگان وام بر مؤلفه هاي زير ۱۳۰
جدول شماره(۳۷-۴)آزمون کاي اسکوار ۱۳۱
جدول شماره (۳۸-۴ )افرادي که با وام پرداخت شده شغل ايجاد کرده اند ۱۳۱
جدول شماره(۳۹-۴ ) تأثير وام هاي خود اشتغالي دريافتي بر توانمندسازي اقتصادي وام گيرندگان ۱۳۲
جدول شماره(۴۰-۴ )رابطه بين ميزان وام هاي دريافتي با متغير هاي مورد بررسي بر اساس ضريب همبستگي اسپرمن ۱۳۳
جدول شماره (۵ ـ ۱ )آزمون کاي اسکوار ۱۳۶
جدول شماره(۵ ـ ۲ )ميزان تحصيلات و موفقيت در ايجاد شغل ۱۳۷
جدول شماره(۵ ـ ۳ )رابطه بين مبلغ وام دريافتي و ايجاد شغل ۱۳۸
جدول شماره( ۵ ـ ۴ )آزمون V گرامر ۱۳۹
جدول شماره(۵ ـ ۵ )آمار توصيفي آزمون فريدمن ۱۴۰
جدول شماره(۵ ـ ۶ ) رتبه بر اساس آزمون فريدمن( تفاوت بين اثرات وام) ۱۴۱
جدول شماره (۵ ـ ۷ ) آزمون توصيفي( بين اثرات وام) ۱۴۱
فهرست نمودارها
نمودار (۱-۴)گروه سني دريافت کنندگان وام ۱۰۵
نمودار(۲-۴)سطح تحصيلات وام گيرندگان ۱۰۶
نمودار شماره (۳-۴) وضعيت برخورداري از امکانات وام گيرندگان ۱۰۸
نمودار(۴-۴)محصولات کشت شده توسط وام گيرندگان ۱۰۹
نمودار(۵-۴)ميزان وام دريافتي توسط وام گيرندگان ۱۱۴
نمودار(۶-۴) افرادي که با وام هاي پرداخت شده شغل ايجاد کرده اند ۱۱۵
نمودار(۷-۴)وضعيت اشتغال دريافت کنندگان وام ۱۱۶
نمودار(۸-۴)نوع اشتغال ايجاد شده توسط وام گيرندگان ۱۱۹
نمودار(۹-۴) درصد افراد وام گيرنده که شغل خود را توسعه داده اند ۱۲۱
نمودار(۱۰-۴)ميزان توسعه شغل گذشته توسط وام گيرندگان ۱۲۲
نمودار(۱۱-۴) مراکز پرداخت تسهيلات ۱۲۴
فهرست شکلها و نقشه ها
شکل شماره ۱ ـ ۱ : مراحل تحقيق ۱۴
شکل شماره (۱-۲)……………………………………………………………………………………………………………………………۴۳
نقشه شماره (۱-۳)تقسيمات سياسي شهرستان لنگرود ۴۷
نقشه شماره( ۲-۳)پراکنش مکاني روستاهاي نمونه برداري شده شهرستان لنگرود ۴۸
نقشه شماره(۳-۳)پراکنش مکاني روستاهاي نمونه برداري شده در سطح دهستان چاف ۴۹
نقشه شماره (۴-۳ ) پراکنش مکاني روستاهاي نمونه برداري شده در سطح دهستان گل سفيد ۵۰
نقشه (۵-۳)پراکنش مکاني روستاهاي نمونه برداري شده در سطح دهستان درياسر ۵۱
نقشه شماره(۶-۳)پراکنش مکاني روستاهاي نمونه برداري شده در سطح دهستان اطاقور ۵۲
نقشه شماره(۷-۳)پراکنش مکاني روستاهاي نمونه برداري شده در سطح دهستان لات و ليل ۵۳
نقشه شماره(۸-۳)پراکنش مکاني روستاهاي نمونه برداري شده در سطح دهستان ديوشل ۵۴
نقشه شماره(۹-۳)پراکنش مکاني روستاهاي نمونه برداري شده در سطح دهستان مريدان ۵۵
چکيده
بررسي تاثير وام هاي خود اشتغالي در ايجاد فرصتهاي شغلي در نواحي روستايي مطالعه موردي : روستاهاي شهرستان لنگرود
سپيده نيک صفت
بيکاري و وضعيت نامطلوب اشتغال در کشور، از جمله چالش هاي جدي اقتصاد ايران به شمار مي رود و بين فرصتهاي موجود شغلي در کشور و خيل عظيم بيکاران و جويندگان کار هيچ تناسب و توازني بر قرار نيست، مفهوم بيکاري در مناطق روستايي تا حدودي با بيکاري در مناطق شهري تفاوت دارد؛ زيرا در مناطق روستايي علاوه بر بيکاري در نتيجه رشد جمعيت بالاتر محدوديت ساختارهاي اقتصادي و سرمايه، افزون از جوامع شهري است. قبل از اينکه مردم بتوانند کاري را شروع کنند بايد داراي سرمايه باشند، وجود سرمايه عامل مهمي است که مي تواند ابزاري براي خود اشتغالي باشد. در تحقيق حاضر به بررسي وام هاي خود اشتغالي در ايجاد فرصتهاي شغلي در نواحي روستايي( نمونه روستاهاي شهرستان لنگرود) پرداخته شده است، نوع تحقيق کاربردي، روش تحقيق توصيفي تحليلي، و جامعه آماري تحقيق تمام روستاهاي شهرستان لنگرود مي باشد، با توجه به گستردگي منطقه مورد مطالعه، افراد با استفاده از روش نمونه گيري سيستماتيک منظم انتخاب شدند. در تحقيق حاضر، روش گردآوري اطلاعات، کتابخانه اي و ميداني ( پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده) و روش تجزيه تحليل اطلاعات هم با استفاده از آمار توصيفي( ميانگين و توزيع فراواني) و آ مار استنباطي ( ضريب همبستگي شامل اسپرمن، آماره t تک نمونه، خي دو ، وي کرامر، فريدمن استفاده شده است.نتايج تحقيق نشان مي دهد که بين ميزان تحصيلات و موفقيت در ايجاد شغل رابطه معناداري وجود دارد و هم چنين نتايج بررسي نشان مي دهد که بين ميزان مبلغ وام خود اشتغالي و ايجاد مشاغل در مناطق روستايي رابطه مثبتي وجود دارد و نيز از نظر دريافت کنندگان وام تفاوت معناداري بين اثرات وام وجود دارد.
واژگان کليدي: وام خود اشتغالي، سرمايه ، ايجاد شغل، بيکاري، نواحي روستايي
Abstract
scrutiny the effect of self-employment loans to create jobs in rural areas(case study: langrood city)
Sepideh niksefat
Unemployment and employment situation in the country, including Iran’s economy faces serious challenges And the job opportunities in the country and the vast majority of the unemployed and job seekers is no harmony. The concept of unemployment in rural areas with unemployment in urban areas differs somewhat as a result of population growth and higher unemployment in rural areas, in addition to economic structures and investment restrictions, increasing urban populations. Before people can begin working capital should be no capital is an important factor that can be a tool for self-employment.In this study, self-employment loans in creating employment opportunities in rural areas (villages city Langrood sample) is discussed, Type of applied research, research methods, descriptive, and statistical community Langrood all villages city is, according to the extent of the study area were selected using systematic sampling regularly. In the present study, data collection, library and field (questionnaires, interviews and observations) and analyze the data using descriptive statistics (mean and frequency) and inferential statistics (including Spearman correlation coefficient, one-sample t-statistic , square, Cramer’s V, Friedman used. The results show that the correlation between education and success in job creation, there is a significant relationship And the results show that the amount of self-employment loans and create jobs in rural areas there is a positive relationship and also the loan recipients, there were no significant differences between the effects of the loan.
Keywords: self-improvement loan, investment, job creation, unemployment, rural areas
پيشگفتار
استفاده بهينه از منابع و امکانات موجود به منظور بر آورده ساختن نيازها و خواسته هاي بشري از جمله افزايش توليد درآمد، اشتغال، رفاه جامعه و. . . جز مهم ترين هدف هاي توسعه هر کشور محسوب مي شود. براي اين منظور معمولا سعي مي شود تا با به کار گيري سياست ها و ابزار هاي اجرايي گوناگون، در برنامه هاي توسعه بر اين هدف دست يافت. دولت ها از طريق سياست هاي حمايتي از طريق نرخ هاي بهره کم، دوره باز پرداخت طولاني، عدم گرفتن وثيقه و . . . سعي در حل اين مسأله مي نمايند. يکي از استرا تژي هايي که در سال هاي اخير مورد توجه صاحب نظران و سياست گذاران براي از بين بردن فقر و کاهش بيکاري در کشورهاي مختلف قرار گرفته است اعتبارات خرد است، اهميت اين شيوه به گونه اي بوده که سازمان ملل متحد سال ۲۰۰۵ را به عنوان سال اعتبارات خرد نام گذاري کرده بود. اعطاي وام به روستاييان شهرستان لنگرود توسط نهادهاي بانک کشاورزي، صندوق مهر امام رضا (ع)، کميته امداد امام خميني (ره)، بهزيستي بوده است.
با توجه به موارد گفته شده، تحقيق حاضر با هدف بررسي اثرات وام هاي خود اشتغالي، در ۵ فصل و به شرح زير است؛
فصل اول شامل چارچوب کلي تحقيق در ارتباط با وام هاي خود اشتغالي مي باشد. فصل دوم مباني نظري تحقيق است، در اين فصل به بررسي تعاريف و مفاهيم اعتبارات و مکاتب، و سپس به بررسي مفاهيم و تعاريف خود اشتغالي و تجارب کشورهاي موفق در اين زمينه و همچنين تجارب و انواع اعتبارات روستايي در ايران پرداخته شده است. در فصل سوم به بررسي ويژگي هاي جغرافيايي منطقه مورد مطالعه در سه بعد طبيعي، انساني، اقتصادي پرداخته شده است. فصل چهارم، شامل تجزيه و تحليل داده هاي جمع آوري شده در مطالعات ميداني مي باشد، در فصل پنجم هم به آزمون فرضيات تحقيق پرداخته شده است.
۱ ـ ۱ ـ طرح مسأله
بيکاري و وضعيت نامطلوب اشتغال در کشور، از جمله چالش هاي جدي در اقتصاد ايران به شمار مي آيد و بين فرصت هاي موجود شغلي در کشور و خيل عظيم بيکاران و جويندگان کار هيچ تناسب و توازني بر قرار نيست. آمار به دست آمده حاکي از آن است که روز به روز برخيل بيکاران افزوده شده و دولت را با حجم عظيم تقاضا براي ورود نيروي کار به بازار کار مواجه مي سازد. مفهوم بيکاري در مناطق روستايي تا حدودي با بيکاري در مناطق شهري تفاوت دارد؛ زيرا، درمناطق روستايي علاوه بربيکاري طبيعي در نتيجه رشد جمعيت بالاتر محدوديت ساختار هاي اقتصادي و سرمايه، افزون از جوامع شهري است. عواملي همچون تقاضاي ناکافي براي نيروي کار، عدم تعادل بين فرصت هاي اشتغال و توانايي هاي افراد، نهاده هاي نامناسب و نابسامانيهاي بازار از جمله علل بيکاري به شمار مي آيند (ياسوري ، ۱۳۸۶ :۱۳۲). استفاده بهينه از منابع و امکانات موجود به منظور بر آورده ساختن نياز ها و خواسته هاي بشري از جمله افزايش توليد در آمد، اشتغال رفاه، جامعه و… جز مهم ترين هدف هاي توسعه هر کشور محسوب مي شود. براي اين منظور معمولا سعي مي شود تا به کار گيري سياست ها و ابزار هاي اجرايي گوناگون، در برنامه هاي توسعه بر اين هدف دست يافت.
دولت ها از طريق سياست هاي حمايتي از طريق نرخ هاي بهره کم، دوره باز پرداخت طولاني، عدم گرفتن وثيقه و… سعي در حل اين مسأله مي نمايند. يکي از استراتژي هايي که در سال هاي اخير مورد توجه صاحب نظرا

مطلب مشابه :  پایان نامه با موضوع رضایت مشتریان، رضایت مشتری