پایان نامه با کلید واژه های امام رضا (ع)، درجه حرارت، بهره بردار

نوامبر 28, 2018 0 By admin3

چمخاله محل تخم ريزي ماهيان است. صيد ماهي در ساحل چمخاله رقم نسبتا خوبي را شامل است. اهميت و وسعت صيد و صيادي چمخاله تا حدي است که خانواده هاي زيادي تنها از همين راه امرار معاش مي نمايند. تقريبا در تمامي سواحل استان گيلان صيادي با کشاورزي آميخته است و صيادي بعنوان شغل دوم محسوب مي گردد. وجود استخرهاي طبيعي متعدد در شهرستان لنگرود باعث شکار پرندگان نيز مي شود و هم اکنون نيز بسياري از آنان بعنوان قرق محل پرندگان مهاجر است که از مناطق سردسير و سيبري کوچ مي نمايند.
3 ـ 6 ـ خطوط ارتباطي:
جاده خط کناره که در حاشيه جنوبي ساحل درياي خزر امتداد دارد، از مرکز اين شهرستان مي گذرد و آنرا به دو قسمت تقسيم مي کند. اين شهرستان به وسيله اين راه با سهولت با مناطق ديگر ارتباط دارد. بجز راه مذکور از راههاي مهم سطح شهرستان مي توان از جاده شهر لنگرود به چمخاله و جاده کومله نام برد.
براساس اطلاعات کسب شده از اداره کل راه و ترابري در سال 1390، راههاي تحت پوشش اين اداره در شهرستان لنگرود مجموعاً 8/51 کيلومتر بوده که از اين ميزان 12 کيلومتر راه اصلي چهارخطه (بزرگراه)، 10 کيلومتر راه فرعي آسفالته عريض و 8/29 کيلومتر راه فرعي آسفالته درجه يک مي باشد.
همچنين راههاي روستايي تحت پوشش سازمان جهاد کشاورزي در سال 1390، 8/357 کيلومتر بوده که از اين ميزان 6/137 کيلومتر آسفالته ، 2/91 کيلومتر شوسه و 129 کيلومتر دسترسي هستند.
3 ـ 7 ـ نتيجه گيري فصل سوم
عواملي که فعاليت کشاورزي را به شدت تحت تأثير قرار مي دهد عبارتند: از دما، رطوبت، باد و نور آفتاب و روشنايي.
از نظر آب و هوايي اين شهرستان داراي اقليم مرطوب بوده و از سه بخش ساحلي، جلگه اي، پايکوهي و تا حدودي کوهستاني تشکيل شده است. ميانگين بارندگي ساليانه در سال 1392 حدود 1057 ميلي متر بوده است، بارندگي در شهرستان لنگرود زياد و ريزش باران در طي دوره 13 ساله بالغ بر 1274 ميلي متر است، و ماه هاي ارديبهشت، خرداد، تير و مرداد ماههاي خشک و بي باران است. از لحاظ درجه حرارت از 16 درجه سانتيگراد تا 1/18 درجه سانتيگراد در نوسان است. از نظر توزيع ماهانه درجه حرارت حداقل ميانگين در بهمن ماه ( 9/4 ) و حداکثر ميانگين در تيرماه (3/22 ) بوده است. ميانگين حرارت هيچ کدام از ماههاي سال اين منطقه منفي نمي باشد.
به طور کلي رودخانه ها مهم ترين منبع تأمين کننده آب مورد نياز کشاورزي در اين شهرستان محسوب مي شوند که به عنوان عمده ترين بخش فعاليت اقتصادي و تأمين معاش ساکنين اين شهرستان جايگاه بس مهم دارند. مهمترين رودها در اين منطقه به نام هاي شلمانرود، بارکيلي رود و لنگرود رود خان است.
جمعيت شهرستان لنگرود در سال 1390، 137272 نفر مي باشد 45235 نفر در روستاها زندگي مي کنند، درصد روستا نشيني اين شهرستان 33 درصد است، داراي 3 بخش و 7 دهستان، 208 روستا بوده است که از اين تعداد روستا 193 روستا داراي سکنه مي باشد. نرخ بيکاري در روستاهاي اين شهرستان زياد مي باشد از آنجايي که شهرستان لنگرود از لحاظ همجواري با دريا که زمينه ساز توانهاي طبيعي و فوق العاده اي در منطقه است. در جهت بهره برداري کشاورزي، دامپروري، صيد و صيادي بسيار مورد توجه است، اين قابليت ها مي تواند منجر به صنايع تبديلي با فعاليتهاي انساني در منطقه شود. از آنجايي که شغل بيشتر روستاييان اين منطقه کشاورزي مي باشد، اين منطقه به علت کمبود بارندگي در فصل رويش محصولات با کمبود آب مواجه هستند زيرا بيشترين بارندگي در فصل پاييز است که 68 درصد کل بارندگي ساليانه را به خود اختصاص داده است اين امر مؤيد رژيم بارندگي پاييزي و زمستاني در محدوده شهرستان مورد نظر مي باشد. اين شهرستان در سال هاي اخير به دليل ارزان بودن ساير محصولات کشاورزي کم کم به کشت تک محصولي روي آورده است و بيشتر کشاورزان علاقه اي زياد به کشت برنج دارند زيرا قيمت اين محصول نسبت به ساير محصولات بيشتر است، سطح زير کشت برنج در اين شهرستان حدود 9100 هکتار، هندوانه 500 هکتار، پياز 184 هکتار، سير 175 هکتار مي باشد.بيشترين سطح زير کشت محصولات باغي مربوط به چاي 5090 هکتار، پرتغال 980 هکتار مي باشد. پرورش کرم ابريشم به دليل ارزان خريده شدن به هنگام فروش پيله در اکثر روستاها کنار گذاشته شده و توتستانها تغيير کاربري داده اند.
شهرستان لنگرود 1/6 درصد جمعيت استان گيلان و 9/6 درصد جمعيت فعال اقتصادي استان را دارا مي باشد. اين شهرستان جمعاً داراي 7812 کارگاه اقتصادي است که 2662 واحد در نقاط روستايي به فعاليت اشتغال دارند. همچنين در اين شهرستان 584 کارگاه صنايع روستايي مشغول به فعاليت مي باشند که از اين تعداد کار گاه جمعاً 1019 نفر مشغول به کار مي باشند.
مقدمه
تحقيق مقابله اي است ميان فکر و انديشه اوليه با واقعيت ها و حقايق موجود و انديشه اوليه تحقيق حاضر در فصل اول شکل گرفت. در فصل دوم جهت ايجاد پايگاه نظري تحقيق، به تحليل و بررسي مکاتب علمي و نگرش ها پرداخته، در نتيجه ديدگاه منطقي تحقيق شکل گرفت. در فصل سوم، به بررسي واقعيت ها و حقايق گردآوري شده از طريق مطالعه ويژگي هاي جغرافيايي منطقه مورد مطالعه پرداخته شد.
در فصل حاضر با هدف مقابله بين فکر و انديشه اوليه با واقعيت ها و حقايق موجود، ابتدا به بررسي يافته هاي توصيفي تحقيق در ارتباط با اثرات وام هاي خود اشتغالي پرداخت شده بر خانوارهاي روستايي مورد مطالعه و سپس به تجزيه و تحليل اطلاعات بدست آمده از مطالعات ميداني پرداخته مي شود.
4 ـ 1 ـ وام هاي خود اشتغالي
پرداخت وام هاي خود اشتغالي در شهرستان لنگرود در طي سال هاي 91 ـ 85 به مناطق روستايي طبق جدول شماره() مي باشد. در طي اين سال ها به 1450 نفر به افراد روستايي وام خود اشتغالي پرداخت شده که از ميان مراکز پرداخت کننده وام خود اشتغالي کميته امداد با پرداخت وام به 529 نفر بيشترين وام را به افراد متقاضي پرداخت کرده و بعد آن صندوق مهر امام رضا (ع) با پرداخت وام به 456 نفر در مقام دوم قرار دارد.
جدول شماره ( 1-4 )آمار افراد دريافت کننده وام هاي خود اشتغالي مناطق روستايي شهرستان لنگرود در طي سالهاي 91 ـ 85
دهستان
کل افراد وام گيرنده 91 ـ 85
صندوق مهر امام رضا
کميته امداد امام خميني (ره)
بهزيستي
بانک
تعداد افراد نمونه در تحقيق
صندوق مهر امام رضا (ع)
کميته امداد امام خميني (ره)
بهزيستي
بانک
چاف
250
80
110
20
40
78
25
28
15
10
ديوشل
220
75
95
23
27
42
10
14
6
12
گل سفيد
185
63
50
30
42
50
21
18
5
6
اطاقور
290
110
135
25
20
65
16
25
10
14
لات و ليل
163
48
55
35
25
30
8
10
8
4
درياسر
175
45
55
38
37
35
12
11
7
5
مريدان
167
56
42
36
33
20
7
8
3
2
جمع
1450
477
542
207
224
320
99
114
54
53
منبع: استانداري گيلان، اداره کار و امور اجتماعي گيلان 1392
جدول شماره(2-4) تعداد افراد وام گيرنده در روستاهاي شهرستان لنگرود
دهستان
روستا
کل
چاف
بالا محله پاپکياده
ميان محله پاپکياده
پايين محله پاپکياده
خالکياسر
پشت الله سر
سلطان مرادي
چاف بالا
تپه
گالش کلام
تازه آباد چاف
10
تعداد وام گيرندگان
35
32
25
38
21
24
34
18
15
8
250
ديوشل
بالا محله نالکياشهر
سادات محله
کوشالشاد
خراط محله
حاج ابراهيم ده
جدا نوکر
ديوشل
ليلا کوه
گالشکلام
ليلا کوه
ـ
9
تعداد وام گيرندگان
12
20
30
25
26
29
34
21
23
ـ
220
گل سفيد
بازارده گلباغ
موبندان
فتيده
گالش خاله
گل سفيد
دريا کنار
ـ
ـ
ـ
ـ
6
تعداد وام گيرندگان
32
34
30
25
40
24
ـ
ـ
ـ
ـ
185
اطاقور
تيکسر
تازه آبادکرد سراکوه
طالب سرا
ليسه رود
بالا شکرش
سادات محله
آشيان
کنده سر
کفش کل محله
اربولنگه
3
تعداد وام گيرندگان
28
20
37
35
29
26
30
23
32
30
290
لات و ليل
خاله سر
سر ليه
تازه آباد
لات و ليل
کل چال
گرسک پايين
گنج علي
ـ
ـ
ـ
6
تعداد وام گيرندگان
32
21
25
37
22
18
8
ـ
ـ
ـ
163
درياسر
کليدبر
بالا سالکويه
پايين سالکويه
درياسر
پايين قاضي محله
سيگارود
ملاط
ـ
ـ
ـ
5
تعداد وام گيرندگان
27
23
20
26
34
15
30
ـ
ـ
ـ
175
مريدان
حاجي سرا
مريدان
سلوش
کياگهان
پرش کوه
دادقان سرا
لشه
ـ
ـ
ـ
4
تعداد وام گيرندگان
29
30
28
23
32
10
15
ـ
ـ
ـ
167
منبع: استانداري گيلان، اداره کار و امور اجتماعي گيلان 1392
يافته هاي مورد بررسي در ارتباط با وام هاي پرداخت شده، شامل ويژگي هاي فردي (سن، جنس، سطح سواد، وضعيت برخورداري، وضعيت اشتغال) و ميزان اعتبارات دريافتي مي باشد.
4 ـ 1 ـ 2 ـ ويژگي هاي فردي
نتايج حاصل از توصيف ويژگي هاي افراد دريافت کننده وام 14 نشان مي دهد، ميانگين سني اين افراد 35,36 سال، که بالاترين سن 65 سال، و پايين ترين سن 24 سال بوده است. از 320 نفر دريافت کننده وام 179 نفر ( 55,9 درصد ) مرد و 141 نفر ( 44,1 درصد ) هم زن بوده اند. متوسط بعد خانوار اين افراد برابر 4,1 نفر بوده است. بيشترين افراد دريافت کننده وام در گروه سني40 ـ 30 سال( 44,1 درصد ) بوده اند و بعد از اين گروه سني، بيشترين افراد در گروه سني 30 ـ 20 ( 25,9 درصد ) قرار دارند. کمترين گروه سني دريافت کننده وام در رده سني 60 به بالا ( 9/ . درصد ) مي باشند.( جدول شماره3ـ4 )
جدول شماره (3-4 ): گروه هاي سني دريافت کننده وام
سن
تعداد
درصد
فراواني تجمعي
30 ـ 20
83
25,9
25,9
40 ـ 30
141
44,1
70,0
50 ـ 40
69
21,6
91,6
50 ـ 60
24
7,5
99,1
60 به بالا
3
9
100
جمع
320
100
100
منبع: يافته هاي تحقيق
نمودار (1-4) گروه سني دريافت کنندگان وام
منبع: يافته هاي تحقيق
4 ـ 1 ـ 3 ـ وضعيت تأهل
از نظر وضعيت تأهل 254 ( 79,4درصد ) از دريافت کنندگان وام متأهل، و 66 ( 20,6درصد ) از دريافت کنندگان وام مجرد مي باشند. ( جدول شماره 4ـ2)
جدول شماره (4-4 )وضعيت تأهل دريافت کنندگان وام
تأهل
تعداد
درصد
فراواني تجمعي
متأهل
254
79,4
79,4
مجرد
66
20,6
100
جمع
320
100
100
منبع: يافته هاي تحقيق
4 ـ 1 ـ 5 ـ سواد
از نظر وضعيت سواد، 12,19 درصد افراد دريافت کننده وام بي سواد،2,19 درصد افراد داراي سواد نهضت، 5,61 درصد افراد داراي سواد ابتدايي، 10 درصد از افراد داراي سواد راهنمايي، 25,63 درصد افراد داراي سواد دبيرستان، 32,19 درصد افراد داراي سواد ديپلم، 17,50 درصد افراد فوق ديپلم، 7,5 درصد افراد داراي مدرک ليسانس مي باشند.(جدول شماره 5ـ4 )
جدول شماره( 5ـ4 ) سطح تحصيلات دريافت کنندگان وام
سطح تحصيلات
تعداد
درصد
فراواني تجمعي
بي سواد
39
12,19
12,2
نهضت
7
2,19
14,39
ابتدايي
18
5,61
20
راهنمايي
32
10,0
30
دبيرستان
41
12,81
42,81
ديپلم
103
32,19
75
فوق ديپلم
56
17,50
92,5
ليسانس
24
7,5
100
جمع
320
100
100
منبع: يافته هاي تحقيق
نمودار(2-4)سطح تحصيلات وام گيرندگان
منبع: يافته هاي تحقيق
4 ـ 1 ـ 6 ـ وضعيت برخورداري از امکانات افراد وام گيرنده
بررسي وضعيت برخورداري از مسکن افراد وام گيرنده نشان مي دهد که از 320 نفر وام گيرنده، 204