پایان نامه با کلید واژه های
توليد، کشاورزي، ميزان

پایان نامه با کلید واژه های توليد، کشاورزي، ميزان

آذر ۷, ۱۳۹۷ 0 By admin3

محصول سالانة آن ۹۴۵۵ تن است. پس از چاي ۸۰۴ هکتار از اراضي دهستان به کشت برنج با توليدي معادل ۲۶۴۰ تن، ۲۰۴ هکتار از اراضي تحت پوشش درخت توت است.
۳ ـ ۴ ـ ۱ ـ ۴ ـ کشاورزي دهستان لات و ليل
از آنجا که دهستان لات وليل شهرستان لنگرود در دو قسمت مرتفع و کوهپايه قرار داشت و رسيدگي به امور روستاييان را با مشکل رو به رو مي ساخت اين دهستان در سالهاي اخير به سطح بخش ارتقاء يافت و مرکز آن اطاقور تعيين شد. بدين ترتيب بخش اطاقور شامل دو دهستان است. سطح دهستان لات وليل، که در فرادست دهستان اطاقور واقع شده، بيشتر از جنگل و مرتع پوشيده شده است. زراعت به علت کمبود خاک زراعي جايگاه مهمي ندارد. برنجکاري، که ۳۷۲ هکتار از اراضي را اشغال کرده است، زراعت عمده بخش اطاقور محسوب مي شود. اين شاليزارها در حاشيه و مناطق کم ارتفاع قرار گرفته اند. حبوبات، سبزي، صيفي و ديگر محصولات زراعي نيز با توجه به کمبود خاک زراعي در سطوح کوچک و پراکنده به خصوص در محوطة خانه هاي روستايي کشت مي شوند و جنبة خود مصرفي دارند ولي تنها بخشي از نيازخانوار روستايي در همان منطقه را تأمين مي سازند. در مناطق کوهپايه و جنگلي کشت درختان مرکبات و چاي معمول است که گاه توأم با يکديگر مشاهده مي شود و از نطر زراعي جايگاه بهتري دارند. حدود ۳۰۰ هکتار باغ مرکبات در اين دو دهستان وجود دارد که بيشتر مربوط به دهستان اطاقور است. درختان ميوه هسته دار و دانه دار به صورت تک درخت در محوطة خانه هاي روستايي يا توأم با درختان جنگلي غرس شده اند.
۳ ـ ۴ ـ ۱ ـ ۵ ـ کشاورزي دهستان درياسر
قسمت جلگه اي و کم ارتفاع يخش کومله را دهستان درياسر تشکيل مي دهد. اين دهستان بيش از ۱۷۰۰ هکتار برنجکاري دارد. کشت باقلا، لوبيا و نخود سطحي در حدود ۷۰ هکتار را پوشش مي دهند. سبزي و صيفي از قبيل پياز، سيب زميني، سير، گوجه فرنگي و انواع سبزيهاي برگي و غده اي ( ترب ) بيش از ۱۰۰ هکتار را شامل مي شوند. نيشکر در شهرستان لنگرود از قدمت کشت برخوردار است و تنها دهستان اين شهرستان که به کشت نيشکر مي پردازند درياسر است. اين محصول حدود ۳ هکتار از اراضي را زير کشت دارد که ۹ تن محصول از آن بدست مي آيد. در اين دهستان باغداري نسبت به زراعت جايگاه بهتري دارد. حدود ۸۵۰ هکتار از اراضي مربوط به چايکاري که سالانه بيش از ۸۵۰۰ تن چاي توليد مي کند. قريب به ۶۰۰ هکتار توتکاري جهت پرورش کرم ابريشم وجود دارد. سطحي معادل ۹۰ هکتار نيز به کشت مرکبات اختصاص يافته است که بيشترين سهم آن مربوط به پرتغال با ۸۰۰ تن محصول است.
۳ ـ ۴ ـ ۱ ـ ۶ ـ کشاورزي دهستان مريدان
دهستان مريدان نيز مانند بسياري ديگراز دهستانهاي گيلان از دو بخش جلگه اي و کوهپايه اي تشکيل شده است. حدود ۱۰۰۰ هکتار از شاليزارهاي شهرستان در اين دهستان قرار دارد. باقلا در سطح ۱۰ هکتار و لوبيا در سطح ۳۰ هکتار کشت مي شود. انواع سبزيها و صيفي نسبت به ديگر محصولات زراعي جز برنج، از وضعيت بهتري برخوردارند. پياز در سطح ۱۰ هکتار کشت مي شود و بيش از ۸۰ تن محصول مي دهد. سير ۵ هکتار را پوشش مي دهد. انواع سبزيهاي برگي و همچنين غده اي به خصوص ترب در سطوح مختلف کشت مي شوند. بعد از برداشت برنج، در اراضي شاليکاري شبدر کشت مي شود. محصول مرکبات لنگرود بيشتر مربوط به دهستان مريدان است. پرتغال ۵۶۵ هکتار، نارنگي ۴۰ هکتار و نارنج که در باغهاي چاي غرس شده ۷۸ هکتار از اراضي را اشغال کرده اند. چاي ۲۶۰۰ هکتار را در اختيار دارد که ۴۰۰ هکتار آن داراي تأسيسات آبياري است.
جدول شماره ( ۳۱ ـ ۳ )سطح زيرکشت، توليد و عملکرد در هر هکتار محصولات شهرستان لنگرود سال۹۳
نام محصول
سطح زير کشت ( هکتار )
ميزان توليد( تن )
عملکرد
آبي
ديم
آبي
ديم
آبي
ديم
غلات
برنج
۹۱۰۰
۵/۴۲۳۸۸
۶۵/۴
باقلا مازندراني
۱۲۰
۴۸۰
۴
لوبيا سفيد
۱۵۰
۲۲۵
۵/۱
لوبيا قرمز
۲
۸/۲
۴/۱
لوبيا کشاورزي ( پاچ باقلا)
۱۱
۵/۱۶
۵/۱
نخود
۱۰
۱۲
۵/۱
سبزي و صيفي
پياز
۱۸۴
۱۵۶۴
۵/۸
سيب زميني
۱۲۱
۱۹۳۶
۱۶
سير
۱۷۵
۸۷۵
۵
بادمجان
۱۶
۱۶۰
۱۰
گوجه فرنگي
۳۵
۲۱۰
۶
سبزيجات برگي
۱۵۰
۹۰۰
۶
سبزيجات غده اي
۲۰
۲۰۰
۱۰
محصولات جاليزي
خيار
۳
۱۸
۶
هندوانه
۵۰۰
۱۰۰۰۰
۵۰
کدو
۳۰
۷۵۰
۲۵
نباتات صتعتي
نيشکر
۳
۹
۳
نباتات علوفه اي
شبدر
۴۲
۳۵۷
۹
منبع: سازمان جهاد کشاورزي شهرستان لنگرود ۱۳۹۳
جدول شماره(۳۲ ـ ۳ ) آمار محصولات باغي ( ميوه هاي سردسيري و خشک )شهرستان لنگرود سال ۹۳
سطح زير کشت باغات با احتساب درختان پراکنده ( هکتار)
ميزان توليد ( تن )
عملکرد
عملکرد
نام محصول
نهال
بارور
نهال
بارور
آبي
ديم
آبي
ديم
آبي
ديم
آبي
ديم
آبي
ديم
ميوه هاي دانه دار
سيب
۲
۲۸
۱۶۸
۸۴
۶
گلابي
۴
۴۱
۵/۲۶۶
۶/۶۶
۵/۶
به
۱۵
۱۵
۶۰
۴
۴
ميوه هاي هسته دار
گوجه
۲
۶۰
۴۵۰
۵/۲۲
۵/۷
ميوه هاي دانه ريز
انگور
۵/۱
۱۲
۸
ميوه هاي خشک
گردو
۷
۲۴
۲۶
۷/۳
۱
ميوه هاي سردسيري
ازگيل
۳
۱۲
۴
ميوه هاي نيمه گرمسيري
چاي
۱۵۰
۸۰۰
۵۰۹۰
۴۰۱۷
۲۲۰۰۷
۷/۱۴۶
۵
۳۲/۴
مرکبات
پرتغال
۵۰
۹۸۰
۹۸۰۰
۱۹۶
۱۰
نارنگي
۵۴
۴۳۲
۸
ليموترش
۲۲
۱۹۸
۹
نارنج
۱۴
۱۴۰
۱۰
انار
۶
۳۰
۵
انجير
۶
۳۰
۵
کيوي
۴
۵/۶
۵/۱۳۶
۱/۳۴
۲۱
توتستان براي نوغان
۱۰۰
۳۰۰۰
۳۴۸۰۰
۳۴۸
۶/۱۱
ازگيل ژاپني
۱۰
۱۱۰
۱۱
منبع: سازمان جهاد کشاورزي شهرستان لنگرود۱۳۹۳
۳ ـ ۴ ـ ۲ ـ برنجکاري
رايجترين نوع برنج که در اين شهرستان کشت مي شود انواع صدري، خزر و بي نام است، کل ميزان توليد برنج در سال ۱۳۹۰ در اين شهرستان ۲۷,۹۹۷ تن معادل ۸/۳ درصد کل توليد استان است که ۹۱۴۸ تن آن به مصارف خوراک و بذر اختصاص دارد و ۱۸,۸۲۹ تن معادل ۲۲/۳ درصد کل مازاد برنج استان است براي مصارف کشور استفاده مي شود. اين شهرستان از لحاظ ميزان توليد برنج در رتبة نهم استاني قرار دارد.جداول زير وضعيت برنج را در اين شهرستان نشان مي دهد.
جدول شماره (۳۳ ـ ۳ )سطح زير کشت و عملکرد برنج
شرح
سطح: هکتار، توليد: تن عملکرد: کيلوگرم
ارقام پر محصول
سطح
۱۶۵
عملکرد
۶۱۵۷
ميزان توليد شالي
۱۰۱۶
ارقام بومي
سطح
۸۹۳۵
عملکرد
۴۶۳۰
ميزان توليد شالي
۴۱۳۷۳
جمع کل
سطح
۹۱۰۰
عملکرد
۶۴۵۸
ميزان توليد شالي
۴۲۳۸۹
منبع: جهاد کشاورزي شهرستان لنگرود ۱۳۹۳
جدول شماره (۳۴ ـ ۳ )توليد برنج
شرح
مقدار
متوسط عملکرد برنج در هکتار( کيلوگرم )
۳۰۷۴
کل برنج توليدي ( تن)
۲۷,۹۷۷
مقدار بذر مصرفي در هکتار بر حسب شلتوک ( کيلوگرم/ هکتار )
۷۵
مقدار بذر مصرفي در هکتار بر حسب برنج ( کيلوگرم / هکتار )
۵۰
مصرف سرانه ( کيلو گرم )
۶۰
جمعيت ( نفر )
۱۴۴,۸۸۲
مقدار کل مصرف برنج ( تن )
۸۶۹۳
مقدار کل مصرف ( بذري و خوراکي )،( تن )
۹۱۴۸
مازتد توليد برنج ( تن )
۱۸,۸۲۹
منبع:جهادکشاورزي شهرستان لنگرود۱۳۹۳
جدول شماره(۳۵ـ ۳) مکانيزاسيون
شرح
مقدار
ماشينها و ادوات فعال در برنجکاري
تراکتور
۴۷
تيلر
۸۲۵
نشاکار
۱۴
دروگر
۴۵
خرمنکوب
پشت تيلري
۷۴۵
پشت تراکتوري
۳۵
کمباين
۱
کارخانه شاليکوبي
۱۴۸
سطح نشاکاري مکانيزه ( هکتار)
۳۰
سطح برداشت مکانيزه ( هکتار )
۳۰
سطح تسطيح و تجهيز و نوسازي ( هکتار)
۳۰۶
منبع: جهاد کشاورزي شهرستان لنگرود ۱۳۹۳
جدول شماره(۳۶ ـ ۳ ) هزينه هاي توليد
شرح
مقدار
سطح بيمه شده ( هکتار )
۲۴۲,۰۲۶
هزينه هاي توليد در يک هکتار ( ريال)
کاشت
۷۷۰,۳۶۹
داشت
۴۵۴,۵۰۶
برداشت
۲۹۷,۲۸۴
بعد از برداشت
۳۱۵,۸۶۴
جمع کل هزينه( ريال)
۱,۸۳۸,۰۲۳
منبع: جهاد کشاورزي شهرستان لنگرود ۱۳۹۳
جدول شماره(۳۷ـ ۳) خلاصه وضعيت برنجکاري
شرح
مقدار
سطح راتون ( هکتار )
۴۰۷
عملکرد راتون( کيلو گرم )
۷۸۰
ميزان توليد شلتوک ( راتون) کيلو گرم
۳۱۷
عملکرد کل شلتوک در هکتار ( کيلو گرم )
۴۶۹۳
ميزان توليد شلتوک ( تن)
۴۲,۷۰۶
عملکرد برنج در هکتار ( کيلو گرم )
۳۰۹۷
کل توليد برنج ( تن )
۲۸,۱۸۶
مازاد کل توليد برنج ( تن )
۱۹,۰۳۸
منبع: جهاد کشاورزي شهرستان لنگرود ۱۳۹۳
۳ ـ۵ ـ دام، طيور و ساير محصولات
وضعيت پرورش دام، طيور، زنبور عسل و توليد فرآورده هاي آنان بر مبناي آمارهاي ارائه شده توسط سازمان جهاد کشاورزي استان به شرح زير است:
در اين شهرستان ۱۲۶۳۴ رأس دام سبک ( ۱۱,۰۴۸ رأس گوسفند و بره و ۱۵۸۶ رأس بز و بزغاله ) وجود دارد که از اين لحاظ با ۸/۰ درصد دام سبک در مرتبه سيزدهم استاني قرار دارد. همچنين تعداد ۲۰,۸۳۶ رأس دام سنگين ( ۱۷۰۶ رأس گاو و گوساله اصيل، ۷۳۹۱ رأس گاو و گوساله دورگه، ۸۸۵۴ رأس گاو و گوساله بومي، ۱۶۰۸ رأس گاوميش و ۱۲۷۷ رأس اسب، قاطر و الاغ ) وجود داشته ( ۱/۲ درصد ) که در بين شهرستانهاي گيلان در مرتبة پانزدهم قرار مي گيرد.
فرآورده هاي دامي توليد شده شامل: ۸۹۹ تن گوشت قرمز ( ۴/۲درصد )، ۱۳,۸۹۳ تن شير ( ۸/۴ درصد )، ۱۸ تن پشم، کرک و مو و ۱۶۵ تن پوست است. شهرستان لنگرود از لحاظ توليد گوشت قرمز و شير، به ترتيب در مرتبة پانزدهم و هشتم در بين شهرستانهاي استان قرار دارد.
همچنين اين شهرستان با توليد ۱۲۳۸ تن گوشت مرغ معادل ۸/۲ درصد توليدات استان در مرتبة نهم قرار داشته و ميزان توليد تخم مرغ نيز معادل ۵۲۵ تن مي باشد( جهاد کشاورزي لنگرود، ۱۳۹۰)
پرورش زنبور عسل رواج چنداني ندارد و تنها با ۲۸۴۰ کندوي بومي و جديد ( ۲/۲ درصد ) کندوهاي استان در مرتبة دهم قرار مي گيرد، ميزان عسل توليد شده ۹/۲۴ تن ( ۸/۰ درصد ) عسل استان است که از اين نظر در بين ۱۶ شهرستان استان رتبة دوازدهم را دارد.
پرورش کرم ابريشم يکي از منابع درآمدي مهم شهرستان لنگرود محسوب مي گردد. ميزان محصول اين شهرستان از ميزان بالايي در سطح استان برخوردار است. غالبا هر کشاورزي داراي يک تلمبار نوغان است که در کنار کار کشاورزي خود به پرورش کرم ابريشم نيز اشتغال دارد. بر پايه اطلاعات بدست آمده از آمارنامه سال ۱۳۹۰ تعداد شعب، تعداد تخم نوغان به فروش رفته ، پيله توليد شده .به فروش رسيده و تعداد خانوار نوغاندار شهرستان در جدول شماره ۱ مشخص شده است .
جدول شماره (۳۸ ـ ۳ )فعاليت شرکت ابريشم ايران در استان گيلان سال ۱۳۹۰
محل استقرار
تعداد شعب
تعداد تخم نوغان به فروش رفته(جعبه)
پيله توليد شده و به فروش رفته
تعداد خانوار نوغاندار
مقدار
(تن)
ارزش
(ميليون ريال)
لنگرود
۲
۵۳۰۶
۵/۱۳۷۵
۱۴۷۸۸
۲۸۵۷
منبع: جهاد کشاورزي شهرستان لنگرود ۱۳۹۳
۳ ـ ۵ ـ ۱ ـ صيد و صيادي:
از نظر صيد و صيادي، دماغه رودخانه هاي نسبتا بزرگ لنگرود خصوصا در ساحل

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه های نهد.، بازگشته، قرآن،، جوشیده