پایان نامه با کلید واژه های بخش صنعت، کارشناسان، کسب و کار

نوامبر 28, 2018 0 By admin3

نمايند اين است که درآمد کافي با ايجاد مشاغل وابسته به کشاورزي نمي توانستند داشته باشند ، علي رغم اين که روستاهاي مورد مطالعه داراي آب و هوا و خاک مناسب براي کشاورزي مي باشد اما به دليل عدم وجود بازار هاي مناسب براي فروش محصولات و کاهش قيمت محصولات به هنگام فصل برداشت و همچنين کم محصول بودن انواع بذرهايي که در اختيار کشاورزان قرار دارد، افراد را وادار نموده است که به ايجاد شغل در بخش خدمات بپردازند.، و علت پايين بودن درصد شغل هاي ايجاد شده در بخش صنعت عدم وجود سرمايه کافي براي ايجاد کسب و کار در اين بخش مي باشد زيرا روستايياني که در فقر و بيکاري به سر مي برند و هيچ پس اندازي از قبل براي خود ندارند نمي توانند از عهده هزينه هاي ايجاد شغل در بخش صنعت بر آيند. طبق نظر سنجي که از افراد وام گيرنده صورت گرفته است از 271 نفري که توانسته بودند شغل ايجاد نمايند، 235 نفر( 86,7 درصد ) به سرمايه مجدد براي گسترش شغل خود نيازمند هستند.
جدول شماره (19-4 )نوع اشتغال ايجاد شده توسط دريافت کنندگان وام
نوع شغل
تعداد
درصد
فراواني تجمعي
سوپر مارکت
39
14,40
14,40
تعمير گاه ماشين کشاورزي
5
1,84
16,24
خياطي
34
12,55
28,79
آرايشگاه
34
12,55
41,34
پرورش گاو
31
11,43
52,77
پرورش اردک
27
10
62,77
خدمات کامپيوتري
17
6,3
69,07
تعميرگاه موتور سيکلت
6
2,21
71,28
کاشت غلات
44
16,25
87,53
قصابي
1
37/.
87,9
خريد ابزار آلات کشاورزي
6
2,21
90,11
کافه سنتي
6
2,21
92,32
نجاري
7
2,51
94,83
باغداري
14
5,17
100
جمع
271
100
100
منبع: يافته هاي تحقيق
نمودار(8-4)نوع اشتغال ايجاد شده توسط وام گيرندگان
منبع: يافته هاي تحقيق
جدول شماره(20-4 ) نوع اشتغال ايجاد شده توسط دريافت کنندگان وام در بخش کشاورزي
ايجاد شغل در بخش کشاورزي
تعداد
درصد
فراواني تجمعي
کاشت غلات
44
48,35
48,35
باغداري
14
15,38
63,73
خريد ابزار آلات کشاورزي
6
6,59
70,32
پرورش اردک
27
29,67
100
جمع
91
100
100
منبع: يافته هاي تحقيق
جدول شماره (21-4 )نوع اشتغال ايجاد شده توسط دريافت کنندگان وام در بخش خدمات
ايجاد شغل در بخش خدمات
تعداد
درصد
فراواني تجمعي
سوپر مارکت
39
27,46
27,46
خياطي
34
23,94
51,40
آرايشگري
34
23,94
75,34
خدمات کامپيوتري
17
11,97
87,31
تعميرگاه موتورسيکلت
6
4,23
91,54
تعميرگاه ماشين آلات کشاورزي
6
4,23
95,77
کافه سنتي
5
3,52
99,29
قصابي
1
0,70
100
جمع
142
100
100
منبع: يافته هاي تحقيق
جدول شماره (22-4) نوع اشتغال ايجاد شده توسط دريافت کنندگان وام در بخش صنعت
ايجاد شغل در بخش صنعت
تعداد
درصد
فراواني تجمعي
گاوداري
31
81,58
81,58
نجاري
7
18,42
100
جمع
38
100
100
منبع: يافته هاي تحقيق
4 ـ 3 ـ 3 ـ افراد وام گيرنده اي که با دريافت وام شغل گذشته خود را توسعه داده اند
نتايج تحقيق نشان مي دهد که از ميان 320 نفر دريافت کننده وام 271 نفر شغل ايجاد نموده اند که از اين تعداد 126 نفر( 46,4 درصد ) از قبل شغلي داشته اند و توانسته اند با دريافت وام شغل خود را توسعه و گسترش دهند و 145 نفر( 53,6 درصد ) از قبل شغلي نداشته و شغل جديد ايجاد نموده اند.
جدول شماره (23-4)افراد وام گيرنده اي که با دريافت وام شغل گذشته خود را توسعه داده اند
توسعه شغل
تعداد
درصد
فراواني تجمعي
شغل خود راتوسعه دادند
126
46,4
46,4
شغل خود را توسعه ندادند
145
53,6
100
جمع
271
100
100
منبع: يافته هاي تحقيق
نمودار(9-4)درصد افراد وام گيرنده که شغل خود را توسعه داده اند
منبع: يافته هاي تحقيق
4 ـ 3 ـ 4 ـ ميزان توسعه شغل افراد دريافت کننده وام
نتايج بررسي ها در مورد ميزان توسعه شغل توسط طيف ليکرت نشان مي دهد که از 126 نفر از کساني که توانسته بودند شغل خود را توسعه بدهند، 72 نفر ( 57,15 درصد )، زياد و40 نفر( 31,74 درصد ) توانسته اند خيلي زياد شغل خود را توسعه دهند و 3 نفر ( 2,38 درصد ) خيلي کم شغل خود را توسعه داده اند.
جدول (24-4) ميزان توسعه شغل گذشته وام گيرندگان
ميزان توسعه شغل
تعداد
درصد
فراواني تجمعي
خيلي کم
3
2,38
2,38
کم
*
*
*
متوسط
11
8,73
11,11
زياد
72
57,15
68,26
خيلي زياد
40
31,74
100
جمع
126
100
100
منبع: يافته هاي تحقيق
نمودار(10-4)ميزان توسعه شغل گذشته توسط وام گيرندگان
منبع : يافته هاي تحقيق
نتايج تحقيق نشان مي دهد که از 36 نفر از وام گيرندگان که توانسته بوده اند شغل ايجاد نمايند يا شغل گذشته خود را توسعه بدهند براي گسترش فعاليت هاي خود به سرمايه مجدد که همان دريافت وام است نيازمند مي باشند.
جدول شماره(25-4)تعداد وام گيرندگاني که براي توسعه شغل خود به سرمايه مجدد نياز دارند
نيازمند سرمايه مجدد
تعداد
درصد
فراواني تجمعي
بله به سرمايه مجدد نيازمنديم
36
13,3
13,3
خيربه سرمايه مجدد نيازمند نيستيم
235
86,7
100
جمع
271
100
100
منبع: يافته هاي تحقيق
4 ـ 4 ـ مراکز پرداخت تسهيلات به وام گيرندگان
نتايج بررسي نشان مي دهد که در طي سال هاي 85 تا 91 بيشترين وام هاي خود اشتغالي توسط کميته امداد با 42,2 درصد و بعد از آن توسط صندوق مهر امام رضا با 35,3 درصد پرداخت شده است.
جدول شماره (26-4)مراکز پرداخت تسهيلات به وام گيرندگان
مراکز پرداخت وام
تعداد
درصد
فراواني تجمعي
صندوق مهر امام رضا(ع)
99
31
31
کميته امداد
114
35,6
66,6
بهزيستي
54
16,9
83,5
بانک
53
16,5
100
جمع
320
100
100
منبع: يافته هاي تحقيق
نمودار(11-4)مراکز پرداخت تسهيلات
منبع: يافته هاي تحقيق
4 ـ 5 ـ نظرات دريافت کنندگان وام در مورد ميزان سرمايه لازم براي ايجاد شغل
لازم به ذکر است که در اين قست نظرات شخصي دريافت کنندگان وام براي ايجاد يک شغل در بخش هاي ( صنعت، خدمات،کشاورزي ) در نواحي روستايي بيان شده است. البته نظرات کارشناسان پرداخت کننده وام خود اشتغالي نيز با نظرات افراد همسويي داشته و طبق آيين نامه جديد و پيشنهاد دولت از سال 93 وام هاي مشاغل خانگي و خود اشتغالي بسته به طرح توجيهي افراد که ايجاد کارآفريني نمايند و مورد قبول متوليان امر قرار گيرد از 10 تا 100 ميليون مي باشد.و وام هاي 10 ميليوني در سال حاضر به 20 ميليون افزايش يافته است.
طبق نتايج تحقيق، طبق نظرات دريافت کنندگان وام براي ايجاد يک شغل در بخش کشاورزي در سال 93 از 320 نفر 41,25 درصد به مبلغ 20 ميليون به بالا اشاره نموده اند و 33,12 درصد به مبلغ 15 تا 20 ميليون اشاره نموده اند، و علت اين امر را هزينه بر بودن مراحل کاشت، داشت، برداشت در سال حاضر مي دانند، به خصوص گران بودن هزينه کارگران که باعث شده کشاورزان تمايل زيادي به داشتن ابزار آلات کشاورزي در مراحل کاشت و برداشت داشته باشند و نظر آنان اين است که اگر مقدار وام هاي دريافتي به ميزاني باشد که جوانان بتوانند حداقل يکي از ماشين هاي کاشت يا برداشت را تهيه کنند در طول ساليان متمادي سود بيشتري از اين بخش نصيب آنان خواهد شد.
جدول شماره (27-4)نظرات دريافت کننده وام در مورد ميزان سرمايه لازم براي ايجاد شغل در بخش کشاورزي
بخش کشاورزي
تعداد
درصد
فراواني تجمعي
10 تا 15 ميليون تومان
82
25,63
25,63
15 تا 20 ميليون تومان
106
33,12
58,75
20 به بالا
132
41,25
100
جمع
320
100
100
منبع: يافته هاي تحقيق
نتايج تحقيق از بررسي هاي نظرات دريافت کنندگان وام در مورد سرمايه لازم براي ايجاد شغل در بخش خدمات در سال 93 به اين صورت است که از 320 نفر 58,44 نفر به مبلغ 20 ميليون به بالا اشاره نموده اند و 11,56 درصد به مبلغ 10 تا 15 ميليون اشاره نموده اند.
جدول شماره (28-4)نظرات دريافت کننده وام در مورد ميزان سرمايه لازم براي ايجاد شغل در بخش خدمات
بخش خدمات
تعداد
درصد
فراواني تجمعي
10 تا 15 ميليون تومان
37
11,56
11,56
15 تا 20 ميليون تومان
96
30,0
41,56
20 به بالا
187
58,44
100
جمع
320
100
100
منبع: يافته هاي تحقيق
نتايج تحقيق نشان مي دهد که از ميان نظرات دريافت کنندگان وام براي ايجاد شغل در بخش صنعت از 320 نفر 251 نفر (78,43 درصد ) به مبلغ 20 ميليون به بالا اشاره نموده اند.
جدول شماره (29-4)نظرات دريافت کننده وام در مورد ميزان سرمايه لازم براي ايجاد شغل در بخش صنعت
بخش صنعت
تعداد
درصد
فراواني تجمعي
10 تا 15 ميليون تومان
16
5,0
5,0
15 تا 20 ميليون تومان
53
16,57
21,57
20 به بالا
251
78,43
100
جمع
320
100
100
منبع: يافته هاي تحقيق
4 ـ 6 ـ افرادي که وام هاي دريافتي را غير از اهداف منعقد شده مصرف نموده ائد
نتايج تحقيق نشان مي دهد که از 320 نفر افراد مصاحبه شونده دريافت کننده وام تنها 49 ( 15 درصد )نفر نتوانستند موفق به ايجاد شغل شوند، و وام هاي دريافتي را غير از اهدافي که براي گرفتن وام بيان کرده بودند مصرف نمودند.
جدول شماره (30-4)افرادي که وام هاي دريافتي را غير از اهداف منعقد شده مصرف نموده ائد
وام را غير از اهداف منعقد شده استفاده نموده ايد
تعداد
درصد
فراواني تجمعي
بله
49
15,0
15,3
خير
271
85,0
100
جمع
320
100
100
منبع: يافته هاي تحقيق
4 ـ 7 ـ نظر وام گيرندگان در مورد افزايش کارايي وام ها
نتايج تحقيق نشان مي دهد که از بين نظرات وام گيرندگان در مورد افزايش کارايي وام ها، افزايش سطح تسهيلات براي هر متقاضي با ( 58,1 درصد )، و نظارت بيشتر بانک ها بر طي مصرف وام توسط متقاضيان با ( 24,1 درصد ) بيشترين عواملي بودند که وام گيرندگان براي بهتر عمل کردن کارايي وام بيان نموده اند.
جدول شماره (31-4)نظر وام گيرندگان در مورد افزايش کارايي وام ها
نظرات وام گيرندگان
تعداد
درصد
فراواني تجمعي
نطارت بيشتر بانک ها بر طي مصرف وام توسط متقاضيان
77
24,1
24,1
افزايش سطح تسهيلات براي هر متقاضي
186
58,1
82,2
افزايش مهلت باز پرداخت
26
8,1
90,3
پرداخت به موقع و يک جا وام به متقاضيان
31
9,7
100
جمع
320
100
100
منبع: يافته هاي تحقيق
4 ـ 8 ـ ميزان نظارت مسؤلين امر بعد از اعطاي اعتبارات
ميزان نظارت بر مصرف اعتبارات، از عوامل مؤثر بر کاهش انحرافات بر مصرف وامهاي خود اشتغالي در ايجاد شغل توسط وام گيرندگان مي باشد.طبق نتايج بدست آمده در منطقه مورد مطالعه، 86,88 درصد از اعتبارات 3 بار و کمتر در طول مصرف وام مورد نظارت قرار گرفته اند و تنها 13,12 درصد اعتبارات 4 بار بيشتر در طول مصرف وام مورد نظارت قرار گرفته اند.
جدول شماره (32-4)نظارت صورت گرفته در طي مصرف وام توسط مسؤلين
دفعات نظارت
تعداد
درصد
فراواني تجمعي
يک بار
58
18,13
18,13
دو بار
161
50,31
68,44
سه بار
59
18,44
86,88
چهار بيشتر
24
7,5
94,38
ساير
18
5,62
100
کل
320
100
100
منبع: يافته هاي تحقيق
4 ـ 9 ـ عمده ترين مشکلات وام از نظر دريافت کنندگان وام
از نظر دريافت کنندگان وام مشکلات زيادي براي دريافت وام وجود دارد که از ميان مشکلات ، ارائه ضامن کارمند جهت ضمانت از 320 نفر مورد مصاحبه شونده 103 نفر( 32,2 درصد )، پايين بودن ميزان تسهيلات 93نفر ( 29,1 درصد )، اجبار به ارائه وثيقه به بانک 65 نفر ( 20,3 درصد)، طولاني بودن زمان اداري فرايند اخذ وام 59 نفر( 18,4 درصد )