پایان نامه با کلید واژه های توليد، کشاورزي، ميزان

نوامبر 28, 2018 0 By admin3

محصول سالانة آن 9455 تن است. پس از چاي 804 هکتار از اراضي دهستان به کشت برنج با توليدي معادل 2640 تن، 204 هکتار از اراضي تحت پوشش درخت توت است.
3 ـ 4 ـ 1 ـ 4 ـ کشاورزي دهستان لات و ليل
از آنجا که دهستان لات وليل شهرستان لنگرود در دو قسمت مرتفع و کوهپايه قرار داشت و رسيدگي به امور روستاييان را با مشکل رو به رو مي ساخت اين دهستان در سالهاي اخير به سطح بخش ارتقاء يافت و مرکز آن اطاقور تعيين شد. بدين ترتيب بخش اطاقور شامل دو دهستان است. سطح دهستان لات وليل، که در فرادست دهستان اطاقور واقع شده، بيشتر از جنگل و مرتع پوشيده شده است. زراعت به علت کمبود خاک زراعي جايگاه مهمي ندارد. برنجکاري، که 372 هکتار از اراضي را اشغال کرده است، زراعت عمده بخش اطاقور محسوب مي شود. اين شاليزارها در حاشيه و مناطق کم ارتفاع قرار گرفته اند. حبوبات، سبزي، صيفي و ديگر محصولات زراعي نيز با توجه به کمبود خاک زراعي در سطوح کوچک و پراکنده به خصوص در محوطة خانه هاي روستايي کشت مي شوند و جنبة خود مصرفي دارند ولي تنها بخشي از نيازخانوار روستايي در همان منطقه را تأمين مي سازند. در مناطق کوهپايه و جنگلي کشت درختان مرکبات و چاي معمول است که گاه توأم با يکديگر مشاهده مي شود و از نطر زراعي جايگاه بهتري دارند. حدود 300 هکتار باغ مرکبات در اين دو دهستان وجود دارد که بيشتر مربوط به دهستان اطاقور است. درختان ميوه هسته دار و دانه دار به صورت تک درخت در محوطة خانه هاي روستايي يا توأم با درختان جنگلي غرس شده اند.
3 ـ 4 ـ 1 ـ 5 ـ کشاورزي دهستان درياسر
قسمت جلگه اي و کم ارتفاع يخش کومله را دهستان درياسر تشکيل مي دهد. اين دهستان بيش از 1700 هکتار برنجکاري دارد. کشت باقلا، لوبيا و نخود سطحي در حدود 70 هکتار را پوشش مي دهند. سبزي و صيفي از قبيل پياز، سيب زميني، سير، گوجه فرنگي و انواع سبزيهاي برگي و غده اي ( ترب ) بيش از 100 هکتار را شامل مي شوند. نيشکر در شهرستان لنگرود از قدمت کشت برخوردار است و تنها دهستان اين شهرستان که به کشت نيشکر مي پردازند درياسر است. اين محصول حدود 3 هکتار از اراضي را زير کشت دارد که 9 تن محصول از آن بدست مي آيد. در اين دهستان باغداري نسبت به زراعت جايگاه بهتري دارد. حدود 850 هکتار از اراضي مربوط به چايکاري که سالانه بيش از 8500 تن چاي توليد مي کند. قريب به 600 هکتار توتکاري جهت پرورش کرم ابريشم وجود دارد. سطحي معادل 90 هکتار نيز به کشت مرکبات اختصاص يافته است که بيشترين سهم آن مربوط به پرتغال با 800 تن محصول است.
3 ـ 4 ـ 1 ـ 6 ـ کشاورزي دهستان مريدان
دهستان مريدان نيز مانند بسياري ديگراز دهستانهاي گيلان از دو بخش جلگه اي و کوهپايه اي تشکيل شده است. حدود 1000 هکتار از شاليزارهاي شهرستان در اين دهستان قرار دارد. باقلا در سطح 10 هکتار و لوبيا در سطح 30 هکتار کشت مي شود. انواع سبزيها و صيفي نسبت به ديگر محصولات زراعي جز برنج، از وضعيت بهتري برخوردارند. پياز در سطح 10 هکتار کشت مي شود و بيش از 80 تن محصول مي دهد. سير 5 هکتار را پوشش مي دهد. انواع سبزيهاي برگي و همچنين غده اي به خصوص ترب در سطوح مختلف کشت مي شوند. بعد از برداشت برنج، در اراضي شاليکاري شبدر کشت مي شود. محصول مرکبات لنگرود بيشتر مربوط به دهستان مريدان است. پرتغال 565 هکتار، نارنگي 40 هکتار و نارنج که در باغهاي چاي غرس شده 78 هکتار از اراضي را اشغال کرده اند. چاي 2600 هکتار را در اختيار دارد که 400 هکتار آن داراي تأسيسات آبياري است.
جدول شماره ( 31 ـ 3 )سطح زيرکشت، توليد و عملکرد در هر هکتار محصولات شهرستان لنگرود سال93
نام محصول
سطح زير کشت ( هکتار )
ميزان توليد( تن )
عملکرد
آبي
ديم
آبي
ديم
آبي
ديم
غلات
برنج
9100
5/42388
65/4
باقلا مازندراني
120
480
4
لوبيا سفيد
150
225
5/1
لوبيا قرمز
2
8/2
4/1
لوبيا کشاورزي ( پاچ باقلا)
11
5/16
5/1
نخود
10
12
5/1
سبزي و صيفي
پياز
184
1564
5/8
سيب زميني
121
1936
16
سير
175
875
5
بادمجان
16
160
10
گوجه فرنگي
35
210
6
سبزيجات برگي
150
900
6
سبزيجات غده اي
20
200
10
محصولات جاليزي
خيار
3
18
6
هندوانه
500
10000
50
کدو
30
750
25
نباتات صتعتي
نيشکر
3
9
3
نباتات علوفه اي
شبدر
42
357
9
منبع: سازمان جهاد کشاورزي شهرستان لنگرود 1393
جدول شماره(32 ـ 3 ) آمار محصولات باغي ( ميوه هاي سردسيري و خشک )شهرستان لنگرود سال 93
سطح زير کشت باغات با احتساب درختان پراکنده ( هکتار)
ميزان توليد ( تن )
عملکرد
عملکرد
نام محصول
نهال
بارور
نهال
بارور
آبي
ديم
آبي
ديم
آبي
ديم
آبي
ديم
آبي
ديم
ميوه هاي دانه دار
سيب
2
28
168
84
6
گلابي
4
41
5/266
6/66
5/6
به
15
15
60
4
4
ميوه هاي هسته دار
گوجه
2
60
450
5/22
5/7
ميوه هاي دانه ريز
انگور
5/1
12
8
ميوه هاي خشک
گردو
7
24
26
7/3
1
ميوه هاي سردسيري
ازگيل
3
12
4
ميوه هاي نيمه گرمسيري
چاي
150
800
5090
4017
22007
7/146
5
32/4
مرکبات
پرتغال
50
980
9800
196
10
نارنگي
54
432
8
ليموترش
22
198
9
نارنج
14
140
10
انار
6
30
5
انجير
6
30
5
کيوي
4
5/6
5/136
1/34
21
توتستان براي نوغان
100
3000
34800
348
6/11
ازگيل ژاپني
10
110
11
منبع: سازمان جهاد کشاورزي شهرستان لنگرود1393
3 ـ 4 ـ 2 ـ برنجکاري
رايجترين نوع برنج که در اين شهرستان کشت مي شود انواع صدري، خزر و بي نام است، کل ميزان توليد برنج در سال 1390 در اين شهرستان 27,997 تن معادل 8/3 درصد کل توليد استان است که 9148 تن آن به مصارف خوراک و بذر اختصاص دارد و 18,829 تن معادل 22/3 درصد کل مازاد برنج استان است براي مصارف کشور استفاده مي شود. اين شهرستان از لحاظ ميزان توليد برنج در رتبة نهم استاني قرار دارد.جداول زير وضعيت برنج را در اين شهرستان نشان مي دهد.
جدول شماره (33 ـ 3 )سطح زير کشت و عملکرد برنج
شرح
سطح: هکتار، توليد: تن عملکرد: کيلوگرم
ارقام پر محصول
سطح
165
عملکرد
6157
ميزان توليد شالي
1016
ارقام بومي
سطح
8935
عملکرد
4630
ميزان توليد شالي
41373
جمع کل
سطح
9100
عملکرد
6458
ميزان توليد شالي
42389
منبع: جهاد کشاورزي شهرستان لنگرود 1393
جدول شماره (34 ـ 3 )توليد برنج
شرح
مقدار
متوسط عملکرد برنج در هکتار( کيلوگرم )
3074
کل برنج توليدي ( تن)
27,977
مقدار بذر مصرفي در هکتار بر حسب شلتوک ( کيلوگرم/ هکتار )
75
مقدار بذر مصرفي در هکتار بر حسب برنج ( کيلوگرم / هکتار )
50
مصرف سرانه ( کيلو گرم )
60
جمعيت ( نفر )
144,882
مقدار کل مصرف برنج ( تن )
8693
مقدار کل مصرف ( بذري و خوراکي )،( تن )
9148
مازتد توليد برنج ( تن )
18,829
منبع:جهادکشاورزي شهرستان لنگرود1393
جدول شماره(35ـ 3) مکانيزاسيون
شرح
مقدار
ماشينها و ادوات فعال در برنجکاري
تراکتور
47
تيلر
825
نشاکار
14
دروگر
45
خرمنکوب
پشت تيلري
745
پشت تراکتوري
35
کمباين
1
کارخانه شاليکوبي
148
سطح نشاکاري مکانيزه ( هکتار)
30
سطح برداشت مکانيزه ( هکتار )
30
سطح تسطيح و تجهيز و نوسازي ( هکتار)
306
منبع: جهاد کشاورزي شهرستان لنگرود 1393
جدول شماره(36 ـ 3 ) هزينه هاي توليد
شرح
مقدار
سطح بيمه شده ( هکتار )
242,026
هزينه هاي توليد در يک هکتار ( ريال)
کاشت
770,369
داشت
454,506
برداشت
297,284
بعد از برداشت
315,864
جمع کل هزينه( ريال)
1,838,023
منبع: جهاد کشاورزي شهرستان لنگرود 1393
جدول شماره(37ـ 3) خلاصه وضعيت برنجکاري
شرح
مقدار
سطح راتون ( هکتار )
407
عملکرد راتون( کيلو گرم )
780
ميزان توليد شلتوک ( راتون) کيلو گرم
317
عملکرد کل شلتوک در هکتار ( کيلو گرم )
4693
ميزان توليد شلتوک ( تن)
42,706
عملکرد برنج در هکتار ( کيلو گرم )
3097
کل توليد برنج ( تن )
28,186
مازاد کل توليد برنج ( تن )
19,038
منبع: جهاد کشاورزي شهرستان لنگرود 1393
3 ـ5 ـ دام، طيور و ساير محصولات
وضعيت پرورش دام، طيور، زنبور عسل و توليد فرآورده هاي آنان بر مبناي آمارهاي ارائه شده توسط سازمان جهاد کشاورزي استان به شرح زير است:
در اين شهرستان 12634 رأس دام سبک ( 11,048 رأس گوسفند و بره و 1586 رأس بز و بزغاله ) وجود دارد که از اين لحاظ با 8/0 درصد دام سبک در مرتبه سيزدهم استاني قرار دارد. همچنين تعداد 20,836 رأس دام سنگين ( 1706 رأس گاو و گوساله اصيل، 7391 رأس گاو و گوساله دورگه، 8854 رأس گاو و گوساله بومي، 1608 رأس گاوميش و 1277 رأس اسب، قاطر و الاغ ) وجود داشته ( 1/2 درصد ) که در بين شهرستانهاي گيلان در مرتبة پانزدهم قرار مي گيرد.
فرآورده هاي دامي توليد شده شامل: 899 تن گوشت قرمز ( 4/2درصد )، 13,893 تن شير ( 8/4 درصد )، 18 تن پشم، کرک و مو و 165 تن پوست است. شهرستان لنگرود از لحاظ توليد گوشت قرمز و شير، به ترتيب در مرتبة پانزدهم و هشتم در بين شهرستانهاي استان قرار دارد.
همچنين اين شهرستان با توليد 1238 تن گوشت مرغ معادل 8/2 درصد توليدات استان در مرتبة نهم قرار داشته و ميزان توليد تخم مرغ نيز معادل 525 تن مي باشد( جهاد کشاورزي لنگرود، 1390)
پرورش زنبور عسل رواج چنداني ندارد و تنها با 2840 کندوي بومي و جديد ( 2/2 درصد ) کندوهاي استان در مرتبة دهم قرار مي گيرد، ميزان عسل توليد شده 9/24 تن ( 8/0 درصد ) عسل استان است که از اين نظر در بين 16 شهرستان استان رتبة دوازدهم را دارد.
پرورش کرم ابريشم يکي از منابع درآمدي مهم شهرستان لنگرود محسوب مي گردد. ميزان محصول اين شهرستان از ميزان بالايي در سطح استان برخوردار است. غالبا هر کشاورزي داراي يک تلمبار نوغان است که در کنار کار کشاورزي خود به پرورش کرم ابريشم نيز اشتغال دارد. بر پايه اطلاعات بدست آمده از آمارنامه سال 1390 تعداد شعب، تعداد تخم نوغان به فروش رفته ، پيله توليد شده .به فروش رسيده و تعداد خانوار نوغاندار شهرستان در جدول شماره 1 مشخص شده است .
جدول شماره (38 ـ 3 )فعاليت شرکت ابريشم ايران در استان گيلان سال 1390
محل استقرار
تعداد شعب
تعداد تخم نوغان به فروش رفته(جعبه)
پيله توليد شده و به فروش رفته
تعداد خانوار نوغاندار
مقدار
(تن)
ارزش
(ميليون ريال)
لنگرود
2
5306
5/1375
14788
2857
منبع: جهاد کشاورزي شهرستان لنگرود 1393
3 ـ 5 ـ 1 ـ صيد و صيادي:
از نظر صيد و صيادي، دماغه رودخانه هاي نسبتا بزرگ لنگرود خصوصا در ساحل