پایان نامه با کلید واژه های بهره بردار

نوامبر 28, 2018 0 By admin3

ها و سيلاب ها به دريا حمل و در مصب آنها انباشته مي شوند. فرسايش حاصل از امواج دريا دانه هاي درشت سنگريزه را به ماسه هاي دانه ريز مبدل نموده و با حرکت و فشار امواج آنها را در شيب تندتري نسبت به جلگه مسطح، و پشت سر خود قرار مي دهند. اين ماسه ها که در سطح بالاتري نسبت به آب دريا قرار گرفته اند، زهکشي شده و نسيم دريا آنها را خشک و آزاد مي نمايد( اصلاح عرباني، 1381، 270 ).
خاک هاي منطقه کوهستاني اين شهرستان به تناسب سنگ مادر و ارتفاع آن متفاوت هستند. منشاً پيدايش خاک هاي کوهپايه اي و کوهستاني عموماً سنگهاي آهکي و رسوبي هستند اين خاک ها به تناسب شرايط اقليمي و ارتفاعي خصوصيات متفاوتي دارند. در نواحي کوهپايه اي خاک هاي قهوه اي جنگلي به دليل وجود جنگل هاي پهن برگ خزان در آميخته با خاکبرگ ( هوموس ) هستند و خاک هاي کوهپايه اي نسبت به خاک هاي کوهستاني مراحل تشکيل تندتري دارند. قشر بالايي آن معمولاً با لايه هاي نازکي از خاکبرگ پوشيده شده است. به دليل دارا بودن پوشش گياهي تخريب و فرسايش آن کمتر از نواحي کوهستاني است. منشاً خاک هاي کوهستاني اين شهرستان مستقيماً با سنگ مادر زيرين خود مربوط است.
خاک هاي کوهستاني به دليل شيب تند زمين، ضخامت ناچيزي دارند. از اين رو استعداد زراعي آنها بسيار پايين است. بخش وسيع کوهستاني منطقه اعم از آنجايي که فاقد جنگل بوده و به صورت علفزارهاي کوهستاني در آمده اند با آنهايي که داراي پوشش جنگلي هستند، کماکان به دليل شيب زياد و کمبود آب استفاده زراعي ناچيزي دارند( احمدي، 1383، 50 ).
خاک هاي منطقه به علت واقع بودن در جهت شمالي البرز و شرايط بيو لوژيکي و توپوگرافي مستعد رويشگاه جنگلي را با تيپ هاي گياهي مختلف فراهم آورده اند. اراضي اطراف رودخانه داراي خاکهايي عميق به رنگ قهوه اي مايل به خاکستري با بافت سنگين که بر روي طبقه اي به رنگ خاکستري تيره با بافت متوسط لوم قرار گرفته اند. که بيانگر فعاليت خوب بيولوژيکي مي باشد. علت تيره بودن رنگ خاک در اين محدوده به خاطر وجود مواد آلي و هوموس فراوان مي باشد( عفيفي ثابت، 1389، 40 ).
3 ـ 1 ـ 7 ـ پوشش گياهي:
مناطق کوهپايه هاي شهرستان لنگرود از جنگلهاي نوع بلوط، راش و شمشاد، که با جنگلهاي اروپا بخصوص بالکان وابستگي و شباهت دارد، پوشيده شده است. با اين توضيح که قسمت عمده اي از جنگلهاي بخش پايکوهي تراشيده شده و به باغات چاي تبديل شده است.
در تمام شهرستان لنگرود جامعه رويشي بلوط و شمشاد وجود دارد. اين مجموعه مختص دشتهاي کرانه درياي خزر بوده که داراي خاک ماسه اي و قابل نفوذ مي باشد. اين خاکها بر اثر بادهاي مرطوب که از دريا بسوي خشکي مي وزند، تشکيل شده اند. در اين جامعه جنگلي و پر پشت دو اشکوب تشخيص داده مي شود که اشکوب اول شامل درختان بلند و اشکوب دوم شامل درختان متراکم و مرکب مي باشد. شاليزارهاي برنج در بخش جلگه اي شهرستان مورد مطالعه به شکل گسترده اي وجود دارند.(شکر گزار، 1385 ،12)
3 ـ 1 ـ 8 ـ جنگل
جنگل به صورت انبوه و بيشتر در دامنه هاي شمالي و کو هپايه اي اطراف شهر مشاهده مي شود. اين جنگلها جزو جنگل هاي انبوه کشور است و شامل درختاني از نوع ارس، ممرز، راش، بلوط، لرک، آزاد، توسکا، شمشاد و زيتون مي باشند. علاوه بر اين انواع درختان ديگر به صورت پراکنده، در جنگل هاي شهرستان لنگرود و در ارتفاعات ديده مي شوند که عبارتند از: افرا، نارون، شاه بلوط و چند نوع ديگر.(عفيفي ثابت، 1389، 36)
شهرستان لنگرود داراي 11,671 هکتار جنگل مي باشد.براي جنگلهاي اين شهرستان در قالب سه سري به نامهاي پانو، دهجان و خرما، در حوزه هاي آبخيز 25 و 26 طرح تهيه شده و از سال شروع طرح، فضاي بسيار زيادي از جنگلهاي مخروبه منطقه جنگلکاري. احيا گرديده است. طرح جنگلکاري پانو با مساحت 3945 هکتار به 30 محوطه کاري تقسيم شده و از سال 1367 بهره برداري از آن آغاز گرديده است. حدود 2666 هکتار آن عرصه قابل بهره برداري است و بقيه با مساحت 1279 هکتار به علت شيب زياد و عمق خاک حفاظتي مي باشد. اکثريت سطح جنگلهاي اين سري بين 300 تا 900 متر واقع شده و حداکثر ارتفاع آن از سطح دريا 1500 متر است.
طرح جنگلداري دهجان با مساحت 2512 هکتار به 54 قطعه تقسيم شده که ارتفاع بين 100 تا 1400 متر از سطح دريا قرار دارد. گونه هاي جنگلي آن شامل ممرز، توسکا، خرمندي و راش مي باشد.
طرح جنگلداري خرما مساحتي برابر با 2626 هکتار دارد که 1509 هکتار قابل بهره برداري است. شيب متوسط جنگلها در اين طرح حدود 45 تا 50 درصد است. وجود تعدادي يال و دره در اين بخش شرايط اکولوژيکي متنوعي را به وجود آورده است. جنگلهاي آن در ارتفاع 150 تا 1130 متري از سطح دريا قرار دارند. اکثريت درختها و تيپ غالب جنگل را گونه ممرز تشکيل داده اند ولي گونه هاي ديگري از قبيل انجيلي، ليلکي، خرمندي و لرک نيز در اين قسمت وجود دارند.( معاونت و برنامه ريزي، 1390، 1796ـ 1795 ).
3 ـ 1 ـ 9 ـ مراتع( چمنزار)
مرتع به صورت چمنزارهاي دائمي و سرسبز وجود دارد و بيشتر در قسمتهاي جلگه اي و هموار و در نواحي مرتفع کوهستاني ديده مي شود( عفيفي ثابت،1389 ، 36).
شهرستان لنگرود در مجموع حدود 3676 هکتار مرتع دارد. اين مراتع از نظر مرغوبيت به سه درجه 1، 2 و 3 تقسيم مي شوند. مساحت هر يک از آنها بدين قرار است:
1ـ مراتع درجه 1 در حدود 650 هکتار، اين مراتع از نظر علوفه دهي و خوش خوراکي بر دو درجه ديگر برتري دارد.
2ـ مراتع درجه2، که اکثريت مراتع شهرستان را شامل مي شود 2826 هکتار.
3ـ مراتع درجه 3، که مساحت آنهانسبت به دو نوع ديگر چندان قابل توجه نمي باشد 200 هکتار است.
مراتع لنگرود شامل شير چاک، سعيد سرا، قاضي دشت و چهل دشت است. از دو راه اصلي مي توان به مراتع مزبور دست يافت: يکي از مسير لاهيجان و سياهکل و ديگري از راه لنگرود و املش.
گونه هاي علفي که در مراتع اين شهرستان رويش دارند عبارتند از: بروموس، نيستوکا، آستراگالوس و لوليوم( معاونت و برنامه ريزي، 1390، 1796 ).
3 ـ 1 ـ 10 ـ محيط زيست
شهرستان لنگرود به علت داشتن مناطق جنگلي و جلگه اي داراي انواع جانوران و پرندگان متنوع است. در مناطق جنگلي آن به خصوص در ارتفاعات لات و ليل و تيکسر جانوراني از قبيل پلنگ، خرس قهوه اي و گربه جنگلي زيست مي کنند و پرندگان مهاجر در فصول سرد به مناطق ساحلي و تالابي آن روي مي آورند.
منطقه شکار ممنوع چاف، با وسعت 700 هکتار، يکي از مناطق حفاظت شده شهرستان لنگرود است که در سال 1380 منطقه شکار ممنوع اعلام گرديد. اين منطقه که تالابي و نيزار است محل زمستان گذر انواع پرندگان مهاجر و مرغابي سانان مي باشد.
استخر طبيعي کيا کلايه، اين آبگير طبيعي با پوشش گياهي نيزار در گذشته هاي نه چندان دور محل زمستان گذر پرندگان مهاجر بود، اما امروزه به دليل گسترش شهر و واقع شدن آن در مرکز شهر، ارزش زيستگاهي خود را از دست داده، بخشي از آن به شاليزار تبديل شده و بخشي نيز مورد ساخت و ساز قرار گرفته است که همچنان ادامه دارد.
3 ـ 1 ـ 11 ـ رودخانه ها:
شبکه آبهاي جاري در سطح شهرستان لنگرود جز حوضه هاي شرق گيلان است. ويژگي هاي آبدهي رودخانه هاي شهرستان لنگرود به شدت تحت تأثير و ويژگي هاي اقليمي و توپوگرافي منطقه است. به نحوي که طول رودخانه کوتاه بوده و وسعت حوضه آبريز آنها چندان وسيع نيست. بارندگي به نسبت متوسط سالانه کشور بسيار زياد بوده ( بيش از 1000 ميلي متر ) و بيشتر به فصل پاييز تعلق دارد، حداکثر دبي نيز در مهرماه اندازه گيري شده است که نشانگر رژيم باراني رودخانه هاي آن است. از مهرماه تا اسفند ماه دبي با آهنگ ملايمي کاهش يافته و از اسفندماه مجدد افزايش مي يابد و در فروردين ماه به اوج خود مي رسد. منتهي حداکثر کمتر از دبي اوج مهرماه است( 4/14% ) که نشانگر تشديد ذوب برفهاي ارتفاعات است. از اين زمان دبي کاهش تدريجي يافته تا به حداقل خود در خرداد ماه ( 7/4% ) مي رسد.
به طور کلي رودخانه ها مهمترين منبع تأمين کننده آب مورد نياز کشاورزي محسوب مي گردند که به عنوان عمده ترين بخش فعاليت اقتصادي و تأمين معاش ساکنين اين شهرستان جايگاه بس مهم دارند، مهمترين رودهايي که در اين محدوده جريان دارند عبارتند از: رودخانه شلمانرود، بارکيلي رود و لنگرود رودخان که از ميان اين سه رود تنها لنگرود رودخان از مرکز شهر عبور مي کند( عفيفي ثابت،1389 ،43 ).
3 ـ 1 ـ 11 ـ 1 ـ رودخانه شلمانرود
اين رودخانه مهمترين رودخانه دائمي شهرستان لنگرود مي باشد. اين رودخانه از دو شاخه بارليکي رود و شلمانرود تشکيل شده است مساحت اين حوضه آبريز در حدود 392 کيلومتر مربع اندازه گيري شده سرشاخه شلمانرود از کوههاي هلودشت، خرکال، تانيش کوه با ارتفاع حدود 244 متر سرچشمه گرفته رژيم اين رودخانه برفي و باراني بوده و داراي دو دبي پيک ( زمان پر آبي ) در بهار و پاييز است. متوسط سالانه حجم آب جاري در آن 248 ميليون متر مکعب است .اين رودخانه داراي دو ايستگاه هيدرومتري بوده که در جدول پايين مشخصات آن آورده شده است
جدول شماره ( 8 ـ 3 )ايستگاه هيدرومتري
ايستگاه
ارتفاع( متر)
وسعت حوضه آبريز ( کيلومترمربع)
طول جغرافيايي
دبي متوسط سالانه متر مکعب بر ثانيه
سال تأسيس
کل چال
150
135
7 50
76/2
1363
شلمان
صفر
362
13 37
6/7
1344
منبع: ( سازمان آب منطقه اي استان گيلان 1393)
3 ـ 1 ـ 11ـ 2 ـ رود خانه بارکيلي رود
شاخه فرعي از رودخانه شلمانرود محسوب مي شود و از بخش جنوبي حوضه شلمانرود سر چشمه مي گيرد. وسعت حوضه آبريز آن 184 کيلومتر بوده و از بلندترين نقطه با ارتفاع 1585 متر جاري مي شود. طول اين شاخه 27 کيلومتر بوده و داراي رژيم باراني است. جريان پايه اين رودخانه کمتر از شاخه اصلي شلمانرود است. ولي حجم سيلابها بيش از شاخه شلمانرود اندازه گيري شده است بر روي اين رودخانه هيچ ايستگاه اندازه گيري دبي آب احداث نشده است. اين رودخانه حوالي روستاي خرشتم به شاخه اصلي شلمانرود مي پيوندد. در جدول شماره (9 ـ 3) متوسط دبي ماهانه مشاهده مي شود که از مردادماه شروع به افزايش نموده ودر مهر ماه به بالاترين حد خود مي رسد.
جدول شماره(9 ـ 3 ) معدل بارندگي ماهانه ايستگاههاي کلچال و شلمان و ضريب همبستگي آنها بادبي متوسط ماهانه
ماهها
مهر
آبان
آذر
دي
بهمن
اسفند
فروردين
ارديبهشت
خرداد
تير
مرداد
شهريور
کلچال
25/35
62/109
81/97
06/96
19/74
5/81
25/64
69/69
87/56
25/75
24/128
66/0
شلمان
4/166
94/165
97/143
09/95
83/85
79/89
51/59
17/61
54/32
61/40
53/75
73/7
دبي متوسطه
3/17
45/11
53/9
75/9
09/7
74/10
9/11
34/7
83/1
1/21
62/3
83/8
منبع: سازمان آب منطقه اي استان گيلان 1393
3 ـ 1 ـ 11 ـ 3 ـ رودخانه لنگرود رودخان
بعد از شلمانرود لنگرود رودخان مهمترين منبع آب سطحي در شهرستان لنگرود محسوب مي گردد. اين رودخانه بيشتر به يک زهکشي طبيعي شباهت دارد. طول اين رودخانه 54 کيلومتر بوده و داراي کمترين شيب مي باشد( کمتر از 01/0) .اين رودخانه بواسطه شيب اندک خود قدرت بالايي نداشته و به دليل ورود فاضلابهاي روستايي و شهري از لحاظ ميکروبي به شدت آلوده است. ميزان دبي اين رودخانه حدود 222 ميليون متر مکعب بدست آمده است.ا ين رودخانه در چمخاله به شلمانرود پيوس ته و به دريا مي ريزد. حداکثر دبي روزانه اين رودخانه 9/90 متر مکعب در ثانيه اندازه گيري شده است. از لحاظ شوري اين رودخانه مشکل عمده اي ندارد.
جدول شماره ( 10 ـ 3 ): ويژگي اساسي رودخانه