پایان نامه با کلید واژه های بازار کار، کسب و کار، ارزش افزوده

نوامبر 28, 2018 0 By admin3

نامنظم و هدايت شده استفاده شده است. در اين روش ابزار سنجش طراحي شده حاوي تعدادي سوال با ترتيب خاص و غير قابل انعطاف نيست، بلکه از آزادي عمل زيادتري براي کسب اطلاعات دقيق تر و عميق و بيشتر برخوردار است.
1 ـ 8 ـ 2 ـ 3 ـ مشاهده
مشاهده شامل مجموعه عملياتي است که طي آنها مدل تحليلي ( متشکل از مفاهيم ) با واقعيت هاي عيني باز بيني شده و با داده هاي قابل مشاهده مقابله داده مي شود( کيوي و کامپنهود، 1385، 159). بنابراين در اين مرحله اطلاعات زيادي گردآوري مي شود. در تحقيق حاضر جهت بررسي شغل هاي ايجاد شده توسط روستاييان از طريق اعتبارات داده شده که به صورت عيني قابل مشاهده هستند از روش مشاهده علني، غير مشارکتي، فردي استفاده شده است.
1ـ 9 ـ شاخص هاي تحقيق
جهت تحليل و تبيين بررسي وام هاي خوداشتغالي پرداختي بر متغير هاي مورد بررسي، به تدوين شاخص ها پرداخته شد.
جدول شماره (1 ـ 1 ) شاخص هاي تحقيق اثرات وام خود اشتغالي بر افراد وام گيرنده
رديف
افزايش توان توليدي
1
ايجاد فرصت هاي شغلي
2
گرايش افراد به فعاليتهاي توليدي و سرمايه گذاري اقتصادي
3
موجب ارتقاي مهارت
4
افزايش ميزان درآمد
5
تثبيت شغل
6
کسب درآمد
7
کاهش بيکاري در طول سال
8
ثبات در آمد
9
تنوع شغلي
10
استفاده از وسايل مکانيزه
منبع: يافته هاي تحقيق
1ـ 10 ـ متغيرهاي تحقيق
انواع متغير تحقيق حاضر از نظر نقش شامل متغير وابسته و مستقل مي باشد.
1 ـ 10 ـ 1 ـ متغير مستقل
در تحقيق حاضر اعتبارات دريافت شده توسط خانوار هاي روستايي و همچنين ويژگي هاي فردي وام گيرندگان و عوامل اقتصادي به عنوان متغير مستقل مي باشد.
1ـ 10 ـ2ـ متغير وابسته
در تحقيق حاضر ايجاد اشتغال و نوع شغل هاي ايجاد شده توسط دريافت کنندگان وام به عنوان متغير وابسته مي باشد.
1ـ 11 ـ جامعه آماري
در هر بررسي آماري، مجموعه عناصر مورد نظر را جامعه مي نامند. به عبارت ديگر جامعه مجموعه تمام مشاهدات ممکني است که مي توانند با تکرار يک آزمايش حاصل شوند، به طور کلي جامعه عبارت است از مجموعه اي از افراد يا واحدها که داراي حداقل يک صفت مشترک باشند.
جامعه آماري تحقيق حاضر شامل روستاهاي شهرستان لنگرود مي باشد. اين شهرستان در سرشماري سال 1390 داراي208 روستا مي باشد که از اين تعداد 193 روستا داراي سکنه، 14842 خانوار و 45235 نفر جمعيت بوده است. با توجه به گستردگي منطقه مورد مطالعه و به منظور مطالعه دقيق، افراد با استفاده از روش سيستماتيک منظم انتخاب شدند. با توجه به موضوع تحقيق که در مورد وام هاي خود اشتغالي دريافتي مي باشد، جهت تحليل اثرات، تعداد افراد وام گيرنده که 1450 نفر بوده اند 320 نفر و در دوره زماني 1385 ـ 1391 مورد مصاحبه قرار گرفتند. براي تعيين تعداد حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است.
1 ـ 12 ـ روش نمونه گيري
نمونه بخشي از جامعه تحت بررسي است که با روشي که از پيش تعيين شده است انتخاب مي شود، به صورتي که مي توان از اين بخش، استنباطهايي درباره کل جامعه بدست آورد. انتخاب تعدادي از افراد، حوادث و اشياء از يک جامعه تعريف شده به عنوان نماينده آن جامعه است. اولين قدم در نمونه گيري تعريف جامعه مورد نظر است و هدف نوعي نمونه گيري است که تمام افراد جامعه تحت انتخاب شدن شانس برابر داشته باشند.
نمونه گيري مشتمل بر گزينش واحد ها به روشي سيستماتيک و در نتيجه به صورت غير تصادفي است. منظور از از اين نوع نمونه گيري معمول، پخش کردن واحدها بطور يکنواخت بر روي چارچوب است. نمونه گيري منظم براي انتخاب يک نمونه از يک جامعه تعريف شده به کار مي رود.
روش نمونه گيري در اين تحقيق نمونه گيري سيستماتيک منظم مي باشد.
1 ـ 13 ـ روش تجزيه و تحليل اطلاعات
جهت تجزيه و تحليل اطلاعات و داده هاي بدست آمده، با توجه به فرضيه هاي تحقيق از تحليل کيفي و کمي استفاده شده است. از نرم افزار EXCEL, SPSS, GIS استفاده شده است.
1 ـ 13 ـ 1 ـ شيوه تحليل کيفي
تحليل کيفي در بسياري از زمينه هاي جغرافيايي انساني کاربرد دارد. دو سوال اساسي که محققان کيفي پاسخ مي گويند، مربوط به ساختارهاي اجتماعي و تجربه هاي فردي است( هاي، 1388، 24 ). در تحقيق حاضر اطلاعاتي که از روستاهاي مورد مطالعه بدست آمده با استفاده از منطق و استدلال عقلي مورد تحليل کيفي قرار مي گيرند.
1 ـ 13 ـ 2 ـ شيوه تحليل کمي
اين شيوه که به روش تجزيه و تحليل آماري نيز شهرت دارد، در مورد داده هاي کمي کاربرد دارد. در تحقيق حاضر، جهت تحليل کمي داده ها از روش هاي آمار توصيفي و آمار استنباطي استفاده شده است.
1 ـ 13 ـ 2 ـ 1 ـ آمار توصيفي
آمار توصيفي شامل ابزارها و روش هايي براي توصيف مجموعه اي از مشاهدات است( نايبي، 1388، 8 ). در تحقيق حاضر از روش هاي آماري توصيفي جداول توزيع فراواني، استفاده شده است.
1 ـ 13 ـ 2 ـ 2 ـ آمار استنباطي
آمار هاي استنباطي معمولا براي آورد جامعه و فرضيه آزمايي به کار گرفته مي شود. در تحقيق حاضر از آماره هاي ضريب همبستگي شامل اسپرمن، آمار t تک نمونه، خي دو،( کاي اسکوار)، وي کرامر و فريدمن استفاده شده است.
1 ـ 14 ـ موانع تحقيق
مهمترين موانع تحقيق حاضر مربوط به موارد زير مي باشد
1 ـ کمبود آمار و اطلاعات دقيق در مورد تعداد افرادي که اعتبارات دريافت کرده اند ؛
2 ـ مشکلات بسيار زياد در پيدا کردن آدرس محل زندگي افراد وام گيرنده براي پر کردن پرسش نامه ؛
3 ـ عدم تمايل به همکاري با پژوهشگران در ادارات و نهادهاي اجرايي و نيز مسؤلين منطقه و عدم پاسخگويي به سؤالات و پرسشهاي مربوطه، به دلايل مختلف ؛
3 ـ کمبود امکانات و بودجه کافي در جهت به انجام رساندن پژوهش؛
شکل شماره 1 ـ 1 : مراحل تحقيق
مقدمه
اگر چه علم به وسيله داده ها پيش مي رود، اما براي تعيين داده هاي علمي به مباني نظري قوي نياز است. مباني نظري در راستاي ساخت چارچوب نظري و فرضيه هاي مطرح شده، از طريق قياس که در آن پژوهشگر از امور کلي تر به امور خاص تر پيش مي رود و کار خود را با نظريه يا نظريه هايي راجع به موضوع مورد بررسي شروع مي کند، کاربرد گسترده اي دارد (ميرزايي،1389، 131). وجود چارچوب نظري در تحقيقات علمي به عنوان پايه اي است که تمام تحقيق بر روي آن تکيه مي کند(خاکي،1384، 30). وجود مباني نظري تحقيق باعث مي شود، تحقيق در خلا فلسفي صورت نگيرد، همچنين تدوين پايان نامه پژوهش ها را توجيه مي کند. از طرفي ديگر، ايجاد درک مناسبي از نوشته هاي نظري باعث مي شود، محقق در فرايند جمع آوري داده ها، اطلاعات غير ضروري را گردآوري نکرده، داده هاي بدست آمده از کار ميداني نسبتاً جامع باشد(چراغي،1390، 19).
2 ـ 1 ـ معاني و مفاهيم اشتغال و خود اشتغالي
شغل عبارت است از تعهدي که انسان در مقابل مؤسسه اي براي انجام تکاليف دراز مدت مي کند و در ضمن از طريق آن امرار معاش مي نمايد. شغل، علاوه بر اينکه تعهدات دراز مدت و امرار معاش را در بر دارد، به قول ماکس وبر براي فرد شاغل مقام و شأن خاصي از نظر اجتماعي ايجاد مي کند که تعيين کننده شخصيت اجتماعي اش نيز است( جمشيدي،1391، 9). اشتغال از ديدگاه کلان اقتصادي از جنبه هاي مختلفي همچون درآمدزايي، توليد و کارآفريني، توسعه دانش و فناوري و غيره اهميت دارد و از ديدگاه اجتماعي نيز به انسان منزلت، جايگاه و موقعيت اجتماعي و حس اعتماد به نفس مي بخشد. مشغول به کار شدن و استفاده از نيروي ذاتي، مهارتها و دانش و مديريت شخصي براي شروع به کار و به انجام رساندن فعاليت مشخص گروه خاصي نيست. مردان و زنان در يک جامعه مي توانند با موقعيت هاي کاري که براي آنان فراهم مي شود و يا خود خلق مي کنند، به اشتغال بپردازند و در عين حال آن را تحت تأثير قرار دهند( پاسبان، 1385، 165ـ153). به عبارت ديگر اشتغال را مي توان به لحاظ اهميت در ابعاد علمي شخصيت انسان منشأ هويت و ابزار رسيدن به سعادت نوع بشر به شمار آورد( طيبي و همکاران، 1389، 1).
2 ـ 1 ـ 2 ـ خود اشتغالي
مفهوم خود اشتغالي معادل اصطلاح ” کار براي خود ” مي باشد. از اين رو خود اشتغالي نوعي اشتغال در بخش غير مزد بگيري است که فرد شاغل با اتکاء به توان شخصي، ابتکار و خلاقيت خود به کارهاي توليدي و خدماتي و در نتيجه کسب درآمد مي پردازد( شاه آبادي و خاتمي، 1392، 92). خود اشتغالي مفهومي در برابر دگر اشتغالي است و بر کار کردن و کسب درآمد براي خود دلالت مي کند. در اين نوع اشتغال، ميزان درآمد شاغل ثابت نيست و به سودآوري فعاليت تجاري و خدماني وي بستگي دارد. خود اشتغالي فرصتي براي ارتقاي حرفه اي از طريق کسب و کار بيشتر يا کسب جايگاه اجتماعي بالاتر است. خود اشتغال ممکن است کارگاه داشته باشد و به تنهايي در آن کار کند يا افراد ديگري را به استخدام درآورد. به هر حال، خود شاغل در بنگاه غير سهامي کار مي کند. وي به اتکاي توان شخصي، ابتکار و خلاقيت خود به کارهاي توليدي، خدمات فني و در نتيجه کسب درآمد مي پردازد. شاغل به تدريج آماده کسب توانايي لازم براي ورود به بازارهاي بزرگتر مي شود و به رشد اشتغال و کار آفريني در جامعه کمک مي کند. از اين رو، خود اشتغالي هر نوع فعاليت توليدي و خدماتي مولد ارزش افزوده اقتصادي در بخش هاي مختلف اقتصادي و به صورت غير مزد بگيري است( عباسي و آريانفر، 1387، 5 ). تمام مشاغل موجود در بخش غير مزد بگيري شامل همه افرادي که در زمينه هاي صنعتي، کشاورزي، خدمات براي خود کار مي کنند، در محدوده فعاليت هاي خود اشتغالي قرار دارند. به عبارت ديگر، همه آنهايي که براي خود و به حساب خود کار مي کنند و تابعيت اقتصادي از کار فرما ( اعم از بخش هاي دولتي يا خصوصي ) ندارند، خود اشتغال محسوب مي شوند، از اين رو، خود اشتغالي به عنوان کار مستقل و غير تابع پديده هاي جديد در اقتصاد نيست و ريشه اي عميق در فرهنگ کهن جوامع بشري دارد. بر اين اساس، خود اشتغالي و کار براي خود، زمينه ساز رشد اشتغال آزاد و کار آفريني در جامعه است. خود اشتغالي به لحاظ انعطاف پذيري ساعات کار و استقلال در شرايط کار، مي تواند مورد استقبال قرار گيرد( قوامي، 1382، 64).
بازار کار به دليل تأثير پذيري و تأثير گذاري از ساير بازارهاي اقتصادي، به عنوان بازارهاي مهم در اقتصاد مطرح مي باشد. موضوع بازار کار در اقتصاد ايران به دلايل مختلف اقتصادي و اجتماعي، از عدم تعادل حکايت دارد، به طوري که طي دهه اخير، عرضه نيروي کار بر تقاضاي آن فزوني داشته و اين شکاف به تدريج افزايش يافته است که نتيجه آن بحران بيکاري و فقدان وجود اشتغال مناسب براي نيروي کار به ويژه جوانان و فارغ التحصيلان دانشگاهي است. لذا در متغيرهاي تأثير گذار بر اين بازار، تعداد جمعيت فعال و ميزان سطح تحصيلات ( با سوادي ) مي باشد، بر همين اساس، يکي از مقولات مهم که در چارچوب سياست هاي بازار کار مد نظر اکثر کشورهاي جهان بوده است، برنامه هاي خود اشتغالي و اعتبارات خرد براي رويارويي با بيکاري است و اگر شاغلين را به دو بخش دستمزد بگير و خود اشتغال تقسيم کنيم، فردي که هزينه هاي زندگي خود را از طريق کسب و کار و فعاليت خود پوشش مي دهد و حقوق و دستمزدي از شخص يا سازمان ديگري دريافت نمي کند، خود اشتغال محسوب مي شود و به بخش خود اشتغالي تعلق دارد( مانند پزشکان، صاحبان بقالي، سوپر مارکت، آرايشگران، صنعتگران کوچک، مهندسان، رستوران داران، ورزشکاران و برنامه ريزان کامپيوتر اعم از زن و مرد ) و در صورتي که فرد از کار فرما يا سازماني، حقوق و مزايايي دريافت کند، به بخش