پایان نامه با کلید واژه های
امام رضا (ع)، درجه حرارت، بهره بردار

پایان نامه با کلید واژه های امام رضا (ع)، درجه حرارت، بهره بردار

آذر ۷, ۱۳۹۷ 0 By admin3

چمخاله محل تخم ريزي ماهيان است. صيد ماهي در ساحل چمخاله رقم نسبتا خوبي را شامل است. اهميت و وسعت صيد و صيادي چمخاله تا حدي است که خانواده هاي زيادي تنها از همين راه امرار معاش مي نمايند. تقريبا در تمامي سواحل استان گيلان صيادي با کشاورزي آميخته است و صيادي بعنوان شغل دوم محسوب مي گردد. وجود استخرهاي طبيعي متعدد در شهرستان لنگرود باعث شکار پرندگان نيز مي شود و هم اکنون نيز بسياري از آنان بعنوان قرق محل پرندگان مهاجر است که از مناطق سردسير و سيبري کوچ مي نمايند.
۳ ـ ۶ ـ خطوط ارتباطي:
جاده خط کناره که در حاشيه جنوبي ساحل درياي خزر امتداد دارد، از مرکز اين شهرستان مي گذرد و آنرا به دو قسمت تقسيم مي کند. اين شهرستان به وسيله اين راه با سهولت با مناطق ديگر ارتباط دارد. بجز راه مذکور از راههاي مهم سطح شهرستان مي توان از جاده شهر لنگرود به چمخاله و جاده کومله نام برد.
براساس اطلاعات کسب شده از اداره کل راه و ترابري در سال ۱۳۹۰، راههاي تحت پوشش اين اداره در شهرستان لنگرود مجموعاً ۸/۵۱ کيلومتر بوده که از اين ميزان ۱۲ کيلومتر راه اصلي چهارخطه (بزرگراه)، ۱۰ کيلومتر راه فرعي آسفالته عريض و ۸/۲۹ کيلومتر راه فرعي آسفالته درجه يک مي باشد.
همچنين راههاي روستايي تحت پوشش سازمان جهاد کشاورزي در سال ۱۳۹۰، ۸/۳۵۷ کيلومتر بوده که از اين ميزان ۶/۱۳۷ کيلومتر آسفالته ، ۲/۹۱ کيلومتر شوسه و ۱۲۹ کيلومتر دسترسي هستند.
۳ ـ ۷ ـ نتيجه گيري فصل سوم
عواملي که فعاليت کشاورزي را به شدت تحت تأثير قرار مي دهد عبارتند: از دما، رطوبت، باد و نور آفتاب و روشنايي.
از نظر آب و هوايي اين شهرستان داراي اقليم مرطوب بوده و از سه بخش ساحلي، جلگه اي، پايکوهي و تا حدودي کوهستاني تشکيل شده است. ميانگين بارندگي ساليانه در سال ۱۳۹۲ حدود ۱۰۵۷ ميلي متر بوده است، بارندگي در شهرستان لنگرود زياد و ريزش باران در طي دوره ۱۳ ساله بالغ بر ۱۲۷۴ ميلي متر است، و ماه هاي ارديبهشت، خرداد، تير و مرداد ماههاي خشک و بي باران است. از لحاظ درجه حرارت از ۱۶ درجه سانتيگراد تا ۱/۱۸ درجه سانتيگراد در نوسان است. از نظر توزيع ماهانه درجه حرارت حداقل ميانگين در بهمن ماه ( ۹/۴ ) و حداکثر ميانگين در تيرماه (۳/۲۲ ) بوده است. ميانگين حرارت هيچ کدام از ماههاي سال اين منطقه منفي نمي باشد.
به طور کلي رودخانه ها مهم ترين منبع تأمين کننده آب مورد نياز کشاورزي در اين شهرستان محسوب مي شوند که به عنوان عمده ترين بخش فعاليت اقتصادي و تأمين معاش ساکنين اين شهرستان جايگاه بس مهم دارند. مهمترين رودها در اين منطقه به نام هاي شلمانرود، بارکيلي رود و لنگرود رود خان است.
جمعيت شهرستان لنگرود در سال ۱۳۹۰، ۱۳۷۲۷۲ نفر مي باشد ۴۵۲۳۵ نفر در روستاها زندگي مي کنند، درصد روستا نشيني اين شهرستان ۳۳ درصد است، داراي ۳ بخش و ۷ دهستان، ۲۰۸ روستا بوده است که از اين تعداد روستا ۱۹۳ روستا داراي سکنه مي باشد. نرخ بيکاري در روستاهاي اين شهرستان زياد مي باشد از آنجايي که شهرستان لنگرود از لحاظ همجواري با دريا که زمينه ساز توانهاي طبيعي و فوق العاده اي در منطقه است. در جهت بهره برداري کشاورزي، دامپروري، صيد و صيادي بسيار مورد توجه است، اين قابليت ها مي تواند منجر به صنايع تبديلي با فعاليتهاي انساني در منطقه شود. از آنجايي که شغل بيشتر روستاييان اين منطقه کشاورزي مي باشد، اين منطقه به علت کمبود بارندگي در فصل رويش محصولات با کمبود آب مواجه هستند زيرا بيشترين بارندگي در فصل پاييز است که ۶۸ درصد کل بارندگي ساليانه را به خود اختصاص داده است اين امر مؤيد رژيم بارندگي پاييزي و زمستاني در محدوده شهرستان مورد نظر مي باشد. اين شهرستان در سال هاي اخير به دليل ارزان بودن ساير محصولات کشاورزي کم کم به کشت تک محصولي روي آورده است و بيشتر کشاورزان علاقه اي زياد به کشت برنج دارند زيرا قيمت اين محصول نسبت به ساير محصولات بيشتر است، سطح زير کشت برنج در اين شهرستان حدود ۹۱۰۰ هکتار، هندوانه ۵۰۰ هکتار، پياز ۱۸۴ هکتار، سير ۱۷۵ هکتار مي باشد.بيشترين سطح زير کشت محصولات باغي مربوط به چاي ۵۰۹۰ هکتار، پرتغال ۹۸۰ هکتار مي باشد. پرورش کرم ابريشم به دليل ارزان خريده شدن به هنگام فروش پيله در اکثر روستاها کنار گذاشته شده و توتستانها تغيير کاربري داده اند.
شهرستان لنگرود ۱/۶ درصد جمعيت استان گيلان و ۹/۶ درصد جمعيت فعال اقتصادي استان را دارا مي باشد. اين شهرستان جمعاً داراي ۷۸۱۲ کارگاه اقتصادي است که ۲۶۶۲ واحد در نقاط روستايي به فعاليت اشتغال دارند. همچنين در اين شهرستان ۵۸۴ کارگاه صنايع روستايي مشغول به فعاليت مي باشند که از اين تعداد کار گاه جمعاً ۱۰۱۹ نفر مشغول به کار مي باشند.
مقدمه
تحقيق مقابله اي است ميان فکر و انديشه اوليه با واقعيت ها و حقايق موجود و انديشه اوليه تحقيق حاضر در فصل اول شکل گرفت. در فصل دوم جهت ايجاد پايگاه نظري تحقيق، به تحليل و بررسي مکاتب علمي و نگرش ها پرداخته، در نتيجه ديدگاه منطقي تحقيق شکل گرفت. در فصل سوم، به بررسي واقعيت ها و حقايق گردآوري شده از طريق مطالعه ويژگي هاي جغرافيايي منطقه مورد مطالعه پرداخته شد.
در فصل حاضر با هدف مقابله بين فکر و انديشه اوليه با واقعيت ها و حقايق موجود، ابتدا به بررسي يافته هاي توصيفي تحقيق در ارتباط با اثرات وام هاي خود اشتغالي پرداخت شده بر خانوارهاي روستايي مورد مطالعه و سپس به تجزيه و تحليل اطلاعات بدست آمده از مطالعات ميداني پرداخته مي شود.
۴ ـ ۱ ـ وام هاي خود اشتغالي
پرداخت وام هاي خود اشتغالي در شهرستان لنگرود در طي سال هاي ۹۱ ـ ۸۵ به مناطق روستايي طبق جدول شماره() مي باشد. در طي اين سال ها به ۱۴۵۰ نفر به افراد روستايي وام خود اشتغالي پرداخت شده که از ميان مراکز پرداخت کننده وام خود اشتغالي کميته امداد با پرداخت وام به ۵۲۹ نفر بيشترين وام را به افراد متقاضي پرداخت کرده و بعد آن صندوق مهر امام رضا (ع) با پرداخت وام به ۴۵۶ نفر در مقام دوم قرار دارد.
جدول شماره ( ۱-۴ )آمار افراد دريافت کننده وام هاي خود اشتغالي مناطق روستايي شهرستان لنگرود در طي سالهاي ۹۱ ـ ۸۵
دهستان
کل افراد وام گيرنده ۹۱ ـ ۸۵
صندوق مهر امام رضا
کميته امداد امام خميني (ره)
بهزيستي
بانک
تعداد افراد نمونه در تحقيق
صندوق مهر امام رضا (ع)
کميته امداد امام خميني (ره)
بهزيستي
بانک
چاف
۲۵۰
۸۰
۱۱۰
۲۰
۴۰
۷۸
۲۵
۲۸
۱۵
۱۰
ديوشل
۲۲۰
۷۵
۹۵
۲۳
۲۷
۴۲
۱۰
۱۴
۶
۱۲
گل سفيد
۱۸۵
۶۳
۵۰
۳۰
۴۲
۵۰
۲۱
۱۸
۵
۶
اطاقور
۲۹۰
۱۱۰
۱۳۵
۲۵
۲۰
۶۵
۱۶
۲۵
۱۰
۱۴
لات و ليل
۱۶۳
۴۸
۵۵
۳۵
۲۵
۳۰
۸
۱۰
۸
۴
درياسر
۱۷۵
۴۵
۵۵
۳۸
۳۷
۳۵
۱۲
۱۱
۷
۵
مريدان
۱۶۷
۵۶
۴۲
۳۶
۳۳
۲۰
۷
۸
۳
۲
جمع
۱۴۵۰
۴۷۷
۵۴۲
۲۰۷
۲۲۴
۳۲۰
۹۹
۱۱۴
۵۴
۵۳
منبع: استانداري گيلان، اداره کار و امور اجتماعي گيلان ۱۳۹۲
جدول شماره(۲-۴) تعداد افراد وام گيرنده در روستاهاي شهرستان لنگرود
دهستان
روستا
کل
چاف
بالا محله پاپکياده
ميان محله پاپکياده
پايين محله پاپکياده
خالکياسر
پشت الله سر
سلطان مرادي
چاف بالا
تپه
گالش کلام
تازه آباد چاف
۱۰
تعداد وام گيرندگان
۳۵
۳۲
۲۵
۳۸
۲۱
۲۴
۳۴
۱۸
۱۵
۸
۲۵۰
ديوشل
بالا محله نالکياشهر
سادات محله
کوشالشاد
خراط محله
حاج ابراهيم ده
جدا نوکر
ديوشل
ليلا کوه
گالشکلام
ليلا کوه
ـ
۹
تعداد وام گيرندگان
۱۲
۲۰
۳۰
۲۵
۲۶
۲۹
۳۴
۲۱
۲۳
ـ
۲۲۰
گل سفيد
بازارده گلباغ
موبندان
فتيده
گالش خاله
گل سفيد
دريا کنار
ـ
ـ
ـ
ـ
۶
تعداد وام گيرندگان
۳۲
۳۴
۳۰
۲۵
۴۰
۲۴
ـ
ـ
ـ
ـ
۱۸۵
اطاقور
تيکسر
تازه آبادکرد سراکوه
طالب سرا
ليسه رود
بالا شکرش
سادات محله
آشيان
کنده سر
کفش کل محله
اربولنگه
۳
تعداد وام گيرندگان
۲۸
۲۰
۳۷
۳۵
۲۹
۲۶
۳۰
۲۳
۳۲
۳۰
۲۹۰
لات و ليل
خاله سر
سر ليه
تازه آباد
لات و ليل
کل چال
گرسک پايين
گنج علي
ـ
ـ
ـ
۶
تعداد وام گيرندگان
۳۲
۲۱
۲۵
۳۷
۲۲
۱۸
۸
ـ
ـ
ـ
۱۶۳
درياسر
کليدبر
بالا سالکويه
پايين سالکويه
درياسر
پايين قاضي محله
سيگارود
ملاط
ـ
ـ
ـ
۵
تعداد وام گيرندگان
۲۷
۲۳
۲۰
۲۶
۳۴
۱۵
۳۰
ـ
ـ
ـ
۱۷۵
مريدان
حاجي سرا
مريدان
سلوش
کياگهان
پرش کوه
دادقان سرا
لشه
ـ
ـ
ـ
۴
تعداد وام گيرندگان
۲۹
۳۰
۲۸
۲۳
۳۲
۱۰
۱۵
ـ
ـ
ـ
۱۶۷
منبع: استانداري گيلان، اداره کار و امور اجتماعي گيلان ۱۳۹۲
يافته هاي مورد بررسي در ارتباط با وام هاي پرداخت شده، شامل ويژگي هاي فردي (سن، جنس، سطح سواد، وضعيت برخورداري، وضعيت اشتغال) و ميزان اعتبارات دريافتي مي باشد.
۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ويژگي هاي فردي
نتايج حاصل از توصيف ويژگي هاي افراد دريافت کننده وام ۱۴ نشان مي دهد، ميانگين سني اين افراد ۳۵,۳۶ سال، که بالاترين سن ۶۵ سال، و پايين ترين سن ۲۴ سال بوده است. از ۳۲۰ نفر دريافت کننده وام ۱۷۹ نفر ( ۵۵,۹ درصد ) مرد و ۱۴۱ نفر ( ۴۴,۱ درصد ) هم زن بوده اند. متوسط بعد خانوار اين افراد برابر ۴,۱ نفر بوده است. بيشترين افراد دريافت کننده وام در گروه سني۴۰ ـ ۳۰ سال( ۴۴,۱ درصد ) بوده اند و بعد از اين گروه سني، بيشترين افراد در گروه سني ۳۰ ـ ۲۰ ( ۲۵,۹ درصد ) قرار دارند. کمترين گروه سني دريافت کننده وام در رده سني ۶۰ به بالا ( ۹/ . درصد ) مي باشند.( جدول شماره۳ـ۴ )
جدول شماره (۳-۴ ): گروه هاي سني دريافت کننده وام
سن
تعداد
درصد
فراواني تجمعي
۳۰ ـ ۲۰
۸۳
۲۵,۹
۲۵,۹
۴۰ ـ ۳۰
۱۴۱
۴۴,۱
۷۰,۰
۵۰ ـ ۴۰
۶۹
۲۱,۶
۹۱,۶
۵۰ ـ ۶۰
۲۴
۷,۵
۹۹,۱
۶۰ به بالا
۳
۹
۱۰۰
جمع
۳۲۰
۱۰۰
۱۰۰
منبع: يافته هاي تحقيق
نمودار (۱-۴) گروه سني دريافت کنندگان وام
منبع: يافته هاي تحقيق
۴ ـ ۱ ـ ۳ ـ وضعيت تأهل
از نظر وضعيت تأهل ۲۵۴ ( ۷۹,۴درصد ) از دريافت کنندگان وام متأهل، و ۶۶ ( ۲۰,۶درصد ) از دريافت کنندگان وام مجرد مي باشند. ( جدول شماره ۴ـ۲)
جدول شماره (۴-۴ )وضعيت تأهل دريافت کنندگان وام
تأهل
تعداد
درصد
فراواني تجمعي
متأهل
۲۵۴
۷۹,۴
۷۹,۴
مجرد
۶۶
۲۰,۶
۱۰۰
جمع
۳۲۰
۱۰۰
۱۰۰
منبع: يافته هاي تحقيق
۴ ـ ۱ ـ ۵ ـ سواد
از نظر وضعيت سواد، ۱۲,۱۹ درصد افراد دريافت کننده وام بي سواد،۲,۱۹ درصد افراد داراي سواد نهضت، ۵,۶۱ درصد افراد داراي سواد ابتدايي، ۱۰ درصد از افراد داراي سواد راهنمايي، ۲۵,۶۳ درصد افراد داراي سواد دبيرستان، ۳۲,۱۹ درصد افراد داراي سواد ديپلم، ۱۷,۵۰ درصد افراد فوق ديپلم، ۷,۵ درصد افراد داراي مدرک ليسانس مي باشند.(جدول شماره ۵ـ۴ )
جدول شماره( ۵ـ۴ ) سطح تحصيلات دريافت کنندگان وام
سطح تحصيلات
تعداد
درصد
فراواني تجمعي
بي سواد
۳۹
۱۲,۱۹
۱۲,۲
نهضت
۷
۲,۱۹
۱۴,۳۹
ابتدايي
۱۸
۵,۶۱
۲۰
راهنمايي
۳۲
۱۰,۰
۳۰
دبيرستان
۴۱
۱۲,۸۱
۴۲,۸۱
ديپلم
۱۰۳
۳۲,۱۹
۷۵
فوق ديپلم
۵۶
۱۷,۵۰
۹۲,۵
ليسانس
۲۴
۷,۵
۱۰۰
جمع
۳۲۰
۱۰۰
۱۰۰
منبع: يافته هاي تحقيق
نمودار(۲-۴)سطح تحصيلات وام گيرندگان
منبع: يافته هاي تحقيق
۴ ـ ۱ ـ ۶ ـ وضعيت برخورداري از امکانات افراد وام گيرنده
بررسي وضعيت برخورداري از مسکن افراد وام گيرنده نشان مي دهد که از ۳۲۰ نفر وام گيرنده، ۲۰۴

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد درباره (نظیر، RNA)،، آنابولیک، دخیل